Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Mišiose paminėtos Kristaus Prisikėlimo parapijos klebono kan. Nikodemo Čėsnos 30 mirimo metinės (2018-12-17)

Paskelbta: 2018-12-17


Šv. Mišioms vadovavo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, koncelebravo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Homilijoje prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas dalijosi prisiminimais apie kan. Nikodemą Čėsną.

Nikodemas gimė 1905 metų balandžio 11 dieną Preikurų kaime Kelmės parapijoje, katalikiškoje šeimoje. Baigęs Vytauto Didžiojo Teologijos fakultetą, 1931 metais buvo įšventintas į kunigus ir paskirtas į Rumšiškių parapiją. Ilgą laiką buvo Kauno arkivyskupijos kapitulos kanauninku. Vėliau tarnavo Kauno Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčios klebonu ir Kauno arkivyskupijos tribunolo oficiolu. 1961-1988 metais buvo Kauno dekanato dekanu ir Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonu.

„Kai aš mokiausiu Kauno kunigų seminarijoje, kanauninkas tuo metu buvo mūsų, klierikų, nuodėmklausiu. Tuo metu mums jauniems atrodė, kad jis yra „senas“ kunigas, o dabar jau ir mes esame tokio pat amžiaus, - jautriai dalijosi mintimis prelatas. - Kanauninką Nikodemą Čėsną prisiminame kaip mielą, rūpestingą kunigą, nors buvo ir uždaro būdo, bet buvo gerbiamas ne tik kunigų, bet ir tikinčiųjų.

Šiuo metu jau daug yra išėjusių į amžinybę, kurie bendravo su kan. Nikodemu, bet tie, kurie jį prisimena, mini tik geru žodžiu."

Tikimės, kad buvęs garbus mūsų parapijos klebonas ir toliau eina tarnystę užtardamas pas Viešpatį savosios parapijos žmones. Amžiną atilsį duok mirusiems, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jiems tešviečia.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021