Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Opus Dei prelatūros kunigo dr. Pablo Gil 50 metų gyvenimo ir 20 metų kunigystės jubiliejus (2020-09-08)

Paskelbta: 2020-09-08

Rugsėjo 7 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje vakaro šv. Mišių metu  Opus Dei prelatūros kunigas dr. Pablo Gil šventė 50 metų gyvenimo ir 20 metų kunigystės jubiliejų.


Eucharistijos liturgijai vadovavo pats kun. Pablo Gil, koncelebravo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, vikaras kun. Julius Grigonis, Kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, Kauno arkikatedros bazilikos administratorius kun. Evaldas Vitulskis, Babtų šv.apašt. Petro ir Povilo parapijos klebonas Žilvinas Zinkevičius.

Kunigas Paulius, taip jį vadina broliai kunigai, labai gražiai kalbantis lietuviškai, yra kilęs iš Ispanijos, gausios dešimties vaikų šeimos, Lietuvoje apaštalauja nuo 2010 metų.


Klebonas mons. V. Grigaravičius homilijoje kalbėjo apie atlaidumą. „Dievas yra Dievas, Jis atleidžia, nes myli savo kūrinius, bet atleidimas gali paliesti tik tą, kuris pats yra atleidžiantis. Paklauskime savęs ar nelaikome savo širdyje neapykantos artimajam, ar nekankina mintis : „Mirsiu, bet nedovanosiu!“ Visada atsiminkime, kad mes būdami Kristaus Bažnyčios nariai, esame Viešpaties, todėl ir gyvenkime kaip moko šv. Paulius laiške kolosiečiams: „Taigi jūs, Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu. Būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Viešpats jums atleido, taip ir jūs atleiskite“ (Kol 3,2-13), - baigė homiliją monsinjoras.

Po šv. Mišių klebonas, pasveikinęs kun. Paulių su jubiliejumi, džiaugėsi jo draugyste su broliais kunigais, jo ištikimybe Kristui.

O kunigas Paulius padėkojo Viešpačiui už pašaukimo dovaną,  savo tėvams, artimiesiems už palaikymą, taip pat padėkojo kunigams, atvykusiems pabūti kartu maldoje su juo.

 Kristaus Prisikėlimo parapijos  informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021