Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė (2007-06-10)

Paskelbta: 2007-06-11


Popiežius Urbonas IV, norėdamas sustiprinti tikėjimą Eucharistija, 1264 metais paskelbė Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventę. Kartu su šios šventės įvedimu gimė Eucharistinių procesijų tradicija.

Mūsų parapijos Carito moterys jau keletą metai aktyviai dalyvauja Devintinių procesijoje mieste.

Eucharistinė procesija prasidėjo Švč. Sakramento pagarbinimu Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje. Švč. Sakramentas pagarbintas tikintiesiems sustojus prie altorėlių, kurie buvo įrengti Kauno miesto gatvėse. Iškilmėje ištraukas iš Evangelijos skaitė kun. Artūras Kazlauskas, mons. Adolfas Grušas, Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos klebonas Emilis Jotkus, vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas.

Eisenos dalyviams buvo išdalinti lapeliai su giesmėmis: „Viešpatie, Jėzau, mūsų Valdove“, „Mes ateinam prie altoriaus“, „Jėzau Kristau, pas Tave aš ateinu“, „Eina Dievas Atpirkėjas“ ir t.t.

Devintinių procesija baigėsi Arkikatedroje šv. Mišiomis, kurias aukojo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ.
Arkivyskupas homilijoje kalbėjo apie kiekvieno žmogaus meilę Eucharistiniam Jėzui, pabrėždamas Eucharistijos dvasinę svarbą žmogaus gyvenime.

Devintinių iškilmė parapijoje prasidėjo iškilmingomis 18 val. šv. Mišiomis, kurias aukojo Šv. Kryžiaus parapijos klebonas Emilis Jotkus.

Homilijoje jis kvietė pamąstyti: „Kaip mes šiandien atrodome Dievo akivaizdoje? Ko reikia, kad tikėjimas atgimtų? Labai nedaug reikia, tik įsiklausyti į Dievo žodį... Ar mes esame verti priimti Kristaus Kūną?“

Pasibaigus šv. Mišioms giedodami ir šlovindami Viešpatį tikintieji ėjo prie altorėlių, kur buvo garbinamas Švč. Sakramentas.

Užbaigdamas šią Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventę, klebonas E. Jotkus kvietė: „Kristus įsteigė Bažnyčią, kuri suvienija visus į Jį įtikėjusius. Tos vienybės pagrindas - Kristaus kvietimas vykdyti pagrindinį Jo įsakymą: „Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vienas kitą“ (Mt 13,35). Išmokime mylėti vienas kitą!...”

                                                                    Referentė Aldona Narušienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021