Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Karaliaus, Visatos Valdovo ir šv. Cecilijos iškilmė Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2018-11-26)

Paskelbta: 2018-11-26


Lapkričio 25 d., sekmadienį, Kristaus Prisikėlimo parapijoje buvo švenčiama Kristaus Karaliaus, Visatos Valdovo, iškilmė ir šv. Cecilijos - bažnytinės muzikos, vargonininkų, dainininkų, muzikantų globėjos šventė.


11 val. iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo Plungės dekanas, Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Vytautas Gedvainis, koncelebravo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, patarnavo diakonas Benas Ulevičius, giedojo jungtinis Plungės miesto bei Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, mūsų bazilikos „In Vivo Dei“ ir „Pastoralės giesmė“ choras.


Šv. Mišios prasidėjo giesme šv. Cecilijos garbei. Mons Vytautas Grigaravičius, sveikindamas atvykusius į šią šventę svečius, visus choristus, jų vadovus, vargonininkus, pacitavo popiežiaus Pranciškaus žodžius, pasakytus šio šeštadienio audiencijoje: „Jūsų muzika yra tikras evangelizavimo įrankis tiek, kiek jūs liudijate Dievo Žodį, paliečiantį žmonių širdis, leidžia švęsti sakramentus, ypač šventąją Eucharistiją, kurioje paliečiame Rojaus grožį.

Niekada nenutraukite šio jūsų bendruomenėms tokio svarbaus įsipareigojimo. Tokiu būdu suteikiate balsą jausmams, kurie glūdi kiekvieno širdies gelmėje. Džiugiais ir liūdnais momentais Bažnyčia kviečiama būti arti žmonių, siūlyti tikėjimo draugiją. Kiek kartų muzika ir giesmė padėjo šiuos momentus padaryti išskirtiniais asmenų gyvenime, kurie juos saugo kaip brangius, jų egzistenciją paženklinusius atsiminimus."

Klebonas, priminęs, kad muzika yra „neįkainojamas Bažnyčios lobis“, choristams linkėjo: "Taigi giedokite, džiuginkite mus visus savo giesmėmis. Taip pat melskimės už mūsų giesmininkus, vargonininkus, išėjusius anapilin.

Liturgijoje Šv. Raštą skaitė diakonas Benas Ulevičius, psalmę giedojo „Pastoralės giesmė“ merginos.

„Šiandien susirinkome į Visatos Valdovo, Kristaus Karaliaus pokylį, sveikinu visus giesmininkus, kurie skelbia pačias gražiausias giesmes Dievui, kurie leidžia suprasti, kad mano valdovas yra išskirtinis. Sveikinu zakristijonus, tarnautojus ir Jus visus su šia švente, - sveikinimo žodį tarė Plungės dekanas kun. Vytautas Gedvainis.

Homiliją kun. Vytautas skyrė mūsų Valdovui, Kristui Karaliui. „Ką reiškia mano Valdovas, ką jis gali duoti man? - iškėlė klausimą, į kurį pats atsakė: - Mūsų Valdovas yra visai kitoks, jis duoda prisikėlimą būti gyvam. Atkreipkite dėmesį - prieš jus Valdovas, ištiesęs rankas, laukia, kada jūs prieisite, kad galėtų apkabinti. Jis kiekvieną kartą sugriebia rankomis skęstantį, jis rūpinasi, globoja mus, kad nieko nenutiktų. Bet ar mes, užbaigdami šiuo bažnytinius metus ir pasitikdami šią iškilmę, nors kartą pagalvojome apie Jį, mūsų Valdovą? Ką turėčiau padaryti tau, Viešpatie, kad suprasčiau, kad esi mano Valdovas?"

Po Mišių konferencijų salėje skambėjo giesmės, sveikinimai, padėkos.

Nepaisydami blogo oro, pasikėlę į terasą ir pasijutę tarsi danguje, atsisveikinimui choristai atliko G. F. Hendelio giesmę „Canticorum“.

 Tegu užsimezgusi Kauno Kristaus Prisikėlimo ir Plungės šv. Jono Krikštytojo parapijų giesmininkų bičiulystė nutiesia muzikos, giesmių, maldos tiltus, kurie per Dievo šlovinimą, Eucharistijos šventimą jungia, pakylėja mūsų širdis link Viešpaties ir, anot popiežiaus Pranciškaus, leidžia pajusti "Rojaus grožį".

Nuoširdžiai dėkojame Plungės šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonui kun. Vytautui Gedvainiui, Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios Sumos chorui, chorui „Plungė“ ir jų vadovams Irenai Bakanauskienei, Stepui Bidvai, Ritai Urniežienei.


                                                        Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021