Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos jaunimo gavėnia (2019-03-22)

Paskelbta: 2019-03-22


Iki Velykų įsigilindami į mūsų Viešpaties kančios kelią, prisiminkime, kad mūsų maldos, pasninkai, geri darbai, rūpestingas žodžio apmąstymas nėra mūsų dovana Dievui, bet Viešpaties dovana mums, ir mes turime pasaulio akivaizdoje išpažinti, kad Jėzus yra Viešpats, o mes – Jo,“ - taip kalbėjo parapijos klebonas mons. V.Grigaravičius per homiliją I gavėnios sekmadienį.


Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos jaunimą klebono ir popiežiaus Pranciškaus pasakyti jaunimui vizito metu Vilniuje žodžiai: „Bus daug norinčiųjų pavergti jūsų širdis, užkrėsti jūsų troškimų laukus raugėmis, bet jei dovanojame savo gyvenimą Viešpačiui, galų gale geroji sėkla nugali visada“ gavėnios metu kviečia daryti gerus darbus, būti gailestingus, atlaidžius, dar labiau įsijausti į Viešpaties gyvenimą, Jo kančią ir mirtį, ieškoti paguodos, meilės bei vilties.


Jaunimas kartu su kun. Vincentu Lizdeniu, eidami bei apmąstydami Kryžiaus kelią, meldžiasi už pašaukimus ir kartu kviečia visus parapijiečius melstis už pašaukimus į dvasinį luomą ir dalyvauti kovo 29 - 30 d.  24 val. Švenčiausio Sakramento adoracijoje „Nė aš tavęs nepasmerksiu“ Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.

                                       A.M. Kelly Skirbantaitė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021