Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Prelato E. Putrimo Velykinis sveikinimas (2011-04-26)

Paskelbta: 2011-04-18
2011 m. balandžio 26 d.

Garbė Jėzui Kristui,

Nuoširdžiai sveikinu Jus, Prisikėlimo parapijos tarybą bei visus parapijiečius, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo šventėje.

Šiemet Velykų iškilmes švenčiame minėdami Lietuvoje paskelbtus Dievo Gailestingumo metus. Tegul Šv. Velykų palaima stiprina visus šios parapijos bendruomenės narius bei jų šeimų artimuosius. Džiugu, kad šiandieną J.E. arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pašventins šios parapijos bažnyčiai iškilmingai papuoštą ir iš Amerikos pervežtą dailininko V. Kašubos “Prisikėlimo Kristaus” statulą, kuri papuoš centrinę bažnyčios dalį.

Ši skulptūra daugelį metų puošė bei maldai kvietė vienuolių Pasionistų koplyčią Konektikuto valstijoje. Labai prasminga ir malonu, kad ir kitų tautų tikintieji bei bendruomenės įvertina mūsų lietuvių dailininkų meną ir lietuvių religingumą bei pamaldumą, kuris liudijamas ir religiniame mene.

2009 metų rugsėjo mėn. J. E. Arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui SJ, teko perskaityti straipsnį Čikagos lietuvių dienraštyje “Draugas”, apie Kašubos “Prisikėlimo” statulos nežinomą tolimesnį likimą. Vienuoliams Pasionistams persikėlus į kitą vienuolyną, statula buvo perkelta į sandėlį, planuojant ateityje ją parduoti.

Arkivyskupas paragino mane surasti statulos savininką ir sutarti, kad ši statula išliktų lietuvių nuosavybė bei būtų perkelta į Prisikėlimo  šventovę Kaune. Susisiekęs su Pasionistų vienuolyno provincijolu sužinojau, kad jis mielai sutiktų statulą perduoti šiai Prisikėlimo šventovei. Teko ieškoti sandėlio savininko, kuris gyvena Teksas valstijoje. Susisiekus su juo, pradėjome derinti planus dėl statulos pervežimo į Kauną. Įvyko konstruktyvus bendradarbiavimas tarp Prisikėlimo parapijos klebono, tarybos, sandėlio administracijos ir New Yorke esančios Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos.

Šiandieną visi kartu liudijame, kad būtent toks turėjo būti šios statulos likimas – kad, šioje visos tautos Prisikėlimą ženklinančioje Kauno arkivyskupijos šventovėje ji didingai ir iškilmingai bylotų Dievo artumą, Jo gailestingumą bei pergalę prieš blogį ir nuodėmę. Kasdien čia šioje šventoje vietoje prisiminkime vienas kitą maldoje, kad Prisikėlusio Kristaus vilties ir džiaugsmo palaima lydėtų visą lietuvių tautą.

Pagarbiai Kristuje,
Prelatas Putrimas
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021