Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos kongrese dalyvavo Kristaus Prisikėlimo parapijos draugijos atstovai (2019-04-14)

Paskelbta: 2019-04-18


Balandžio mėn. 12-13 d. Šiluvoje vyko pirmasis Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos narių kongresas, į kurį paminėti draugijos 10-metį pakvietė draugijos pirmininkė ses. Pranciška Neringa Bubelytė FDCJ. Jame dalyvavome ir mes - parapijoje veikiančio skyriaus narių atstovų grupelė, vadovaujama dvasios vadovo kun. Virgilijaus Dudonio.

Džiugu buvo matyti į šv. Jono Pauliaus II namus susirinkusį gausų būrį Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos narių iš įvairių Kauno arkivyskupijos parapijų: Ariogalos, Jonavos, Kauno, Raseinių, Šiluvos.


Kongresą atidarė J. E. arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos įkūrėjas. Jis papasakojo, kaip 2009 m. įsteigė Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugiją, suvokdamas savo, kaip ganytojo, atsakomybę, trokšdamas atsiliepti į nuoširdų tikinčiųjų pamaldumą bei siekdamas dar plačiau skleisti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią.

Pirmoji kongreso diena buvo draugijos narių dvasinio atsinaujinimo - rekolekcijų diena. Rekolekcijų mąstymus vedė arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, juose kviesdamas apmąstyti Marijos reikšmę katalikų tikėjime bei Kristaus Kryžių, kaip mūsų išganymo ašį, kaip Dievo meilės viršūnę. Prieš vidurdienio šv. Mišias bazilikoje suklupome bendrai Rožinio maldai.

Pirmosios, kaip ir antrosios, kongreso dienos kulminacija – Eucharistijos šventimas Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje. Šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo bazilikos klebonas E. Murauskas, Apsireiškimo koplyčios bei šventovės rektorius Darius Vasiliauskas ir mūsų parapijos vikaras Virgilijus Dudonis. Homiliją sakė arkivyskupas emeritas, akcentavęs Kryžiaus prasmę žmogaus gyvenime.

Po pietų pertraukos, rekolekcijų mąstymo ir Dievo Gailestingumo pamaldų, dauguma draugijos narių susiruošė į 2,2 km piligrimų taką per Šiluvos šilą - pereiti apmąstant 14 stočių Kryžiaus kelią, atvedantį į Apsireiškimo koplyčią. Vakarop vienų narių dar laukė filmas “Kelias į Šiluvą”, kiti, panirę į maldą, dalyvavo 13 valandų Švč. Sakramento adoracijoje už Šiluvos šventovės dvasinį atsinaujinimą.

Antroji kongreso diena, kaip ir kiekvieno mėnesio 13-oji – tradicinė Marijos diena Šiluvoje. Kongreso rengėjai ją dar pavadino Šiluvos piligrimų ir visų Draugijos narių susitikimo diena. Ji prasidėjo 9 val. Švč. M. Marijos Apsireiškimo koplyčioje Valandų liturgijos Rytmetine malda ir šv. Mišiomis už Draugijos gyvus ir mirusius narius.

Po šių Mišių kongreso nariai klausėsi konferencijos „Marija – Kryžiaus Motina“. Ją Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje vedė Šv. Jono apaštalinių seserų kongregacijos sesuo Faustina CSJ. Ji pabrėžė Marijos vienybę su Kristumi ir kalbėjo apie Mariją, kaip apie Kryžiaus Motiną, visos žmonijos dvasinę Motiną, motinos meilės ir kančios simbolį, kaip apie mūsų vilties Motiną.

Po konferencijos ir Rožinio maldos kartu su gausiai susirinkusiais piligrimais iš Raseinių dekanato bazilikoje šventėme Eucharistiją. Iškilmingai liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius ir būrys kunigų.

Homilijoje Kauno vyskupas Algirdas taip pat akcentavo ir Mergelės Marijos misiją: Dievas Ją, Aušros Žvaigždę, žmonijos tamsoje siuntė, kad stiprintų išganymo viltį, vestų žmones prie Jėzaus. Jis kvietė išgyventi Didžiosios savaitės įvykius savo širdyse, pereiti tą kelią, kuri Marija nuėjo nuo Betliejaus iki Golgotos, ir liudyti Kristų vilties stokojančiam pasauliui. Šv. Mišių pabaigoje Draugijos nariai atnaujino savo įsipareigojimus.

Po Gailestingumo pamaldų ir Švč. Sakramento adoracijos vyko draugijos skyrių prisistatymai, liudijimai, dalytasi veiklos patirtimi, aptarti ateities planai. Dvasingą bei prasmingą kongreso darbą apibendrino ir palaiminimą suteikė vyskupas Algirdas Jurevičius.

Abiejų kongreso dienų “darbotvarkėje” buvo apstu maldų, mąstymų, adoracijos, pilna džiugios nuotaikos, dvasinės bendrystės džiaugsmo ir, tikime, M. Marijos artumo palaimos.

Nuoširdžiai dėkojame kongreso organizatorei draugijos pirmininkei ses. Pranciškai už sklandų kongreso darbą ir dvasią pakylėjusių dienų nuotaiką. Dėkojame prelegentams - arkivyskupui emeritui Sigitui Tamkevičiui bei seseriai Faustinai. Ir, žinoma, dėkojame Šiluvos Mergelei Marijai, melsdami toliau laiminti mūsų veiklą. Iki naujų susitikimų Šiluvoje!

      Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos skyriaus koordinatorė Ada Azaravičienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021