Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Rezidentas kun. teol. lic. Sigitas BITKAUSKAS

Kun. Sigitas BITKAUSKAS
    Gim. 1964 01 26
    Kun. 1993 04 18
    Parapijoje nuo 2021 06 24

Gimė Prienų mieste darbininkų šeimoje.

1971 - 1982 m. mokėsi Prienų II vidurinėje mokykloje. Mokydamasis 10 – 11 klasėse pogrindyje su spausdinimo mašinėle pats perrašinėdavo “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką” ir ją platino.

Nuo 1982 m. iki 1984 m. tarnavo sovietinėje armijoje.

1984 m. įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją, bet saugumiečiai jį išbraukė iš kandidatų sąrašų.

1987 m. įstojo mokytis į pogrindinę Kunigų seminariją, kuriai tuomet vadovavo grupė kunigų jėzuitų – Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, Telšių vyskupas Jonas Boruta, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir kiti to meto kunigai.

1988 m. oficialiai priimtas į Kauno kunigų seminariją.

1993 04 18 įšventintas kunigu ir skiriamas vikaru Kauno arkikatedroje bazilikoje.

Po 2 mėn. skiriamas vikaru Kauno Šv. Juozapo bažnyčioje.

1994 04 11 – Deltuvos Švč. Trejybės bei Bukonių šv. arkangelo Mykolo parapijų klebonas.

1997 10 10 skiriamas Kėdainių dekanato dekanu ir Kėdainių Šv. Juozapo parapijos klebonu.

2000 03 30 – Kėdainių Šv. Jurgio parapijos klebonas, bet ir toliau lieka Kėdainių dekanato dekanu bei Kauno arkivyskupijos kunigų tarybos nariu.

2002 08 27 skiriamas Jonavos dekanato dekanu ir Jonavos šv. apaštalo Jokūbo bei Skarulių šv. Onos ir Ruklos parapijų klebonu.

2007 06 05 atleidžiamas iš Jonavos dekanato dekano pareigų ir skiriamas Josvainių Visų Šventųjų ir Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų klebonu.

2007 07 03 paties prašymu iškoordinuojamas iš Kauno arkivyskupijos.

2007 07 04 įkoordinuojamas į Vilkaviškio vyskupiją.

2007 07 04 – Igliaukos Šv. Kazimiero parapijos klebonas.

2007 07 19 skiriamas ir Gudelių Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos klebonu.

2007 10 31 skiriamas Alytaus apskrities vyriausiuoju policijos kapelionu.

2008 10 31 skiriamas Vilkaviškio vyskupijos Tribunolo dieceziniu teisėju.

2009 03 23 dar skiriamas Daukšių Šv. Jurgio parapijos klebonu.

2010 06 21 – Vilkaviškio vyskupijos egzorcistas.

2011 06 23 skiriamas Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo ir Barzdų Kristaus Karaliaus parapijų klebonu.

2013 11 20 – Išlaužo Švč. M. Marijos Krikščionių pagalbos parapijos klebonas.

2016 06 09 skiriamas Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės ir Krikštonių Kristaus Karaliaus parapijų klebonu.

2020 m. rugsėjo mėn. skiriamas rezidentu Prienų Kristaus Apreiškimo parapijoje.

2021 06 24 Kauno arkivyskupo metropolito K. Kėvalo dekretu skiriamas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos rezidentu ir toliau vykdyti savo pareigas policijos sielovadoje.

2022 03 30 Kauno arkivyskupo metropolito K. Kėvalo dekretu skiriamas Kauno arkivyskupijos egzorcistu penkerių metų laikotarpiui

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021