Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Evangelizacinė šventė parapijoje (2009-05-07 – 2009-05-10)

Paskelbta: 2009-05-12

 

Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejaus Evangelizacinė šventė prasidėjo gegužės 7 dieną, 9 val. Švč. Sakramento adoracija Mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. Ši adoracija vyko kiekvieną dieną nuo 9 val. ryto iki 16 val.
12 val. „Saulės“ gimnazijoje vyko konferencija „Brunono žinia“. Konferencijoje dalyvavo vyskupas emeritas Juozas Preikšas ir parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

Sveikinimo žodį tarė vyskupas, kuris pasidžiaugė pirmą kartą apsilankęs „Saulės“ gimnazijoje. Saulė – tai šviesa ir ne tik akių, mokslo šviesa, bet ir tikėjimo šviesa.
Jis Palinkėjo geros sveikatos, mokslo šviesos ir ugdyti savyje tikėjimo šviesą. Apie ją sužinome iš Evangelijos. Tą šviesą Lietuvai nešė ir Brunonas bei daugelis kitų misionierių.
       Po to gimnazijos dramos studija parodė spektaklį Donelaičio „Metų“ motyvais.
       Monsinjoras V. Grigaravičius pristatė pranešimą, kuriame trumpai nusakė svarbiausius šv. Brunono Bonifaco gyvenimo momentus. Susiejo praeitį su dabartimi. Aptarė kuo reikšmingas šv. Brunonas Bonifacas šiandien. Mokytojo R. Danieliaus paruošti mokiniai skaidrėse pademonstravo šv. Brunono Bonifaco misijos į baltų šalis ištraukas.

17 val., katechetei ses. Irenai Ramoškaitei vadovaujant, buvo pradėtas šv. apaštalo Pauliaus laiškų skaitymas. Tris vakarus buvo skaitomi ištraukos iš šv. apaštalo Pauliaus laiškų. Pirmuosius vakarus intarpuose skambėjo vargonėlių muzika, o šeštadienį klausytojus džiugino fleitos garsai. Fleita grojo mokytoja ekspertė Lidija Gomolickaitė – Rudzinskaitė.
17.30 val. vyko įprastinės pamaldos – Švč. M. Marijos litanijos giedojimas. 18 val. šv. Mišias aukojo kan. teol. lic. J. Gražulis. Giedojo A. Kačanausko muzikos mokyklos choras „Perpetuum mobile", vad. B. Kijauskienė, chormeisterė D. Beinarytė. Diena baigėsi Švč. Sakramento garbinimu.

Gegužės 8 d. 9 val. Žaliakalnio pradinėje mokykloje vyko renginys „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane...“
12 val. į Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salę skubėjo „Saulės“ ir J. Jablonskio gimnazijų moksleiviai. Jiems dr. Birutė Obelenienė skaitė paskaitą „Gyvybės stebuklas ir lytiškumo galia“ .

15 val. Damijono maldos grupės nariai suorganizavo eiseną „Šviesos kelias“ nuo žydų kapinių iki Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios.

Apie 50 jaunų žmonių su giesmėmis, pakeliui sustodami (buvo 11 stočių) skaitė Šventą Raštą, ir dalijosi mintimis apie perskaitytą tekstą. Paskutinėje stotyje, pasikėlę į bažnyčios terasą, pasiryžo daryti meilės darbus: „Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbais ir tiesa“ (1 Jn 3, 18). Jie paleido į dangų širdies formos balioną, prie kurio buvo prikabinta kiekvieno dalyvio pagaminta širdelė, kuri simbolizavo meilę ir ištikimybę Dievui.
Paskui visi dalyvavo vakaro šv. Mišiose, po to dar keletą valandų diskutavo prie arbatos puodelio.

18 val. iškilmingas šv. Mišias aukojo mons. Vytautas Grigaravičius. Giedojo Kauno Sakralinės muzikos mokyklos chorai. Vaikiški balsai skambėjo tarsi angelų choras. Po šv. Mišių vyko festivalis – koncertas „Giesmės Marijai“, vad. Nijolė Jautakienė.

Gegužės 9 d. po 9.00 val. šv. Mišių adoracijoje buvo kalbama Rožinio malda. 16 val. konferencijų salėje buvo demonstruojamas filmas „Žvilgsnis į Pašvęstąjį gyvenimą.“
18 val. šv. Mišias aukojo kan. teol. lic. Juozas Gražulis, giedojo Kauno miesto mišrus choras „Saluto“, vad. Ramutė Štreimikytė, vargonavo Dalia Jatautaitė.

Gegužės 10 d. šventė prasidėjo 9.30 val. šv. Mišiomis, kurias aukojo kan.dr. Robertas Pukenis. Homilijoje ypatingai įtaigiai skambėjo žodžiai apie krikščionybės atsiradimo Lietuvoje reikšmę. Kai tik Lietuva priėmė krikščionybę, tuoj buvo paskelbtas vyskupo dekretas – prie kiekvienos parapijos įkurti mokyklą. Taip atsirado 308 parapijinės mokyklos, kuriose mokėsi apie 5000 vaikų.

1579 m. Jėzuitai įsteigė Vilniaus universitetą. Visose srityse reiškėsi dvasininkai. Jie kovojo už lietuvybę, raštiją, kultūrą. Profesorius kvietė jaunimą studijuoti, domėtis, rašyti daktaratus, nes Lietuvos istorija nepaprastai turtinga ir prasminga.
10 val. konferencijų salėje prof. dr. Laima Šinkūnaitė supažindino su „Šv. Brunono Bonifaco Evangelijos žinia“, skaidrėse rodė šv. Brunono Bonifaco misijos vaizdus Pažaislio freskose.

Šventės kulminacija – 12 val. iškilmingos šv. Mišios. Liturgijai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ. Iškilmingoje procesijoje dalyvavo parapijos patarnautojai, jaunimas, kunigai, giedojo KTU „Jaunystės“ choras , vad. Danguolė Beinarytė.
Homiliją arkivyskupas pradėjo žodžiais: „Dievas taip pamilo pasaulį, kad atsiuntė savo vienatinį Sūnų...“ Šią žinią paskelbė Kristus. Jis buvo pirmasis Gerosios Naujienos nešėjas. Vėliau įpareigojo mokinius: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją.“ Šiandien minim apaštalą Paulių, kuris už uolią evangelinę veiklą gavo tautų apaštalo vardą. Šiandien taip pat prisimename kitą labai uolų Evangelijos žinios skelbėją – šv. Brunoną Bonifacą. Jis pažino Kristų, pamilo Jį, o pamilęs negalėjo Jo neskelbti.

Šiandien ir mes turim progą patikrinti savo tikėjimą ir meilę Kristui. Kartais tai matuojame malda ir aplankytų šventų vietų skaičiumi. Tai irgi gerai, bet svarbiausia yra meilė. Šiandien mes matome daugybę tokių, kurių atrodo neįmanoma mylėti, tai prie konteinerių šniukštinėjantys, apduję nuo narkotikų, apsvaigę nuo alkoholio, be krepšinio jokios kitos religijos nepripažįstantys ir daugelio kitų mums nemalonių, nepriimtinų žmonių. Jei mes mąstome, ką reikia daryti, kad šis blogis išnyktų, tai nėra tikėjimo. Jei mes jaučiamės Kristaus vynuogyno šakelėmis, mes negalim likti abejingi. Tik piktindamiesi ir nieko nedarydami mes nepakeisime pasaulio, Lietuvos.
      Ačiū Dievui, kad Lietuvoje yra pasiaukojančių žmonių, kurie turi stiprybės pačiose netikėčiausiose situacijose daryti gera. Tikėjimas gyvas tik darbuose.

Baigiantis šv. Mišioms klebonas padėkojo arkivyskupui, broliams kunigams už šv. Mišių auką, gausiai susirinkusiems tikintiesiems, „Jaunystės“ chorui, Žaliakalnio bendruomenės centro „Žaliakalnio aušra“ darbuotojams, padėjusiems suruošti agapę ir visiems, kurie prisidėjo prie šios šventės organizavimo. Po to monsinjoras visus pakvietė į šventorių. Ten jų laukė agapė ir liaudiškos muzikos ansamblis „Bočiai“, vad. Marija Garšvienė.

Šventoriuje taip pat vyko Žaliakalnio vaikų dienos centro pagamintų suvenyrų - darbelių mugė. Darbelius galėjo įsigyti visi norintys, paaukoję simbolinę auką. Džiaugsmingai švytėjo vaikų akys, kai susirinkusieji laikė rankose jų pagamintus darbelius: bitutes, apyrankes, kiaušinius, gėlytes.
Apie valandą gausus būrys tikinčiųjų vaišinosi, draugiškai kalbėjosi, džiaugėsi pavasariu.

Žvelgiau į linksmus, draugiškus veidus ir mąsčiau apie arkivyskupo pasakytus žodžius: „Nutols šventės, liks pilka kasdienybė. Ji gali būti ne pilka, jei ją nušvies Kristaus šviesa.“

                                                                                                                        B.Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021