Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Didysis penktadienis parapijoje (2020-04-10)

Paskelbta: 2020-04-10


 Šio Didžiojo penktadienio, Viešpaties Kančios, pamaldų liturgija buvo skirta Kristaus kryžiui pagerbti.

Šį vakarą prie altoriaus bazilikoje atėjo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir parapijoje tarnaujantys kunigai: kun. Julius Grigonis, kun. Virginijus Lenktaitis, kun. Gintaras Blužas. 

Pamaldoms vadovavo kun. G. Blužas.


Homilijoje parapijos klebonas sakė: „Šiandien prisimename Viešpaties kančią ir mirtį, be kurių nebūtų prisikėlimo. Šiandien visas bažnyčias gaubė visiška tyla: neskamba varpai, negroja jokie muzikos instrumentai, altoriai nudengti, visų kryžių kančios atvaizdai uždengti.

Ši tyla ir rimtis kviečia giliau ir jautriau išgyventi Viešpaties kentėjimus už mus. Šis vakaras primena Dievo meilę ir gailestingumą nuodėmės pažeistam žmogui. Dievas, siekdamas atstatyti su žmogumi meilės ryšį, kurį pažeidė pirmieji tėvai, atsiuntė į žemę mylimą vienatinį Sūnų, kad per Jį išlaisvintų mus iš nuodėmių, iš sielos žaizdų ir kentėjimų.

Apaštalas Paulius rašo: „Tą, kuris nepažino nuodėmės, jis (Dievas) dėl mūsų pavertė nuodėme, kad mes jame taptume Dievo teisumu" (2Kor 5, 21)“

Mielieji, šiandien stovėdami ties kryžiumi, Viešpaties kentėjimų akivaizdoje prisiminkime Jo meilę, kuria Jis mus mylėjo iki paskutinio kraujo lašo ir kartu su apaštalu Pauliumi su didžiu tikėjimu tarkime: „ Jėzus mane mylėjo ir paaukojo save dėl manęs.“(skaityti >>>)

Didįjį penktadienį nešvenčiama Eucharistija. Švenčiamos Kristaus kančios ir Kryžiaus pagerbimo pamaldos. Jų liturgija paprasta ir tyli, jos metu klausome Viešpaties Kančios istoriją pagal Joną.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021