Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Piligrimystė į Kaišiadorių katedrą (2019-12-01)

Paskelbta: 2019-12-02


Advento pirmąjį sekmadienį Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji, jaunimas, maldų grupelių nariai, choristai kartu su kun. G. Blužu vyko į Kaišiadorių katedrą melstis prie palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijų.

Autobuse kun. Gintaras pasveikino su prasidėjusiu Adventu ir, kad pajaustume jo dvasią, perskaitė ištrauką iš šv. vyskupo Kirilo Jeruzaliečio katechezės apie du Jėzaus Kristaus atėjimus.


Nors kelionė trumpa, bet, sugiedoję giesmę „Su galinga rožančiaus malda“, dar suspėjome apmąstyti rožinio slėpinius.

Vakaro su pal. Teofiliumi metu Palaimintojo koplyčioje kun. Gintaras prie išstatyto Švč. Sakramento pakvietė Kaišiadorių parapijos tikinčiuosius, atvykusius piligrimus bei Marijos radijo klausytojus adoruoti ir drauge melstis (sekmadienio vakarai su pal. Teofiliumi nuo gruodžio 2 d. tiesiogiai transliuojami per Marijos radiją).


Mąstymai, giesmės, Pal. Teofiliaus litanija, malda, palaiminimas Švč. Sakramentu jautrino dvasią ir viltingai kėlė širdis aukštyn...

Eucharistijos liturgijai vadovavo Kristaus Prisikėlimo parapijos rezidentas kun. G. Blužas. Pasveikinęs parapijos piligrimus, Marijos radijo klausytojus, jis kvietė visus kartu melstis šiomis intencijomis: prašant Dievo malonės, kad palaimintasis Teofilius būtų paskelbtas šventuoju, melstis už pašaukimus, ypač už kunigystę, ir už Lietuvą, jos žmones.


Šv. Mišių liturgijos metu giedojo Kristaus Prisikėlimo parapijos Sumos choras „In Vivo Dei“ (vadovas Ramūnas Baranauskas). Homilijoje buvo komentuojama Evangelijos pagal Matą ištrauka (Mt 24, 37-44), kuri šiandieną mums visiems turėtų priminti ne tik Nojaus laikus, bet ir tai, kad turime budėti ir ruoštis Jėzaus Antrajam atėjimui. „Būkime tikintys, išgirskime Dievo Žodį ir laukime Jo sugrįžtančio!“ – kvietė kun. G. Blužas.


Pasibaigus šv. Mišioms piligrimams buvo suteiktas palaiminimas pal. Teofiliaus relikvija, kurią tikintieji turėjo galimybę ir pabučiuoti.

Dėkojame Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapijos klebonui mons. Rimvydui Jurkevičiui už galimybę maldingai išgyventi šventųjų bendravimą meldžiant palaimintojo Teofiliaus Matulionio užtarimo Palaimintojo Teofiliaus koplyčioje.

                                            Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021