Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Viešpaties Kančios sekmadienis Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2019-04-15)

Paskelbta: 2019-04-15


Viešpaties Kančios sekmadienį įžengėme į svarbiausią liturginių metų savaitę. Nuo gavėnios pradžios atgaila ir artimo meilės darbais rengėme savo širdis Kristaus kančiai ir prisikėlimui paminėti.

„Šiandien kartu su visa Bažnyčia pradedame švęsti didžią velykinę paslaptį. Jėzus Kristus įžengė į savo miestą – Jeruzalę, kur turės mirti ir prisikels. Su nuoširdžiu tikėjimu minėdami tą išganingą Jo atvykimą, ženkime paskui Viešpatį kančios ir kryžiaus keliu, kad, malonės remiami, gautume dalį ir Jo prisikėlime bei amžinajame gyvenime, - kvietė parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.


Kristaus Kančios šv. Mišioms vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, patarnavo diakonas Benas Ulevičius ir Kunigų seminarijos klierikas Gediminas Kasperavičius.

Šv. Mišių pradžioje, po verbų pašlakstymo ir pasmilkymo, klebonas pakvietė tikinčiuosius pagarbinti Viešpatį: „Kaip anuomet minios sveikino Jėzų Jeruzalėje, taip mes ir dabar pagerbkime Jį, dalyvaudami procesijoje“. Skambant himnui "Kristau  Karaliau", procesijoje, kaip niekad, ėjo gausus besiruošiančių Pirmajai šv. Komunijai vaikų būrys.


Žodžio liturgijos metu ypač jaudinančiai buvo perteikta Viešpaties Jėzaus Kristaus kančia iš Evangelijos pagal Luką (22, 14-71; 23,1-56), kurią skelbė klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, diakonas Benas Ulevičius ir kunigų seminarijos klierikas Gediminas.


Homiliją monsinjoras pradėjo kreipimusi į tikinčiuosius: Mieli tikintieji, šiandien, Verbų sekmadienį, prisimename iškilmingą Kristaus įžengimą į Jeruzalę. Čia Jėzus buvo sutiktas kaip pranašas, Dievo Sūnus, Karalius. Visi evangelistai aprašo šį įvykį. Vaizdingiausiai pateikia Šv. Morkus: „Daugybė žmonių tiesė ant kelio savo drabužius, kiti klojo žalias šakeles, nukirstas laukuose. Priekyje ir iš paskos einantys šaukė: „Osana! Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu!““(Mk 11, 8-9).


Šventasis Lukas akcentuoja Jėzaus Kristaus karališkumą: „Garbė karaliui, kuris ateina Viešpaties vardu! Ramybė danguje, šlovė aukštybėse!“(Lk 19, 38). Kristaus įžengimo į Jeruzalę prisiminimu prasideda Didžioji Savaitė, Jo kančios, mirties ir prisikėlimo sudabartinimas liturgijoje. Kviečiu šią savaitę išgyventi rimtyje, susikaupime. Kartu su Kristumi, apkabinant savąjį kryžių, nevengiant kančios, mintimis nueiti iki Golgotos ir į Prisikėlimą. Neabejoju, ant Golgotos kalno išvysite nors iškankintą, bet džiaugsmu spindintį Kristaus žvilgsnį, nes Jis kentėdamas buvo laimingas, jog daugelį išgelbės ir nuves į išganymą. Kartu su popiežiumi Pranciškumi „prašykime Mergelės Marijos užtarimo. Ji mus moko džiaugtis susitikimu su Kristumi, meilės, su kuria turime stovėti prie kryžiaus, jaunos širdies entuziazmo, su kuriuo turime sekti Kristų per šią Didžiąją Savaitę ir per visą gyvenimą", - baigė homiliją monsinjoras. (Homiliją skaityti >>>)


Bazilikos šventoriuje vyko tradicinė velykinė mugė. Po šv. Mišių parapijiečiai buvo kviečiami atsigerti karštos arbatos, kavos, įsigyti velykinių margučių, verbų, susipažinti su parapijos karitatyvine veikla. Visi suvenyrai ir verbos buvo pagaminti parapijos Socialinės pagalbos centro darbuotojų, lankytojų ir savanorių.


Mugės metu buvo galima užsirašyti į mokymus, mankštas, rankdarbių grupeles. Mugės metu surinktos aukos bus skirtos paremti parapijoje vykdomoms socialinėms ir karitatyvinėms veikloms - ligonių lankymui ir socialinės pagalbos centre teikiamoms paslaugoms plėsti.


Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie padėjo pasiruošti mugei ir savo aukomis parėmė mūsų veiklas!

                                                                   Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021