Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Maldos už lietuvius pasaulyje diena Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2021-03-07)

Paskelbta: 2021-03-08


Pirmąjį kovo sekmadienį, Maldos už lietuvius pasaulyje dieną, Visuotinė Bažnyčia ragina melstis už tautiečius, pasklidusius po įvairias pasaulio šalis.

„Šiemet, kovo 7 d., junkimės į bendrą maldą, prašydami Dievo palaimos ir sustiprinimo lietuviams visame pasaulyje, ugdant lietuvių tautinę bei religinę tapatybę, dėkojant Dievui už lietuviškas parapijas ir misijas, stovyklas, lituanistines mokyklas ir bendruomenes bei organizacijas. Melskimės už savo artimuosius, draugus ir pažįstamus, visus brolius ir seseris, kurie laiko save lietuviais ir kuriems yra brangi Tėvynė Lietuva“, – savo laiške Maldos už lietuvius pasaulyje dienai kvietė Lietuvos Vyskupų Konferencija.

Kristaus Prisikėlimo bazilikoje parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius 11.00 val. Sumos šv. Mišiose taip pat pakvietė melstis už lietuvius išsibarsčiusius po pasaulį.


Visuotinėje maldoje buvo išsakyti Šiaurės ir Pietų Amerikos lietuvių, Sibiro tremtinės Adelės Dirsytės, Punsko-Seinų krašto, Australijos, Islandijos lietuvių, Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje bendruomenės prašymai - už Dievo tautą Bažnyčią, už brolius ir seseris lietuvius pasaulyje, už šeimas, už tikėjimo atnaujinimą ir evangelizaciją, už ligonius, kalinius ir kančios prislėgtus žmones, už jaunimą, kuris yra tautos ir Bažnyčios ateitis.

Mielieji,  pabūkime maldoje ir dar kartą prisiminkime savo tautiečius, kurie dirba, studijuoja, keliauja, tarnauja toli nuo savo tėvynės Lietuvos. Melskimės už atstumo išskirtas šeimas, vaikus ir tėvus, už gyvus ir mirusius mūsų šeimų narius, gimines. Prisiminkime maldoje lietuvius dvasininkus, seseris ir brolius vienuolius, kurie, atsiliepdami į savo pašaukimą, tarnauja įvairiose pasaulio šalyse.

Viena lietuviška dvasia visame pasaulyje dėkokime Viešpačiui, kuris visada regi mūsų širdis.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021