Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Parapinė katechezė

Po Sutvirtinimo sakramento apeigų, 2014m.

    Koordinatorė Ses. Alma Vabuolaitė , tel. +37064116419

    Dvasios vadovas

Parapinės katechezės tikslas – kreipti visų katechizuojamųjų širdis į Išganytoją Jėzų Kristų, kad vaikai ir jaunuoliai atrastų jame geriausią Draugą, o tėvai priimtų jį kaip asmeninį savo Gelbėtoją ir iš jo semtųsi jėgų sunkioms bei atsakingoms savo pareigoms vykdyti.

Uždaviniai:

  • atskleisti krikščioniškojo tikėjimo prasmę ir grožį;
  • paskatinti artimai bendrauti su Dievu kasdienybėje;
  • padėti įsitraukti į aktyvią veiklą statydinant gyvąją Bažnyčią parapijoje.

Rengimo sakramentams katechezė

Visi besirengiantieji sakramentams kviečiami dalyvauti Eucharistijos šventime sekmadieniais Kristaus Prisikėlimo bazilikoje

Krikštas (plačiau apie Krikšto sakramentą...)

Vaikai nuo 7 metų , norintys priimti Krikšto sakramentą, rengiami kartu su vaikais, besiruošiančiais Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams.

Norintys priimti Krikšto, Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentus suaugusieji kreipiasi į parapijos raštinę.

Suaugusiųjų katechumenatas – oficiali Katalikų Bažnyčios programa, skirta žmonėms, norintiems pilnai įsijungti į Bažnyčios gyvenimą. Krikščionio gyvenimas yra nuolatinė atsivertimo kelionė, o katechumenato tikslas – pradėti ją keliauti.

Katechumenato programa vyksta sekmadieniais (nuo rugsėjo iki birželio mėnesio) Kristaus Prisikėlimo Bazilikos patalpose nuo 16.00 iki 18.00 val

 

Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentai (plačiau apie Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentus...)


Vaikų katechezės užsiėmimas

Vaikai, paaugliai ir jaunuoliai iki 18 metų rengiami grupėmis (iki 30 asmenų), kurios sudaromos atsižvelgiant į katechizuojamųjų amžių. Vadovaujamasi Kauno arkivyskupijos programa „Vaikų rengimo pirmajai išpažinčiai ir pirmajai šv. Komunijai“. Taikomi metodai: pokalbis, diskusijos, darbas mažose grupelėse, žaidimai, animacijos, biblinės interpretacijos, improvizuota malda, giesmės, meditacija, piešimas, darbas su įvairiomis medžiagomis. Renkamasi kartą per savaitę (sekmadieniais) mažojoj bažnyčioje arba Bazilikos patalpose, susitikimas trunka nuo 45 min. iki 1 val.


Vaikų katechezės užsiėmimas

Lygiagrečiai vyksta mokytojų savanorių organizuojamos katechetinės pratybos sakramentams besirengiančių vaikų tėvams. Katechizuojamieji ir jų tėvai sekmadieniais dalyvauja šv. Mišiose, aktyviai įsitraukdami į liturgiją: skaito skaitinius, gieda atliepiamąją psalmę, neša aukas.

Kiekvienais metais, talkinant mokytojams savanoriams, parengiama apie 110 vaikų.

Sutvirtinimo sakramentas (plačiau apie Sutvirtinimo sakramentą...)


Sutvirtinimo sakramento teikimo pamaldose

Šiam sakramentui rengiami tikintieji nuo 15 metų. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. pradeda galioti Kauno arkivyskupo 2015 m. gegužės 27 d. patvirtinta Instrukcija dėl jaunuolių rengimo Sutvirtinimo sakramentui Kauno arkivyskupijoje. Nuo šiol rengimas šiam sakramentui vyksta vadovaujantis dokumente pateiktais nurodymais. Dirbama grupėse (iki 20 žmonių) kartą per savaitę, vadovaujantis Kauno arkivyskupijos programa „Jaunuolių rengimas Sutvirtinimo sakramentui“. Dirbama dviem etapais. Pirmasis - Alfa kursas jaunimui, antrasis – tikėjimo pagrindų katechezės, dalyvavimas lytiškumo ugdymo rekolekcijose. Taikomi tokie patys metodai, kaip ir rengiant Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams, tačiau daugiau dėmesio skiriama Šventajam Raštui. Katechezės dalyviai mokomi giedoti giesmes, psalmes, aktyviai dalyvauti liturgijoje, kartu švęsti Eucharistiją. Kasmet Sutvirtinimo sakramentui parengiama apie 40 žmonių. Rengimo laikotarpis trunka visus mokslo metus.

tolyn
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021