Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Pastoracinė taryba

Pirmininkas – parapijos klebonas mons. Vytautas GRIGARAVIČIUS

Nariai: G. Butkuvienė, S. Raščiuvienė, N. Strikulys, A. Bancevičienė, E. Jančys, V. Lendraitis, V. Meištas, V. Misevičius, J.Varanauskienė, A. Laiškonis, N. Kulėšienė, diak. B. Ulevičius, kun. J. Grigonis, V. Vobolevičius, J. Matikovienė, K. Jasilionienė, A. Azaravičienė, B. Vasylienė, ses. R. Budvytytė, E. Daunoravičiūtė, A. Paulauskas, P. Martinaitis, A. Narušienė.

Pastoracinės tarybos patvirtinimo dekretas, 2017 m. vasario mėn. 24 d., Nr. 37


Pastoracinė taryba 2017-12-13

Nuotraukoje – Pastoracinės tarybos nariai (2017-12-13)

Pagrindinis uždavinys – talkinti klebonui sprendžiant aktualiausias parapijos problemas bei klausimus, organizuojat renginius, šventes.

Veikla

Taryba posėdžiauja kartą per ketvirtį, prireikus renkasi dažniau. Posėdžiuose svarstomos parapijos aktualiausios problemos, organizaciniai įvairių švenčių klausimai, biudžeto paskirstymas, darbuotojų priėmimas ir atleidimas ir kt. Leidžiamas parapijos mėnesinis laikraštis „Prisikėlimas“.

Veiklos sekcijos:

  • Ekonominė,
  • Liturginė,
  • Spaudos,
  • Šeimos,
  • Caritas,

 

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021