Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo bazilikoje atidaryta paroda „Šv. Jonas Paulius II ir pal. Władysław Bukowiński – lenkų laisvės užtarėjai“ (2020-04-19)

Paskelbta: 2020-05-19

Gegužės 18 d. visame pasaulyje yra minimos popiežiaus šventojo Jono Pauliaus II gimimo metinės.

Kauno arkivyskupija  Jono Pauliaus II 100-ojo gimtadienio proga virtualiai ir tiesiogiai (pagal rekomendacijas besitęsiančiam karantinui) kviečia sugrįžti į tas vietas, kurias mūsų arkivyskupijoje lankė popiežius šv. Jonas Paulius II, patraukdamas minias savo žodžiu, malda ir asmeniu. (>>>)

Gegužės 18 d. vakaro šv. Mišiose parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius  homiliją skyrė popiežiui Jonui Pauliui II. Monsinjoras supažindino su trimis pagrindiniais šio ganytojo bruožais, tai malda, artumas žmonėms, ir gailestingo teisingumo troškimas.

Šia proga Kristaus Prisikėlimo bazilikoje atidaryta paroda „Šv. Jonas Paulius II ir pal. Władysław Bukowiński – lenkų laisvės užtarėjai“ .


Parodą parengė Lenkijos fondas „Pagalba lenkams Rytuose” ir Jono Pauliaus II minties centras Varšuvoje. Parodą Lietuvoje pristato Lenkijos institutas Vilniuje. Paroda buvo parengta popiežiaus 40-ųjų pontifikato metinių ir 25-ųjų piligriminės kelionės į Lietuvą proga. Parodos tikslas - populiarinti Jono Pauliaus II mokymą, priminti jo piligrimines keliones (šiuo atveju į Lietuvą) bei pristatyti pal. kun. Władysławo Bukowińskio asmenybę.

XX amžiaus pabaiga - tai naujos epochos pradžia Lenkijai ir Lietuvai. Po daugelio metų, pilnų tragiškų patirčių, karų bei represijų ir viena, ir kita tauta pradeda „kvėpuoti laisve“. Tačiau tai nėra laisvė duota kartą ir visiems laikams - jos reikia nuolat siekti ir atrasti ją iš naujo. Lenkijos laisvės gynėjai - šv. Jonas Paulius II ir pal. Władysław Bukowiński, kurių likimai yra susieti su rytais, naujosioms kartoms tampa laisvės mokytojais. Piligriminės kelionės į Lietuvą metu Jonas Paulius II atgimstančiai valstybei primena, kad jos suvereniteto ir tapatybės pagrindas - tai 600 metų krikščionybės paveldas. Pal. Władysław Bukowiński - laisvo žmogaus pavyzdys. Nepaisydamas persekiojimo, jis savo gyvenimą savanoriškai paskyrė tarnystei žmonėms rytuose. Savo tarnyste abu lenkai ne tik parodo, kaip reikia gyventi laisve, bet ir kaip kurti laisvą visuomenę dialogo, pagarbos ir meilės atmosferoje.

Šv. Jonas Paulius II.

1978 m. spalio 16 d. Krokuvos arkivyskupas metropolitas kardinolas Karolis Wojtyła buvo išrinktas popiežiumi. 18:18 iš Siksto koplyčios kamino pasirodę balti dūmai pranešė apie naujai išrinktą popiežių. 18:44 kardinolas Pericle Felici paskelbė pasauliui: Annuntio vobis gaudium magnum (Skelbiu jums didį džiaugsmą). Habemus Papam (turime popiežių). Karolis Wojtyła buvo išrinktas 264-uoju šv. Perto įpėdiniu ir pirmuoju popiežiumi ne italu po 455 metų. Jis pasirinko Jono Pauliaus II vardą. Pirmoje savo enciklikoje Redemptor Hominis (1979 m. kovą) savo vardo pasirinkimą aiškino kaip savo pirmtakų: Jono XXIII ir Jono Pauliaus I mokymo tąsą. Popiežiaus pontifikato moto laikomi žodžiai: non abbiate paura… – nebijokite: atverkite duris Kristui!, ištarti 1978 m. spalio 22 d. oficialios Jono Pauliaus II pontifikato pradžios iškilmėse Šv. Petro aikštėje. Jis vadovavo bažnyčiai beveik 28 metus, tai trečias pagal trukmę pontifikatas, laikytas proveržiu. Turėta omenyje ne vien Bažnyčios atvėrimą įtvirtinus Vatikano II susirinkimo reformas, buvo pabrėžiami ir popiežiaus nuopelnai ekumenizmui, dialogas su kitomis religijomis. Jonas Paulius II mirė Romoje 2005 m. balandžio 2d. 21:37. 2011 m. gegužės 1 d. buvo beatifikuotas, o 2014 m. balandžio 27 d. kanonizuotas. Šventasis Tėvas Jonas Paulius II - daugiausiai keliavęs visų laikų popiežius. Per savo pontifikatą jis vyko į 104 tarptautines piligrimines keliones ir aplankė 129 šalis visuose žemynuose. Kalbėjo milijonams žmonių, lankėsi vietose, kur prieš tai nebuvo nė vienas popiežius. Garsėjo kaip poliglotas, tai padėjo jam dar lengviau bendrauti su skirtingų tautybių žmonėmis. Susitikimai su juo tikintiesiems tapdavo nepaprastu, beveik mistiniu įvykiu, dažnai pakeisdavusiu juos visam likusiam gyvenimui. Lenkijoje Jonas Paulius II lankėsi 8 kartus. Lietuvoje viešėjo 1993 m.

Pal. kun. Władysław Bukowiński (1904-1974) – Kazachstano apaštalas, misionierius kaip ir šv. Povilas, trylika su puse metų praleidęs griežtojo režimo lageriuose, nešęs Kristų žmonėms, netekusiems vilties ir orumo. 1955 m. sąmoningai pasirinko Sovietų Sąjungos pilietybę, kad galėtų likti tolimajame Kazachstane, kai kurių vadinamame „nežmoniška žeme“, su visais tais, kuriems reikalingas dvasininkas. Naktimis slapta teikdavo sakramentus ir aukodavo šventas mišias privačiuose butuose. Keliskart vyko į piligrimines keliones SSRS pietuose. „Esu tinkamas žmogus tinkamoje vietoje“, - sakydavo apie save. Į gyvenimo pabaigą triskart lankėsi Lenkijoje, kur, be kitų, susitiko su kard. Karoliu Wojtyła. Kun. Bukowińskis tapo pirmuoju lotynų apeigų katalikų bažnyčios palaimintuoju Kazachstane. Bukowińskis palaidotas Šv. Juozapo bažnyčioje Karagandoje. 2001 m. lankydamasis Kazachstane, Jonas Paulius II taip apie jį kalbėjo: „Kunigą Władysławą Bukowińskį esu sutikęs ne kartą. Visada gėrėjausi jo dvasininko ištikimybe ir apaštališku užsidegimu. Jam buvo ypač artima Karaganda. Šiandien Bažnyčios vardu žemai lenkiuosi ir jam, ir visiems tremtiniams“. 2016 m. birželio 11 d. Karagandos Švč. Mergelės Marijos Fatimos katedroje vadovaujant kardinolui Angelo Amato įvyko kun. Bukowińskio beatifikacijos iškilmės.

Tikintieji kiekvieną dieną nuo 17 val. turi galimybę išgirsti ir patį Joną Paulių II , jo pasakytas kalbas, kai popiežius lankėsi Lietuvoje 1993 metais. Paroda bus eksponuojama tris savaites.

Dėkojame projektų koordinatoriui Andriui Keruliui ir Lenkijos institutui Vilniuje už galimybę dar kartą prisiminti 1993 metus, kai Jonas Paulius II - pirmasis Popiežius istorijoje, aplankė atgimstančią Lietuvą su ganytojiškuoju vizitu.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021