Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sutvirtinimo sakramentas parapijoje (2010-05-03)

Paskelbta: 2010-05-05

 

Gegužės 3 d. 18.00 val. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.

Sutvirtinimo sakramentas - tai dieviškasis veiksmas, per kurį mums yra padovanojamas „Šventosios Dvasios antspaudas", per kurį Šventoji Dvasia gali pripildyti tikinčiojo širdį ir įspausti joje Dievo meilės ženklą, kad žmogus taptų pajėgus tikėti ir mylėti nepaisant jokių gyvenimo išbandymų, iššūkių ar nuovargio.

Praėjusių metų rugsėjui prasidėjus susirinkome pasirengti Sutvirtinimo sakramentui. Nedrąsiai, tačiau su atviromis širdimis, susirinkome į pirmąsias bendras šv. Mišias ir tikėjimo žinių gilinimo pamokas. Pamažu susipažinę vieni su kitais pradėjome aktyviai dalyvauti šv. Mišiose, skaityti skaitinius, giedoti ir klausytis homilijos.

Pamažu priartėjome prie paskutinės pasiruošimo savaitės. Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius patikrino mūsų tikėjimo žinias, priėmėme Atgailos sakramentą ir tyromis širdimis dalyvavome šv. Mišiose, kurių metu mums buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas.

Sutvirtinimo sakramentą teikė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Šv. Mišių metu psalmes giedojo jaunimas iš Petrašiūnų, sutvirtinamieji skaitė Šv. Rašto skaitinį ir bendruomeninę maldą.

Atnašų metu aukojome tinklą ir žuvis Dievui (žuvis nupiešė sutvirtinamieji). Jos bus išdalintos mūsų tikėjimo broliams ir seserims, kad melstųsi už jaunimą, kad visi taptume ir žvejais, ir žuvimis, sugautais Dievo meilės tinklu.
          Aukojome duoną ir vyną, kaip mylimojo sūnaus Jėzaus meilės auką, kad ir mes vieni kitiems taptume laužoma duona ir džiaugsmo vynu teikiančiais gyvenimą.

Sutvirtinimo sakramentu užbaigiame įkrikščioninimo etapą, prasidėjusį Krikštu: mums visiems reikia būti sustiprintiems Dievo dovanomis, kad taptume pajėgūs tikėti, viltis ir mylėti nepaisant savo silpnumo, kad išmoktume įkvėptai veikti drauge su visa Bažnyčia ir visiems liudyti Viešpaties grožį.

Su viltimi tikime, kad Šventoji Dvasia savo dovanomis (išmintimi, supratimu, patarimu, tvirtumu, žinojimu, maldingumo ir Dievo baime) užpildys kiekvieno jauno žmogaus širdį, suteikts šviesos iš aukštybių ir taip pažinsime išganymo tiesą bei mus mylinčio Tėvo valią. Dėl šių dovanų esame pašaukti naujai suvokti savo dalyvavimą Bažnyčioje, joje glūdintį malonės lobį, atsakingai ir iš visos širdies dalyvauti bendruomenės gyvenime.

Tikimės, kad priėmus Sutvirtinimo sakramentą, atsivers naujo gyvenimo kelias vedantis į laisvą, apmąstytą, sąmoningą ir džiugų Dievo pažinimą. Viliamės, kad sutvirtinimo tėvai, krikštatėviai ir tėvai savo malda, patarimu bei liudijimu padės žengti per gyvenimą ir puoselėti ištikimybę Dievui ir Bažnyčiai.

Pasibaigus šv. Mišioms padėkojome arkivyskupui metropolitui S.Tamkevičiui už Sutvirtinimo sakramento teikimą ir per jo rankas gautas Šventosios Dvasios dovanas.

Pabaigoje sutvirtinamiesiems buvo įteikti pažymėjimai, įsiamžinta bendroje nuotraukoje.

Nuoširdžiai dėkojame sutvirtinamųjų vadovams ses. Irenai Romaškaitei ir zakristijonui Imantui Mieliuliui, kurie nuoširdžiai ir atsakingai mokė mus tikėjimo ir tiesos pažinimo.

                                                                        Rasa – Emilija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021