Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Piligriminė kelionė Į Kaišiadorių katedrą (2019-04-08)

Paskelbta: 2019-04-08


Balandžio 7 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės nariai kartu klebonu mons V. Grigaravičiumi aplankė Kaišiadorių katedrą Tai buvo tarsi rekolekcijų tęsinys, kuris šį savaitgalį vyko parapijoje.


Pirmiausia dalyvavome Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio koplyčioje vykusioje Švč. Sakramento adoracijoje, kuri buvo tiesiogiai transliuojama per Marijos radiją. Jai vadovavo Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, giedojo parapijos „Pastoralės giesmė“ choras, vadovaujamas Nijolės Jautakienės.


Monsinjoras kalbėjo: „Kviečiu šią valandą prie Švč. Sakramento išsakyti Viešpačiui savo prašymus ir pabūti su Juo mintimis.

Pal. Teofilius labai mylėjo Eucharistiją. Tai pavyzdys mums, nes mes taip pat galime atsiremti sunkiausią valandą į Jėzų, žinodami, kad visada Jis yra su mumis. T. Matulionis parodė mums pavyzdį, kaip svarbu nepamiršti garbinti Viešpatį Eucharistijoje, jis mus moko, kad šventas žmogus yra tas, kuris turi tikėjimą, kuris gyvena tikėjimu ir kuris remiasi tikėjimu. Melskimės, kad turėtume šios dvasios, kaip tuomet turėjo Palaimintasis."


Susirinkę koplyčioje tikintieji kalbėjo Švč. Jėzaus Širdies litaniją, klebonas pateikė įžvalgų mąstymams, skambėjo Eucharistijos šlovinimo giesmės, melstasi palaimintojo Teofiliaus litanija ir vyko palaiminimo Švč. Sakramentu apeigos.

Po adoracijos 18.00 val. koplyčioje, prie T. Matulionio kapo, prasidėjo šv. Mišios.

Šv. Mišioms vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, liturgijoje dalyvavo mūsų parapijos institucijų nariai.

Homilijoje monsinjoras kalbėjo: „Yra didelis džiaugsmas palaimintojo Teofiliaus artumoje šlovinti ir garbinti mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, jausti Jo pašvenčiamąją malonę, trykštančią iš Eucharistijos. Šiandien mes esame laimingi, galėdami laisvai išpažinti savo tikėjimą, laisvai švęsti Eucharistiją. Bet kaip yra tada, kai šios galimybės netenki?"


Klebonas, komentuodamas šios dienos Evangelijos pagal Joną skaitinį, kuriame pristatoma dramatiška situacija - moteris, sugauta svetimaujant, uždavė klausimą: „Ar gali kuris nors iš mūsų laikyti save „be nuodėmės“? Kas gali iškelti savojo gyvenimo, mąstymo ir elgesio skydą kaip nepriekaištingai švarų?“ Dievo gailestingumas beribis, jis atleidžia ne tik moteriai, bet ir mums visiems, kurie ateiname prašyti atleidimo prie klausyklų: „Nė aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk“ (Jn 8, 10-11).


Po šv. Mišių palaiminimo, visi buvo laiminami ir pal. Teofilio Matulionio relikvija.


Neskubėjome palikti koplyčios, suklaupę dėkojome Dievui už palaimintojo Teofiliaus, vyskupo ir kankinio, gyvenimą, meldėme jo užtarimo.


Nuoširdžiai dėkojame Kaišiadorių parapijos klebonui mons. Rimvydui Jurkevičiui ir kunigams už šiltą priėmimą.

                                                                  Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021