Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Paminėtos 10-osios dr. vyskupo Romualdo Krikščiūno mirties metinės (2020-11-02)

Paskelbta: 2020-11-03

Lapkričio 2 d. 8.00 val. Kauno Kristaus Prisikėlimo mažojoje bažnyčioje šv. Mišiomis paminėtos 10-osios dr. vysk. Romualdo Krikščiūno gimimo dangui metinės.

Šv. Mišioms vadovavęs parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, trumpai priminė vyskupo tarnystės Dievui ir žmonėms kelią. Vyskupas R. Krikščiūnas buvo vienas iš atstovų tarybinių metų Bažnyčiai. Istorija byloja apie tai, kokie išbandymai ir sunkumai laukė seminaristų, o vėliau kunigystėje.

Ar lengva sovietmetyje kunigui, vyskupui vykdyti kunigystės, II Vatikano Susirinkimo dekreto nutarimus: vyskupas ir kunigas privalo mokyti tikėjimo pirmiausia jaunimą mokyklose, universitetuose, institutuose, šeimose skiepyti meilę Dievui ir artimui bei dorą? Ar įmanoma buvo dirbti tais laikais, kai buvo uždrausta dėstyti tikybą mokyklose, eiti į bažnyčią, dalis bažnyčių buvo uždarytos arba sunaikintos, kunigai persekiojami, verčiami tarnauti saugumui?

Tik malda, tikėjimas ir gyvas ryšys su Kristumi padėjo nesvyruojančiai žengti pasirinktu keliu. 1950-1954 metais mokėsi ir sėkmingai baigė Kauno kunigų seminariją. Po baigimo buvo paskirtas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaru, o 1959 m. šios parapijos klebonu. Deja, šias pareigas ėjo labai trumpai, nes tais pačiais metais išvyko mokytis į Romą, kur 1963 m. Laterano popiežiškajame universitete apgynė bažnytinės kanonų teisės daktaro laipsnį. Nuo 1968 m. profesorius, nuo 1969 m. gruodžio 21 d. – Amajos titulinis vyskupas, paskirtas Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos augziliaru bei generaliniu vikaru. 1973-1983m. – Panevėžio vyskupijos apaštališkasis administratorius. Nuo 1983 m. liepos 17 dienos – vyskupas emeritas.

Nuo 2004 m. talkino sielovadoje mūsų parapijoje. Tiek kunigai, tiek tikintieji, kuriems teko pažinti vyskupą, prisimena jį kupina sąmojo, gyvenimo džiaugsmo, meilės Dievui, žmogui ir Bažnyčiai.

2010 m. lapkričio 2 d. ryte po sunkios ligos eidamas 81-uosius metus vyskupas Romualdas iškeliavo pas Viešpatį ir pelnytai amžinojo poilsio atgulė prie mūsų bažnytėlės, kurioje pradėjo ir baigė savo kunigiškąją tarnystę.

Baigdamas pamokslą mons. V. Grigaravičius kvietė ne tik melstis už mirusiuosius ir vyskupą Romualdą, bet kartu pamąstyti apie savo tikėjimą, kuris padeda nugalėti mirties baimę, apsispręsti už besąlygišką pasitikėjimą Dievu.

B. Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021