Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

40 valandų Švenčiausiojo Sakramento adoracija – padėka Dievui už Vasario 16-ąją (2022 m.vasario 14 -16 d. )

Paskelbta: 2022-02-17

Vasario 14 d. po rytinių šv. Mišių mažojoje Kristaus Prisikėlimo parapijoje prasidėjo 40 val. Švč. Sakramento adoracija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.


 Dėkoti Dievui ir melstis už Tėvynę Lietuvą, dalyvauti šioje adoracijoje kvietė parapijos klebono mons. Vytautas Grigaravičius ir Marijos radijas.


 „Šiandien pradedame adoraciją, kuri tęsis net iki trečiadienio ryto. Tai yra proga prisiglausti prie Kristaus, pasijusti paliestam Jo širdies, Jo begalinės meilės. Kiekvieną kartą, kai ateiname prie Švč. Sakramento, tai darome Jėzaus kviečiami: „Ateikite visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jus atgaivinsiu, mokykitės iš manęs, nes aš esu romus ir nuolankios širdies.“ Šia proga Švč. Sakramento adoracija mūsų bazilikoje vyksta jau keletą metų parapijos klebono V. Grigaravičiaus iniciatyva, pritariant parapijos Šeimų bendruomenei ir Marijos radijo darbuotojams, kurių dėka joje drauge dėkoti Dievui bei melstis už Tėvynės laisvę ir gerovę gali visi Lietuvos tikintieji.


Monsinjoras V. Grigaravičius, aukodamas šv. Mišias, kvietė pamąstyti ne tik apie Lietuvos laisvę, bet ir apie kiekvieno mūsų laisvę, būti tolerantiškiems, vieningiems, suprasti vieni kitus. „Šiandien mes vis dažniau girdime balsus: „Ką davė mums laisvė? Kam ji mums tokia reikalinga, jei nesame saugūs dėl rytdienos? Bedarbystė, ekonominė krizė ir kitos negerovės verčia tautos protus bėgti iš Tėvynės.“ Kur dingo tas entuziazmas, su kuriuo ėjome prieš sovietų tankus prie Seimo rūmų, prie strategiškai svarbių objektų, kad atstovėtume užsimezgusius laisvės daigelius? Išeikime iš bažnyčios, išsinešdami šv. apaštalo Pauliaus žodžius: „Galiausiai broliai, džiaukitės, tobulinkitės, vienas kitą guoskite, būkite vieningi, taikiai gyvenkite, ir meilės bei ramybės Dievas bus su jumis. Pasveikinkite vieni kitus šventu pasibučiavimu“ (2 Kor 13, 11-12). Padarykime tai, mielieji, vardan tos Lietuvos, vardan jos laisvės ir mūsų pačių laimės“, – ragino monsinjoras. (skaityti >>> )


 Nenutrūkstama grandine, pakeisdami vieni kitus, ėjo širdies pokalbiui pas Jėzų Švč. Sakramento adoruotojai: parapijos institucijų vadovai su savo grupelėmis, Kauno I dekanato atstovai, tikintieji, Marijos radijo savanoriai, tėvelių buvo atvesti ir mažiausieji parapijiečiai, iš visos širdies dėkoję Viešpačiui savo vaikiškomis giesmėmis.


Pagarbinti ir padėkoti Dievui, pabūti kartu maldoje atvyko Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, mons. Artūras Jagelavičius, kun. Robertas Grigas, kun. Rnaldas Šumbrauskis, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, vikaras kun. Nerijus Pipiras, kun. Sigitas Bitkauskas, Marijos radijo direktorius kun. Saulius Bužauskas, kun. br. Valdas  Paura OCD , kun. Ramūnas Norkus.

 Asmeninę tylią maldą keitė Rožinis, Gailestingumo vainikėlio malda, giedamos giesmės, litanijos bei kunigų mąstymai.

Giesmėmis Viešpatį šlovino choro "Exaudi" grupė (vadovė Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė), ansamblis "Kupolė" (vadovė Daiva Bradauskienė), solistai – Liudas Mikalauskas, Mindaugas Zimkus, Tomas Ladiga, Rita Preikšaitė, Rūta Skučienė, džiugino šeimyninės grupės – parapijos vargonininko Ramūno  Baranausko šeima ir draugai, Ieva Žiūraitė ir jos muzikuojantys vaikai, Snieguolė ir Kęstutis Urbonai.


Aktyviai įsijungė kitų parapijų vargonininkai ir maldininkai, pasauliečiai muzikantai – Viktoras Jermolovas, aktorė Olita Dautartaitė, Beata Andriuškevičienė, Aida Kugevičienė, Julius Šidlauskas, Karolina Sutkutė, Algis Jakelis, Matas Kalnietis ir kt.

Dvi naktis nuo 22 valandos adoracija buvo transliuojama per Marijos radiją. Dėkojame visiems dalyvavusiems šioje adoracijoje, tariame nuoširdų ačiū jos rengėjams, Marijos radijo darbuotojams bei savanoriams.


40 val. adoracija Švč. Sakramento adoracija buvo baigėsi šv. Mišiomis ir palaiminimu.

Meilės kupina malda Jėzui Eucharistijoje dovanojo mums širdies ramybę, tikrumą, kad esame mylimi. O kad mes visada trokštume Jėzaus artumos, o kad Jis būtų mūsų kiekvienos minties, kiekvieno darbo pradžia ir pabaiga! Mūsų Tėvynė visada bus laisva, kai mes būsime laisvi gyventi Dievui ir artimui.

                                                                Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021