Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šeimų rekolekcijos (2009-03-28)

Paskelbta: 2009-03-31

 

Gavėnia – tai atgailos metas. Atgaila apima maldą, pasninką, išmaldą ir susikaupimą, tai yra susimąstymą – įsigilinimą į Dievo Žodį, į Jėzaus Kančią ir savo dvasinį pasaulį.

Baigiantis Gavėnios laikotarpiui link pabaigos šeimos rinkosi į rekolekcijas, kurias pravedė kun. teol. lic. Artūras Kazlauskas. Buvo smagu matyti šeimas, kurios atėjo vedinos noro dvasiškai atsigauti, pasistiprinti, praturtėti. Rekolekcijų tema – „Atleidimas“. Kun. teol. lic Artūras Kazlauskas kalbėjo, kaip svarbu gyventi meilėje, mokėti atleisti, neskaudinti vieniems kitų.

Vienintelis kelias į taiką yra atleidimas. Atleidimo priėmimas ir dovanojimas leidžia suteikti naują kokybę žmonių santykiams, nutraukia neapykantos ir keršto spiralę, sutrauko blogio grandines, kaustančias priešininkų širdis. Koks išganingų pamokymų turtas glūdi Kristaus žodžiuose: „Mylėkite savo priešus ir melskite už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų”! (Mt 5, 44–45)

Su šiuo iššūkiu susiduria konkretūs žmonės, taip pat visuomenė, tautos ir visa žmonija, ypač šeimos. Nelengva atsiversti į atleidimą ir susitaikinimą. Susitaikyti gali būti sunku net tuomet, kai konfliktas atsirado dėl mūsų pačių kaltės. Jeigu kaltas yra kitas, susitaikinimas gali būti suvokiamas kaip nepagrįstas pažeminimas. Kad galima būtų žengti susitaikinimo žingsnį, pirmiausia būtina nueiti vidinio atsivertimo kelią; reikia turėti drąsos nuolankiai paklusti Jėzaus įsakymui. Jo žodis nepalieka abejonių: ne tik tas, kuris yra priešiškumo priežastis, bet ir tą priešiškumą patiriantis privalo siekti susitaikinimo (plg. Mt 5, 23–24).

„Meilė pamiršta, kas buvo bloga...” (plg. 1 Kor 13, 5). Šiais Pirmojo laiško korintiečiams žodžiais apaštalas Paulius primena, jog atleidimas – tai viena iš kilniausių meilės formų. Gavėnios metas yra palankus laikas giliau suprasti šią kilnią tiesą. Per Susitaikinimo sakramentą Tėvas suteikia mums Kristuje savo atleidimą, o tai ragina mus gyventi meilėje žvelgiant į kitą ne kaip į priešą, bet kaip į brolį.

Rekolekcijos baigėsi atgailos ir sutaikinimo pamaldomis. Šeimos galėjo individualiai pabendrauti su kunigu, atlikti išpažintį.

Nuoširdus ačiū kun. teol. lic. Artūrui Kazlauskui, kuris sudarė galimybę dvasiškai praturtėti, kritiškai pažvelgti į save, įvertinti savo santykį su Dievu, su artimaisiais. 

                                  I Dekanato Šeimos centro vad. N.Vaišvilienė 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021