Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė parapijoje (2021-05-31)

Paskelbta: 2021-05-31

Gegužės 28 d., baigiantis pačiam gražiausiam pavasario mėnesiui, Kristaus Prisikėlimo bazilikoje vyko Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė. Joje dalyvavo 17 sutvirtinamųjų, jų globėjai ir tėveliai.

Prieš šv. Mišias parapijos klebonas pravedė gegužines pamaldas, sugiedojo Švč. Mergelės Marijos litaniją.


Šv. Mišios prasidėjo iškilminga procesija, kurios priekyje pasipuošęs raudonais šalikais, ėjo sutvirtinamieji, Kauno arkikatedros ceremonijarijus, kun. relig. šviet. mgr., teol. lic. Artūras Kazlauskas, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir visus laiminantis J.E. kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ.


Kardinolas, pasveikinęs visus dalyvaujančius šiose šv. Mišiose, ypač jaunimą, kuris pasiruošęs šiam svarbiam gyvenimo įvykiui jų tikėjimo kelionėje priimant šį sakramentą, kvietė melstis už jaunimą, kad Dievas juos laimintų tolimesnėje kelionėje.


Homilijoje kardinolas dalijosi mintimi apie Sutvirtinimo sakramentą: „ Sutvirtinimas yra didelė šventė, priimant jį mes sąmoningai įsijungiame į tikinčiųjų žmonių bendruomenę, tai – pirmas rimtas žingsnis, po krikšto ir Komunijos“. Kardinolas ragino sutvirtinamuosius naudotis Šventosios Dvasios dovanomis, ypač drąsa ir meile, skelbti tai, kuo esame – krikščionimis.


Šventės pabaigoje jaunimas pasveikino kardinolą S. Tamkevičių SJ su 30-osiomis vyskupystės metinėmis, dėkojo už sakramento teikimą, už tarnystę, maldas ir tikinčiųjų vedimą arčiau Dievo, o mons. V. Grigaravičiui – už pagalbą, gerą žodį, palaikymą ruošiantis Sutvirtinimo sakramentui.


Tikybos mokytoja Anna - Maria Kelly Skirbantaitė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021