Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
- Šventadienio mintys

Švč. M. Marija Dievo Gimdytoja, (A Lk 2,16-21)

Klebono mons. V. Grigaravičiaus homilija

2008 -01- 01


Mielieji, šiandien atvertėme naują kalendoriaus lapelį ir, kadangi dar vis tęsiasi kalėdinis laikotarpis, Bažnyčia toliau kviečia mus pamąstyti su Kristaus gimimu susijusius įvykius.

431 metais Efeze, vykusiame Bažnyčios susirinkime, Švč. M. Marijai buvo suteiktas Dievo Gimdytojos titulas. Taip Bažnyčios tėvai patvirtino, kad Jėzus Kristus yra daugiau nei šventas žmogus, daugiau nei pranašas. Jis yra tikrasis, amžinasis Dievas, antrasis Švenčiausios Trejybės asmuo.
         Taigi, šios dienos šventė kreipia mūsų mintis į tai, kad pripažindami Mariją kaip Dievo Motiną, išreiškiame savo tikėjimą Jėzaus Kristaus dievyste.
          Ar įsivaizduojate, kokį stebuklą pradėdami Naujuosius metus minim? Pats Dievas, pasaulio Kūrėjas, Visagalis      Valdovas nužengė pas mus, pas savo Kūriniją per vieną iš savo sutvertų vaikų. Kokia palaiminta Mergelė Marija! Ji per amžius bus minima kaip Dievo Gimdytoja. Per ją Dievo Sūnus atėjo į žemę, tapo žmogumi, kad suvienytų visus mus į vieną šeimą. Jėzus atnešė meilę ir taiką pasauliui. Visu savo gyvenimu mokė kaip reikia mylėti visų mūsų dangiškąjį Tėvą ir per šitą meilę pamilti kiekvieną net labiausiai paniekintą, atstumtą sielą.
         O Marija, būdama klusni ir be galo nuolanki Dievo valios vykdytoja, niekada nepamiršo angelo jai pasakytų žodžių.  Saugodama didžią paslaptį, „Marija dėmėjosi visus dalykus ir svarstė juos savo širdyse“ (Lk 2,19) – girdėjome šios dienos Evangelijoje.
          Šią pirmąją Naujųjų metų dieną Dievas ir mus kviečia nešioti Jo pažadus savo širdyse, kaip tai darė Jėzaus Motina Marija.
          Dievas trokšta, kad mes labiau pažintume Jo meilę ir gailestingumą. O tai galim patirti kasdien atrasdami laiko pabūti tyloje, paskaityti Šv. Raštą ir apmąstyti ką Dievas nori mums pasakyti, kas Jis yra ir ką gero Jis yra mums padaręs.
          Mielieji, kaip minėjau Jėzus atnešė Meilę ir Taiką pasauliui, per Jį mes tapome viena žmonių šeima.
Todėl šiandien minim ir kitą svarbią datą . Šiandien sukanka 40 metų, kai 1968 m. Jono Pauliaus II iniciatyva buvo paskelbta Pasaulinė taikos diena. Be to, 2008 m. sukanka 60 metų nuo Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos paskelbimo ir 25 metai nuo Šventojo Sosto parengtos Šeimos teisių chartijos paskelbimo.

Pažymint Pasaulinę taikos dieną ir kitas svarbias datas, gruodžio 11 d. Vatikano spaudos salėje buvo pristatyta popiežiaus Benedikto XVI žinia: „Žmonių šeima - taikos bendruomenė“.
           Šiame dokumente popiežius tvirtina, „jog net nesąmoningai kenkdami šeimos institucijai, mes kėsinamės į taiką (...). Kas silpnina šeimą, sudarytą vyro ir moters santuokos pagrindu, kas tiesiogiai ar netiesiogiai mažina šeimos pajėgumą priimti į savo tarpą naują gyvybę, kas trukdo šeimai būti svarbiausia vaikų auklėtoja, tas tuo pačiu kenkia ir taikai. Šeimai reikia namų, reikia darbo, reikia, kad būtų deramai vertinamas tėvų darbas namuose, vaikams reikia mokyklų, visiems reikia sveikatos apsaugos. Kai visuomenė ir politikai nesistengia padėti šeimai šiose srityse, savaime senka ir resursai, reikalingi taikos ugdymui.
            Visa žmonija tarsi viena žmonių šeima, – toliau sakoma minėtoje žinioje. – Tai ne atsitiktinumas, kad mes gyvename vieni šalia kitų, kad tuo pačiu gyvenimo keliu einame drauge su kitais žmonėmis, mūsų broliais ir seserimis. Visi esame Dievo sukurti Jo vaikai.
           Toliau popiežius kviečia saugoti ir tausoti gamtą, rūpintis savo aplinka. Žemės ištekliai, energetiniai resursai turi būti naudojami teisingai ir apdairiai, tolygiai paskirstyti visoms pasaulio valstybėms.
            Savo žinioje Popiežius taip pat primena visuotinai pripažįstamų teisės normų svarbą ir reikalingumą. Jis kviečia grįžti prie prigimtinio įstatymo, kuris vienintelis gali laiduoti teisingą juridinę tvarką, apsaugoti teisę nuo pavojaus virsti tik laikinais kompromisais ir tarnavimu daugumos interesams. Žmonija turi įstatymą pačioje savyje, Jo dėka žmonės supranta kas yra gera, ir kas yra bloga, kas teisinga, ir kas neteisinga.
             Žinios pabaigoje popiežius minėdamas visas tris sukaktis, mus ragina:
            - Šios sukaktys tepadeda sustiprinti įsitikinimą, jog visi esame vienos žmonių šeimos nariai, o tikinčiuosius tepaskatina nepaliaujamai melsti Dievą didžiosios taikos malonės.
          Popiežiaus Benedikto XVI paraginti, Šv. Rašto įkvėpti, Švč. M Marijos pavyzdžiu sekdami apmąstykime kiekvienas savo gyvenimą. Kaip mes atsiliepiame į Viešpaties pašaukimą tarnauti ir mylėti šalia esantį? Ar išgirstame Viešpaties žodį, priimame Jį ir paklusniai vykdome Jo valią, kaip tai darė Marija?
Kokius pasiryžimus, padarysime šią pirmąją Naujųjų metų dieną?

Nuoširdžiai prašykime Šventosios Dvasios, kad apdovanotų mus gebėjimu išgirsti Dievo žodį, apdovanotų nuolankumu ir paklusnumu vykdant Jo valią, kaip buvo apdovanota Marija. Amen.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021