Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
- Šventadienio mintys

Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja, A (Lk 2,16-21) (2020-01-01)

Klebono mons. V. Grigaravičiaus  homilija

 

Mieli broliai ir seserys Kristuje, šiandien, baigiantis Kalėdų oktavai, Bažnyčia kviečia prisiminti Marijos dieviškąją motinystę, ir tai – dar vienas Kalėdų džiaugsmo atspindys. Šią, Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmę visoje Katalikų Bažnyčioje įvedė popiežius Paulius VI 1969 m. vasario 14 d, prieš tai 1964 m. lapkričio 21dieną, paskelbdamas ją Bažnyčios Motina. Kaip per ją, jai pagimdžius Jėzų Kristų, prasidėjo nauja žmonijos era, taip kartu su ja atverčiame pirmąjį Naujųjų metų puslapį. Ir tai - nuostabu, kad metus pradedame su dangiškąja Motina visada mylinčia, pasiruošusia padėti, užtarti, visada atsiliepiančia, kai šaukiamės pagalbos.

Tad, pradėdami Naujuosius metus, sekime Marijos parodytu tikėjimo ir atsidavimo Dievui pavyzdžiu. Būtent ji veda mus Viešpaties pažinimo keliu, moko nuolankumo, paklusnumo, pasitikėjimo Dievu, o be šito neįmanomas pilnavertis gyvenimas. Ruošdamas pamokslus, aš laikas nuo laiko skaitau pop. Pranciškaus pasakytas ar parašytas mintis.

Šiandien noriu ir jums priminti jo pasakytas mintis Aušros vartų koplyčioje. Jis kalbėjo: „Liko tik šie vartai, kuriuose jau tada buvo Gailestingumo Mergelės atvaizdas, Šventosios Dievo Motinos, kuri visuomet yra pasirengusi mums pagelbėti, ateiti mums į pagalbą. Jau nuo tų dienų Ji norėjo mus pamokyti, kad galima gintis be puolimo, kad galima būti apdairiems be liguisto nepasitikėjimo visais. Ši Motina, paveiksle pavaizduota be Kūdikio, auksu karūnuota, yra visų Motina; kiekviename, kuris čia atvyksta, ji mato tai, ko labai dažnai net mes patys nepajėgiame suvokti: Ji įžvelgia savo Sūnaus Jėzaus veidą, įspaustą mūsų širdyse. Ir nuo tos akimirkos, kai Jėzaus atvaizdas buvo įspaustas kaip antspaudas kiekvieno žmogaus širdyje, kiekvienas vyras ir kiekviena moteris mums suteikia galimybę susitikti Dievą. (...).

Praeityje statėme per daug sienų, bet šiandien Gailestingumo Motina, kaip kiekviena gera motina, mėgina suvienyti šeimą ir kužda kiekvienam į ausį: „Ieškok savo brolio.“ Taip mums atveria duris į naują pradžią, į naują aušrą“(Pop. Pranciškus, 2018 09 22). Marija tobulai vykdė Dievo valią, nors tai dažniausiai jai atnešdavo įvairius išbandymus ir kančias. Jei laukdami Šv. Kalėdų, kasdien skaitėte bent Evangelijų ištraukas, skirtas tai dienai, tai patyrėte, kiek daug sunkumų buvo Mergelės Marijos kelyje. Šiandien evangelistas Matas taip pat aprašo vieną iš Mergelės Marijos gyvenimo epizodų.

Kai Viešpaties Angelas pranešė piemenims apie gimusį Išganytoją, Viešpatį Mesiją, jie „nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose“(Lk2, 16). Tai primena Šv. Šeimos vargingą kelionę į Betliejų gyventojų surašymui ir tai, kad jiems niekur neatsirado vietos, todėl Marija pagimdė Dievo Sūnų gyvulių tvartelyje. Ateityje jos laukė dar didesni sunkumai, tačiau ji liko ištikima savo vienybei su savo Sūnumi iki pat Jo mirties ant kryžiaus, kur mirštantis Jėzus Kristus, mylimojo mokinio asmenyje, atidavė ją kaip Motiną visiems krikščionims, sakydamas: „Moterie, štai tavo sūnus” (Jn 19, 26).

Šios dienos Evangelijoje nuskambėjo viena mums svarbi mintis: „Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje“(Lk2, 19). Kartu kviečiu ir jus ištirti savo širdį ir pačiam sau atsakyti: „Ar skaitydamas Šv. Raštą, klausydamas Dievo Žodžio stengiuosi juos įsidėmėti, apsvarstyti savo širdyje ir jais vadovautis savo gyvenime? Ar Kristus yra įžengęs į mano širdį? Ką turėčiau daryti ateityje, kad labiau Jį pažinčiau, o ne vien tik žinočiau, kad Jis yra. Ką turėčiau daryti, kad Dievas mano gyvenime būtų toks, koks iš tikrųjų yra - pats svarbiausias, į kurį galiu atsiremti kiekvieną gyvenimo akimirką?“ Juk taip nuostabu, pabudus ryte dėkoti už naują dieną, už apsaugą nakties ir miego metu, už visas malonės dovanas, už visus žmones, kuriuos sutikau arba dar sutiksiu, taip pat - už nuodėmių atleidimą.

Šiandien taip pat meldžiamės už taiką pasaulyje, nes Marija yra Taikos Kunigaikščio Motina. Tegul peržengdami Naujųjų metų slenkstį patirsime mūsų tarpusavio santykius nutyrinančią jėgą, o Motina Marija tepadeda mums gailestingai ir nuolankiai žvelgti į kiekvieną žmogų. Niekada nesmerkime, bet padėkime nugalėti trūkumus, neaukštinant savęs prieš kitus. Siekdami taikos pirmiausia savo aplinkoje, išmoksime kovoti už taiką visame pasaulyje. Amen.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021