Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Mišių malda už parapijos darbuotojus, institucijų narius ir visą bendruomenę (2019-09-12)

Paskelbta: 2019-09-13


Rugsėjo 12 d., švenčiant Švč. Mergelės Marijos Vardą, klebonas mons V. Grigaravičius į padėkos šv. Mišias po vasaros atostogų sukvietė visus tarnautojus bei dalyvaujančius sielovadinėje veikloje bendruomenės narius.

18.00 val. iškilmingai šv. Mišių liturgijai vadovavo klebonas mons. V. Grigaravičius, koncelebravo kun. V. Lenktaitis.


„Savo širdyse būdami dėkingi Dievui, kuris taip pamilo mus, kad dovanojo mums savo Viengimį Sūnų, mes kartu jaučiame ir dėkingumą vieni kitiems. Šiandien maldoje trokštu tarti didelį ačiū jums, visai bendradarbių bendruomenei ir kiekvienam asmeniškai. Ypatinga padėka tiems, kurie nuoširdžiai atlieka tarnystę“, - kalbėjo monsinjoras.


Homilijoje klebonas priminė pagrindinės savybes, kurios privalomos darbuotojams ir visiems į įvairias tarnystes įsitraukusiems parapijiečiams: tai profesionalumas ir tarnavimas Bažnyčiai, o svarbiausia asmeninio gyvenimo šventumas. Šventumas - tai gyvenimas pagal Šventąją Dvasią, atverta širdis Dievui, nuolatinė malda, nuolankumas, meilė bendraujant su kolegomis, klusnumas sąžinei.

Klebonas kvietė pasipriešinti apkalboms, gandų skleidimui, nes tai kenkia darbo aplinkai, bendravimui. „Skirkime daugiau meilės vieni kitiems, atraskime maldos ir bendruomeninio gyvenimo džiaugsmą, būkime vieningi. Įkvėpimo semkimės iš šv. Juozapo, tylaus ir rūpestingojo Švč. Mergelės Marijos ir Kūdikio globėjo. Tebūnie tokia ir mūsų tarnystė Bažnyčiai!“ - baigė homiliją klebonas.

Šv. Mišių pabaigoje klebonas suteikė iškilmingą palaiminimą gausiai susirinkusiems bendruomenės nariams.


Po šv. Mišių vyko pirmasis po vasaros atostogų parapijos Pastoracinės tarybos posėdis. Klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pasveikino sugrįžusius ir supažindino su parapijoje vykdoma veikla, projektais, buvo aptarti tolesni ateities planai.


Jis priminė apie spalio ypatingąjį Misijų mėnesį, ragindamas visus būti uoliais Kristaus misionieriais, ir pakvietė ta proga dalyvauti Kauno arkivyskupijos renginiuose, ypač spalio 10 - 12 d. Kauno arkikatedroje, o spalio 13 d. švęsti Misijų dieną Šiluvoje.

                                Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021