Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Fatimos Dievo Motina vėl pas mus (2007-08-24)

Paskelbta: 2007-08-27

Rugpjūčio 24 d. Kristaus Prisikėlimo parapijoje vėl buvo šventė. Jau tapo tradicija kasmet sutikti ir pašlovinti Fatimos Dievo Motiną.

Su giesme „Sveika Karaliene!” TFP (Tradicion, Family, Property - Tradicija, Šeima, Nuosavybė) atstovai iškilmingai į bažnyčią įnešė keliaujančios Mergelės Marijos statulą. Kai statula buvo pastatyta ant pakilos baltomis puokštėmis ir degančiomis žvakutėmis papuoštoje presbiterijoje, atlydėjusieji sugiedojo vakarines liturgines valandas, o tikintieji tylomis meldėsi.

Po to klebonas mons. V. Grigaravičius su visa tikinčiųjų bendruomene giedojo Švč. M. Marijos litaniją.
    Iškilmingas šv. Mišias aukojo parapijos klebonas, konselebravo vikaras J. Grigonis, giedojo parapijos Sumos choras.

Homilijoje dekanas kalbėjo, kad mes šiandien turim progą vėl pašlovinti Dievo Motiną Mariją, kuri visiems mums yra nuolankumo ir begalinio pasitikėjimo Dievu pavyzdys. Ypač iš jos turėtų mokytis moterys, kurios yra šeimos židinio sergėtojos, nes ant jų pečių gula atsakomybė už vaikų auklėjimą tikro krikščionio tikėjimo dvasia.

Dievas sutvėręs moterį, pirmiausia jai skyrė vyro pagalbininkės vaidmenį. Šito galima ypač išmokti iš Marijos, kuri buvo tobula Dievo sūnaus pagalbininkė. Ji padėjo Jėzui ateiti į pasaulį, visada buvo šalia, nematoma, nuolanki padėjėja visomis gyvenimo akimirkomis.

Po šv. Komunijos skambėjo maestro Danguolės Beinarytės atliekama „Ave, Marija“.

Baigiantis šv. Mišioms klebonas pakvietė į priekį visus vaikučius. Pirmiausia palaimino visus, o po to kiekvieną vaikutį atskirai. Net mažutėliai, ant tėvelių rankų surimtėjo ir susikaupė, kai kunigo ranka juos laimino.
        Po šv. Mišių kiekvienas norėjo paliesti statulą, suklupus pasimelsti, išlieti skausmą ir susikaupusį nerimą širdyje, išsakyti savo bėdas visų mūsų Motinai Marijai.

Nuoširdžiai dėkojame TFP entuziastams, kurie kasmet pradžiugina Lietuvos žmones, suteikdami galimybę pasimelsti prie Rožinio Karalienės, apsireiškusios Fatimoje.
                                                                                    Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021