Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno arkivyskupijos sielovados komandos vizitacija parapijoje (2010-02-23)

Paskelbta: 2010-02-26

 

Vasario 23 d. Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje vyko parapijos aktyvo susitikimas su vyskupu augziliaru Jonu Ivanausku ir Kauno arkivyskupijos sielovados komanda.

Šios vizitacijos tikslas – susipažinti su parapijos bendruomenės gyvenimu, patirti, kaip Kristaus Geroji Naujiena pasiekia parapijiečius, stiprinti sielovadą, atsižvelgiant į šiandienos poreikius bei pateikti naujų veiklos impulsų.

Parapijos klebonas Vytautas Grigaravičius, pasveikinęs visus parapijiečius ir svečius, nusakė susitikimo eigą ir suteikė žodį vyskupui.

Vyskupas J. Ivanauskas kalbėjo, kad pagal Bažnyčios tvarką visa pastoracinė veikla vyksta parapijoje, o pagrindinis parapijos veiklos tikslas – įgyvendinti Kauno arkivyskupijos II Sinodo dokumentus. Vyskupas taip pat akcentavo šių, Padėkos už laisvę, metų veiklos prioritetus – tai malda, kasdienė bendra malda šeimoje ir sekmadienio šventimas.

Po įžanginio žodžio vyskupas ir jo komandos nariai, pasiskirstę į darbo grupes, pradėjo pokalbius apie veiklą su visų parapijos institucijų atstovais.

Vyskupas, apibendrindamas veiklos rezultatus, pateikė šiuos pasiūlymus:
• labai svarbu šv. Mišių metu atgaivinti bendruomeninį giedojimą;
• palaikyti glaudesnius ryšius su miesto mokyklomis, kartu švęsti šventes;
• užmegzti draugystę su kitomis Kauno m. parapijomis ir dalytis sielovadinės veiklos patirtimi;
• Caritas, Senjorų klubas, Katalikių moterų sambūris turėtų glaudžiau bendradarbiauti ir koordinuoti savo veiklą su parapijos jaunimo grupėmis, Žaliakalnio vaikų dienos centro vaikais;
• labai gerai, kad meldžiatės už kunigus, pašaukimus, klierikus, tačiau ypač reikia melstis už jaunas šeimas.

Vyskupo komandos nariai pageidavo, kad būtų sudarytos sąlygos arkivyskupijos atstovams apsilankyti tikybos pamokose ir pasiūlė parapijos jaunimui aktyviau domėtis Piligrimų centro veikla.

Vyskupas padėkojo tikybos mokytojams ir katechetams, pabrėždamas jų atsakingą bei svarbią misiją, taip pat padėkojo  visiems susirinkusiems už aktyvų dalyvavimą, gražius rezultatus,  palinkėjo sėkmės ateityje ruošiantis kanoninei vizitacijai.

Po oficialiosios dalies vyko agapė.

                                                                                  B. Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021