Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Malda už parapijos kunigus iškeliavusius pas Viešpatį (2022-01-18)

Paskelbta: 2022-01-18

Sausio 16 d. Sumos šv. Mišias pradėjęs parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius  kalbėjo: „Brangūs broliai ir seserys Kristuje, šiandien, II eilinį bažnytinių metų sekmadienį, susirinkome kartu švęsti Eucharistiją.

Šiandien kviečiu melstis už parapiją, bendruomenės narius, už parapijos a.a. kun. Virgilijų Dudonį, kuris prieš dvejus  metus iškeliavo pas Viešpatį, buvusį parapijos kleboną alt. kun. Viktorą Brusoką, minint 7-ąsias mirties metines,  už kun. Algimantą Kajacką, ilgametį Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoją, Bendrosios teologijos katedros vedėją, teologijos daktarą kun. Algimantą Kajacką,  o taip pat už netikėtai mirusį kun. Saulių Paliūną Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos kleboną. Viešpatie, būk gailestingas mūsų kunigams“....


 Pabūti maldoje į baziliką susirinko parapijos bendruomenės nariai,  pastoracinės tarybos nariai, pažįstami.

Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jiems tešviečia.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021