Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios atstatymo taryba ir Vykdomasis komitetas

1988–1992 m.

1988 m. rugsėjo 3 d susikūrė iniciatyvinė grupė (protokolo Nr.1, 1988 09 03), kurios tikslas atkurti 1926 m. įkurtą Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios tarybą, Vykdomąjį komitetą, įteisinti įstatus ir bažnyčios pastatą panaudoti pagal paskirtį.

Iniciatyvinės grupės pirmininkas – kun. Gintautas Kabašinskas, nariai: profesorius Alfredas Smailys, architektas Henrikas Žukauskas, architektas Audrys Karalius, Česlovas Talkevičius, Gediminas Alekna, Antanas Vaznelis.

1988 m. spalio 3 d. išrinkta Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios atstatymo taryba ir Vykdomasis komitetas.


Atstatymo taryba 1991 m.

Atstatymo tarybos Garbės pirmininkas – Jo Eminencija kardinolas V. Sladkevičius, pirmininkas – Jo Ekscelencija vyskupas J. Preikšas.

Nariai: kun. V. Jalinskas, prof. A. Smailys,  doc. A. Ruplys, archit. H. Žukauskas, archit. A. Karalius, archit. J. Juozaitis, archit. A. Steponavičius, kun. G. Kabašinskas, inž. E. Pečkaitis, inž. J. Reventas,  inž. J. Šidiškis, inž. J. Ražaitis, inž. V. Lykova, skulpt. S. Žirgulis, dail. R. Čarna, akt. K. Genys, adv. R. Urbaitis, adv. V. Merkšaitis, komp. G. Kuprevičius, inž .J. Reventas, pil. G. Alekna.

Vykdomojo komiteto pirmininkas – kunigas Gintautas Kabašinskas. Nariai: Kauno kurijos kancleris monsinjoras A. Bitvinskas, prof. A. Smailys, archit. H. Žukauskas, adv. R. Urbaitis, pil. G. Alekna.

1992–2002 m.

1992 m. liepos 21 d. Vykdomojo komiteto pirmininku tapo Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas Eugenijus Bartulis, o 1992 m. lapkričio 5 d. (protokolo Nr. 124, 1992 11 05) Vykdomo komiteto nariais išrinkti: G. Alekna, prof. A. Smailys, buh. M. Steponavičienė, inž. Jonas Šidiškis, archit. Henrikas Žukauskas.

1995 m. birželio 22 d. (protokolo Nr. 218, 1995 06 22) į Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios atstatymo tarybą įtrauktas kun. Viktoras Brusokas, nariai: prof. Vytautas Nezgada, Antanas Urbonas, skulpt. Stasys Žirgulis, menot. Laima Šinkūnaitė, inž. Antanas Butkus.

Patikslintas Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios atstatymo tarybos Vykdomasis komitetas. Pirmininkas – Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas kun. Viktoras Brusokas, nariai: inž. Jonas Šidiškis, inž. Ramojus Kalytis, inž. Aloyzas Palskys, prof. Vytautas Nezgada, archit. Algimantas Sprindys, buh. Milda Steponavičienė, archit. Kazys Varnelis, inž. Juozas Didžbalis.

Nuo 2002 m.

2002 m. balandžio 3 d. (protokolo Nr. 654, 2002 04 03) Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios atstatymo tarybos Vykdomojo komiteto pirmininku tapo Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas dekanas teol. lic. kun. Vytautas Grigaravičius, nariai pasiliko tie patys: inž. Jonas Šidiškis, inž. Ramojus Kalytis, inž. Aloyzas Palskys, prof. Vytautas Nezgada, archit. Algimantas Sprindys, buh. Milda Steponavičienė, inž. Juozas Didžbalis.

tolyn
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021