Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejaus iškilmė Šiluvoje (2009-09-13)

Paskelbta: 2009-09-15

 

Rugsėjo 13-ąją su ypatingu jauduliu širdyje vykome į Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai iškilmę Šiluvoje. Šią dieną vykome dėkoti Dievui už Evangelijos žinią ir tikėjimo malonę.

Džiugino viskas – ir kalbamas rožinis pakeliui, ir minia žmonių, atvykusių pagarbinti Dievo Motinos M. Marijos, ir būreliai jaunų seminaristų, susirūpinusiais veidais vis kažkur skubančių, ir ryškiomis liemenėmis pasirėdžiusieji jaunuoliai rimtai ir atsakingai darantys tvarką, ir tarp žmonių besisukiojantys vyskupai, kunigai, ir stebuklingai mėlynas dangus...

Gerokai prieš 11-tą val. pilna aikštė piligrimų, visos sėdimos vietos užpildytos. Nuskamba kun. A. Kazlausko kvietimas  pasirengti Eucharistijos šventimui, kunigas supažindina su Eucharistinio šventimo eiga. Po to kunigas K. Kėvalas praveda katechezę, Šventosios Dvasios bažnyčios klebonas kun. E. Jotkus vadovauja Švč. M. Marijos litanijos giedojimui.

12 val. pasirodo iškilminga procesija – klierikai, diakonai, kunigai, vyskupai ir visus laiminantis Šventojo Sosto atstovas Lietuvoje apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi.
Visus sujaudino nuncijaus pasisveikinimas lietuvių kalba, nors kalba nebuvo tobula, tikinčiųjų akys rodė, kad jie su džiaugsmu priima nuncijaus pastangas.

Po trumpos Kauno arkivyskupo S.Tamkevičius SJ sveikinimo kalbos, arkivyskupas Luigi Bonazzi tęsė šv. Mišias lietuvių kalba.

Šventojo Tėvo pasiuntinys homilijoje kvietė susimąstyti apie tautos savimonę, negalime priimti „dvigubos moralės“ (vienos - Bažnyčios „vidui“, o kitos - „išorei“). Jei krikščionys yra krikščionys, jų pareiga keisti pasaulį, o ne priešingai. Tad nuolat skelbtinas toks raginimas: krikščioni, tapk tuo, kas esi, elkis, kaip Jėzaus mokinys – visada, visur, visame. (pamokslą žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,1238)

Šv. Mišių pabaigoje aikštėje buvo pašventinta Skausmo slėpinių koplyčia – kaip padėkos Dievui už Evangelijos žinią Lietuvoje ženklas.

Šventojo Sosto atstovas Lietuvoje apaštališkasis nuncijus arkivysk. Luigi Bonazzi perdavė Šventojo Tėvo Benedikto XVI palaiminimą.

Nedidelė grupelė parapijos piligrimų, aplankę naujai pastatytą Piligrimų  centrą, Šiluvos muziejų,  pasimeldę Apsireiškimo koplyčioje, liko dalyvauti vakaro šv. Mišiose, kurioms vadovavo vyskupas J. Ivanauskas.

Ypač sujaudino kun. K. Kėvalo homilijos žodžiai, jo kvietimas: įsimąstyti į Jėzaus veidą; pažinti Šventąjį Raštą, melstis su juo, kad jis keistų žmogaus gyvenimą; išlaikyti ir lavinti viltį malda; stiprinti šeimas.

 

„Lietuva – ne nevykėlių kraštas, bet didvyrių žemė. Ji turi didžiausią dovaną – krikščioniškąją žinią, kuri vienijo, palaikė ir atnešė laisvę. Mes esame atsakingi nešti ateities kartoms vilties fakelą ir tikėjimą“, - baigė homiliją kun. K. Kėvalas.

Ramus vakaras, paskutiniai saulės spinduliai švelniai glostantys altorių, dvasiškių veidus nuteikė nuoširdžiai maldai...

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021