Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
- Šventadienio mintys

Kristaus Apsireiškimas (Trys karaliai), B (Mt 2, 1-12) (2021-01-06)

Klebonas mons. V. Grigaravičius

 

 Mieli tikintieji, šiandien, Kristaus Apreiškimo arba liaudies tradicijoje vadinama Trijų Karalių švente, užbaigiame kalėdinių švenčių laikotarpį. Pagal šių dienų versiją, vos gimus Jėzui Kristui, danguje suspindėjo nauja nematyta ryški žvaigždė. Rytų išminčiai, matomai buvo astrologai. Tyrinėję dangų, jie pamatė naują nematytų formų žvaigždę. Neabejotina, jog jie pažino judėjų Raštus, žinojo apie žydų laukiamą Mesiją, todėl leidosi į tolimą kelionę pasveikinti naujojo Žydų karaliaus ir įteikti jam karališkas dovanas: auksą, mirą ir smilkalus.

Šios dovanos įvairiai interpretuojamos. Viena jų: auksas simbolizuoja garbę, turtus ir galią; mira simbolizuoja gyvenimą ir žemiškąją egzistenciją; smilkalai – šventumą, išmintį ir dieviškąją palaimą. Pasak šv.Ireniejaus, auksas skirtas Jėzui – Karaliui, smilkalai Jam dovanoti kaip Vyriausiajam Kunigui, o mira simbolizavo Jo auką. Išminčių dovanos yra Senojo Testamento pranašystės išsipildymas.

Apie tai nuskambėjo šios dienos psalmėje: „Salų ir Tarsio valdovai jam mokės duoklę, dovanas neš jam Arabijos, Sabos valdovai! Visi valdovai parpuolę jį garbins, tarnaus visi jam pagonys“(Ps72, 10-11). Arba pirmajame skaitinyje iš Izaijo knygos girdėjome: „Tautos keliaus prie tavosios šviesos, karaliai – prie tau užtekėjusio spindesio.(...). Atvyks visi iš Sabos, auksu ir smilkalais nešini, skelbdami šlovinguosius Viešpaties darbus“(Iz60, 3. 6).

Išminčiai atvyko į Erodo rūmus ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“(Mt 2, 2), Taigi, apie Mesijo gimimą karaliui Erodui praneša ne angelai ir ne tikintys žydai, o pagonys – išminčiai atkeliavę iš Rytų. Deja, Erodas šia žinia ne apsidžiaugė, o priešingai, išsigando, kaip skaitome Evangelijoje: „Tai išgirdęs, Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė“ (Mt 2,3). Kodėl? Kas išgąsdino Erodą ir visus Palestinos žydus? Juk šią žinią turėjo visi žydai sutikti su dideliu džiaugsmu: pagaliau, atėjo ilgai lauktas Mesijas – Išganytojas.

Prisiminkime truputį istoriją. Palestina tuo metu nebuvo savarankiška. Ji buvo pavaldi Romos imperijai. Keturiasdešimt metų prieš Kristaus gimimą Romos senatas Erodą išrinko visų žydų karaliumi. Nors jis buvo tikintis žydas, tačiau buvo pataikūnas ir palankus Romos imperatoriui. Jis buvo didelis tironas, kad įtiktų Romos imperatoriui, daug žmonių yra nužudęs arba pasodinęs į kalėjimą.

Taigi, Erodas buvo despotas, pataikūnas ir keturiasdešimt metų išbuvęs valdžioje. Tad, natūralu, kad žinia apie gimusįjį Išganytoją jį nugąsdino. Jeruzalės gyventojai, žinodami Erodo žiaurų būdą, nujautė, kad Išganytojo gimimas geruoju nesibaigs, todėl taip pat sunerimo. Iš baimės prarasti valdžią, sulaukti konkurento, Erodas sukvietė „visus tautos aukštuosius kunigus bei Rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas“(Mt2, 4). Tie jam atsakė: „Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs: „Ir tu, Judo žemės Betliejau, anaiptol nesi menkiausias tarp žymiųjų Judo miestų, nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą – Izraelį“ Mt (2, 5-6). Taip išminčiai sužinoję, kur yra gimusysis, leidosi toliau į kelionę, o juos lydėjo žvaigždė, kuri atvedė pas kūdikėlį Jėzų. „Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir parpuolę ant žemės jį pagarbino“(Mt 2, 11).

Išminčių iš pagonių šalies apsilankymas ir jų dovanos liudija Kristų atėjusį išganyti viso pasaulio žmones. Kristus šį liudijimą patvirtino po prisikėlimo siųsdamas apaštalus misijon: „Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami

Mielieji, šiandien Šv. Raštas kviečia mus elgtis taip, kaip Evangelijos trys išminčiai. Vos tik mūsų sieloje įsižiebs nauja mintis – tarsi nauja žvaigždė, kviečianti palikti senąjį pasaulį ir eiti ieškoti laimingesnio, šviesesnio, tai nedelsdami palikime viską ir skubėkime pas Jėzų, į Jo šventąją Bažnyčią. Tik patikint Jėzui savo vargus, skausmus ir nesėkmes, gali nurimti širdis ir džiaugsmingai sušukti: „Viešpatie, leisk būti šalia Tavęs! Mano vienintelis troškimas ir vienintelis džiaugsmas tebūna vis giliau pažinti Tavo valią ir joje atrasti Tavo meilę!”. Amen.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021