Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Tėvų dėmesiui!

Paskelbta: 2010-08-10

 

Nuo spalio 17 d. iki gegužės mėnesio parapijos katechezės kabinete (Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje, virš zakristijos, III aukštas, įėjimas iš šventoriaus) vyks pasirengimo pamokos Sutvirtinimo sakramentui.

Registracija ir smulkesnė informacija teikiama parapijos raštinėse (tel.: 8-37 200883; 8-37 229222) ir zakristijoje.

Pamąstymai apie katekizaciją ir evangelizaciją prieš prasidedant naujiems katechetinės veiklos metams       

Stebint mūsų visuomenės raidą pastaraisiais metais, tenka susimąstyti apie katechetinės veiklos tikslingumą ir naudą.
Visiems ne naujiena, kad dauguma vaikų ir jaunimo priėmę Sutaikinimo, Eucharistijos, Sutvirtinimo sakramentus, išnyksta iš aktyvaus parapijos gyvenimo, nesimato jų ir Viešpaties dieną šv. Mišiose.
        Popiežius Jonas Paulius II įvairiomis progomis kalba apie daugumą Europos šalių apėmusį aukštą sekuliarizacijos laipsnį, kada jau nebegalima kalbėti jog gyvename krikščioniškos kultūros šalyse. Aktyvių, praktikuojančių krikščionių yra mažuma, senuosiuose krikščioniškuose kraštuose priimami Evangelijos mokymui priešingi įstatymai, kasdieniniame gyvenime žmonės vadovaujasi grynai humanistinėmis, pragmatinėmis vertybėmis, vyrauja praktinis materializmas, o mūsų tikėjimo reikalai vis mažiau daro įtakos realiam gyvenimui ir lieka idėjiniame, filosofiniame lygmenyje.
        Vis labiau išryškėja tiesa, kad katekizacija veiksminga tik giliai krikščioniškose šeimose, o visuomenę reikia ne katekizuoti, bet evangelizuoti. Visa tai paliečia ir Lietuvos žmonių sąmonę. Padėtis dar sudėtingesnė, nes po ilgo sovietizacijos laikotarpio, mūsų vidurinioji karta neturėjo tinkamų sąlygų gauti gerą religinį išprusimą.
         Turint visa tai omenyje, Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje stengiamasi ne tik ruošti vaikus sakramentams, bet evangelizuoti šeimas: suburti parapijoje jaunas šeimas į šeimų bendriją, įtraukti į liturginę praktiką.

Vaikų rengimas, Sutaikinimo, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams parapijoje
      Vaikai ir jaunimas norintys priimti Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentus, pradedami registruoti parapijos raštinėse nuo rugsėjo mėnesio. Vaikai priimami nuo 9 metų amžiaus. Užsiėmimai prasideda nuo spalio mėn. ir tęsiasi iki birželio mėn. Priklausomai nuo užsirašiusiųjų skaičiaus, užsiėmimai vyksta katechetikos kabinete sekmadieniais prieš ir po vaikų šv. Mišių, t.y. 11.00 ir 13.00 val. bei kitomis savaitės dienomis (trečiadieniais ir ketvirtadieniais) pagal susitarimą. Pamokėlė trunka 1 val. Grupę sudaro iki 20 vaikų. Temos sudaromos atsižvelgiant į vaikų amžių. Katechetė dirba vadovaudamasi Kauno „Vaikų rengimo išpažinčiai ir Pirmajai šv. Komunijai programa“. Taikomi įvairūs darbo metodai: pokalbis, diskusijos, darbas mažesnėse grupelėse, žaidimai, animacijos, biblinės interpretacijos, improvizuota malda, meditacija, piešimas, giedojimas, darbas su įvairiomis medžiagomis.
Krikšto sakramentui vaikai ruošiami kartu su pirmosios Komunijos vaikais.
Sekmadieniais vaikai ir jų šeimos dalyvauja jiems skirtose 12.30 val. šv. Mišiose.

Tėvų katechezė
       Jau keletas metų šalia katechezių vaikams, sekmadieniais (1/2 kartus per mėnesį) vyksta ir užsiėmimai tėvams. Siekiama, kad tėvai pagilintų savo tikėjimą bei religines žinias, galėtų padėti vaikams tinkamai pasiruošti sakramentams, kad visa šeimą sąmoningai dalyvautų Eucharistijos šventime sekmadieniais, įsijungtų į parapijos gyvenimą bei veiklą.
Atsižvelgiant į keleto metų pastebėjimus, matosi, kad daugeliui tėvų ne tiek svarbu pagilinti religines žinias, kiek realiai sutikti Dievą savo gyvenime. Šiais 2010/2011 metais darbe su tėvais naudosimės daugelyje šalių patikrinta ir efektyvia „Alfa“ kurso suaugusiems medžiaga ir stengsimės pateikti kertines mūsų tikėjimo temas.

Sutvirtinimo sakramentas
       Sutvirtinimo sakramentui rengiami paaugliai nuo 14 m. amžiaus ir vyresni. Darbas vyksta grupėse vieną kartą per savaitę. Grupę sudaro iki 20 žmonių. Dirbama pagal Kauno programą „Jaunuolių rengimas Sutvirtinimo sakramentui“. Renkamasi trečiadieniais. Dirbama 2 etapais: a)„Alfa“ kursas jaunimui ir b) Tikėjimo pagrindų katechezė.
Taikomi tie patys metodai kaip ir rengiant Sutaikinimo bei Eucharistijos sakramentams. Daugiau dėmesio skiriama Šv. Raštui. Katechezės dalyviai mokomi giedoti giesmes, psalmes, aktyviai dalyvauti šv. Mišių liturgijoje: skaito skaitinius, paruošia atnašas, dalyvauja procesijose, parapijos švenčių, renginių programose ir t.t. 
Parapijos katechetė įkrikščioninimo sakramentams (Krikštui, Sutvirtinimui, Pirmajai Komunijai) rengia ir suaugusius žmones. Kadangi jų būna nedaug, dirbama individualiai arba grupelėmis (renkasi penktadieniais). Dirbama pagal atnaujintą Katechumenų rengimo programą.

Vaikų būrelis
       Norint, kad vaikai pasiruošę sakramentams nenutoltų nuo parapijos gyvenimo, yra įsteigtas vaikų būrelis „Jėzaus bičiuliai“. Jo veikloje dalyvauja vaikai, kurie mūsų parapijoje priėmė Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentus. Būrelio vaikai dalyvauja sekmadieninės vaikų Eucharistijos šventime, gieda vaikų chore, padeda katechetei organizuoti įvairias šventes.
Advento ir gavėnios metu būrelio vaikams organizuojamos rekolekcijos bei 5 dienų vasaros stovyklos, pavasarį ir rudenį vyksta į Šiluvos Dievo Motinos šventovę. Dėl šios veiklos dalis Pirmosios Komunijos vaikų aktyviai įsijungia į Kristaus Prisikėlimo parapijos gyvenimą.

Katechezės mokykla kainuoja
      Visi suprantame, kad kiekviena mokykla kainuoja, jeigu jos neremia valstybė, savivaldybė ar arkivyskupija.
Mūsų parapijos katechetinė mokykla, kaip ir bažnyčios institucijos, išsilaiko iš aukų. Komunaliniams patarnavimams, kanceliarinėms priemonėms užsiėmimams, dokumentų rengimui bei dovanėlėms prieš sakramentų teikimą reikalingos piniginės lėšos. Paskaičiavus vienam vaikui išeina maždaug 5 litai pamokėlė. Tai neturėtų būti kliūtis pasirengti sakramentams tiems asmenims, kurie neturi finansinių galimybių šiai paramai.

Sunkumai su kuriais susiduriame
       Didelė problema yra tėvų ir vaikų užimtumas. Net sekmadieniais kai kurie vaikai turi vykti į treniruotes ar kitus užsiėmimus. Dėl šio užimtumo buvome suretinę susitikimus su sakramentams besiruošiančių vaikų tėvais (rinkomės 1 kartą per mėnesį), bet užsiėmimų lankomumas dėl to nepagerėjo. Taigi, ši problema yra pasekmė kitos, kuri yra esminė: neteikimas svarbos dvasiniams dalykams gyvenime. Jeigu kam nors neturime laiko, reiškia mes tai laikome nesvarbiu dalyku. 
Kai kurie tėvai vis dar nori kuo greičiau „sutvarkyti“ sakramentų priėmimo reikalus ir toliau ramiai gyventi iki kito svarbaus šeimai įvykio: santuokos, laidotuvių, krikštynų ir pan. Nesuvokiama, kad ne mes darom Dievui (ar kunigui) malonę dalyvaudami Eucharistijos šventime, bet Jis mums teikia gyvenimą, kurio niekas iš mūsų negali atimti. „Atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų“, sako Kristus Evangelijoje pagal Joną. Tą „amžinąjį gyvenimą“ reikia ateiti ir pasiimti.


        Dėkojame tiems tėvams, kurie supranta tikėjimo ir dvasinio gyvenimo svarbą jų šeimai, vaikų ateičiai, ir aktyviai įsijungia į parapinės bendruomenės gyvenimą bei liturgiją.
       Visiems linkime palaimingų metų, augimo Dievo pažinime ir meilėje, kurie neturi ribų.

                                    Parapijos katechetė ses. Irena Romaškaitė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021