Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Gruodžio 26 d. 12.00 val. Kviečiame švęsti Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kertinio akmens pašventinimo 80-mečio jubiliejų ir Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konsekracijos 10-ies metų iškilmes (1934 – 2004 – 2014)

Paskelbta: 2014-10-29
Skulptorė Asta Vasiliauskaitė

Skulptorė Asta Vasiliauskaitė

„Istorija per sąmonių kovą išlieja įvykių sluoksnį. Šiame sluoksnyje virpa pergalės ir pralaimėjimai. Istorija jų neuždengia, bet net jiems padeda iškilti“. (J.Paulius II, 1993 m.)

Renginiai skirti M.V.J.Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kertinio akmens pašventinimo 80 metų jubiliejaus ir paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konsekracijos 10-mečio iškilmei paminėti


Lapkričio 1 d., šeštadienis

11.00 val. iškilmingos šv. Mišios. M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kertinio akmens pašventinimo 80 metų jubiliejaus ir paminklinės Prisikėlimo bažnyčios konsekracijos 10-mečio atidarymo iškilmė.
12.00 val. Filmo peržiūra „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“ (konferencijų salėje)
14.00 val. Maldavimų už mirusiuosius procesija (Eigulių kapinėse)
16.00 val. Giedamas Rožinis už mirusius (paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje)

Lapkričio 2 d., sekmadienis

11.00 val. Šv. Mišios už mirusius M.V.J. Kristaus Prisikėlimo bažnyčios statytojus, rėmėjus, aukotojus.
16.00 val. Giedamas Rožinis už mirusiuosius (paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje)

Lapkričio 3 d., pirmadienis

17.30 val. Rožinio malda. Intencija - už parapijos atsinaujinimą

Lapkričio 4 d., antradienis

10.00 val. Šv. Mišios piligrimams. Parapijos bendruomenės piligriminė kelionė į Šventąją žemę, skirta M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kertinio akmens pašventinimo 80 metų jubiliejui ir Tautos šventovės konsekracijos 10-čiui minėti

Lapkričio 5 d., trečiadienis

17.30 val. Rožinio malda. Intencija – už bendruomenės aktyvą

Lapkričio 6 d., ketvirtadienis

17.30 val. Rožinio malda. Intencija – už parapijos darbuotojus

Lapkričio 7 d., penktadienis

17.00 val. Rožinio malda. Intencija - už parapijos geradarius
17.30 val. Švč. Sakramento adoracija. Malda už parapiją

Lapkričio 8 d., šeštadienis

17.30 val. Dievo Motinos Marijos šlovinimo pamaldos. Pamaldoms vadovauja  kun. N. Pipiras

Lapkričio 9 d., sekmadienis

07.40 ir 09.15 val. Katechezė „Tikėjimo tiesų mokymas“
11.00 val. Šv. Mišios „Kiek kartu tai padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte". Intencija - už parapijos Carito darbuotojus ir visus, tarnaujančius artimui
12.00 val. Dialogas – Žodis ir Spalva, skirtas M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kertinio akmens pašventinimo 80 metų jubiliejaus ir paminklinės Prisikėlimo bažnyčios konsekracijos 10-čiui paminėti. Žodžio valandoje - aktorius D. Svobonas, parodų salėje – dailininko A. Juškevičiaus tapybos paroda
13.30 val. Sveikatos mokymų ciklas senjorams, tema „Fiziniai, dvasiniai, psichologiniai ir emociniai asmens poreikiai“

Lapkričio 10 d., pirmadienis

08.30 val. Piligriminė kelionė į Švč. M. Marijos, Gailestingumo Motinos, globos atlaidus Aušros vartuose Vilniuje

Lapkričio 10 d. – gruodžio 10 d.

 • Kristaus Prisikėlimo bažnyčios istorijos pristatymas Kauno arkivyskupijos I dekanato parapijų mokyklų 5-12 klasių mokiniams. Dokumentinio filmo „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“ pristatymas (mokyklose)
 • Kristaus Prisikėlimo bažnyčios istorijos pristatymas parapijos mokyklų ir gimnazijų 5-12 kl. mokiniams. Dokumentinio filmo „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“ peržiūra (mokyklose)

Lapkričio 11 d., antradienis

17.30 val. Rožinio malda. Intencija - už parapijos kunigus

Lapkričio 12 d., trečiadienis

17.30 val. Rožinio malda. Intencija - už parapijos pašaukimus į kunigystę

Lapkričio 13 d., ketvirtadienis

17.00 val. Konferencija „Aš ir Bažnyčios misija“, skirta parapijos pastoracinei tarybai ir aktyvui. Prelegentas kun. A. Kazlauskas (konferencijų salėje).

Lapkričio 14 d., penktadienis

16.00 val. Mokslinė konferencija „M.V.J. Kristaus Prisikėlimo bažnyčia 1934-2014 m.“ , skirta M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kertinio akmens pašventinimo 80 metų jubiliejaus ir Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios konsekracijos 10-čiui paminėti

Programa:

 1. Kristaus Prisikėlimo parapijos klebono mons. Vytautas Grigaravičius įžanginis žodis.
 2. Garbės svečio prof. Vytauto Landsbergio - Lietuvos valstybės ir kultūros veikėjo, kultūros istoriko, pianisto, muzikologo, Kovo 11-osios Akto signataro, Lietuvių Katalikų Mokslų akademijos akademiko, habilituoto humanitarinių mokslų daktaro, Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko (1990-1992 m.), 1996-2000 m. Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko, Europos parlamento nario (2004-2014 m.) žodis.
 3. Pranešimas tema: „Bendrystė ir Tarnystė“. Prelegentas Kauno arkivyskupijos augziliaras Kęstutis Kėvalas.
 4. Pranešimas tema: „Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos kūrimasis ir raida 1923-1944m." Prelegentas Mindaugas Balkus - Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros doktorantas, Kauno apskrities viešosios bibliotekos vyresn. bibliografas
 5. Pranešimas tema: „Evangelizacinė aktyviųjų dvasininkų, vienuolių ir pasauliečių veikla M.V.J. Kristaus Prisikėlimo parapijoje antrosios tarybinės okupacijos metais“. Prelegentas kun. Nerijus Pipiras - Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaras
 6. Kavos pertraukėlė.
 7. Pranešimas tema: „Bažnyčios vaidmuo tautiniam atgimimui“. Prelegentas kan. bažn. ir civ. teisės dr., italų teisės dr., teol. lic. Robertas Pukenis.
 8. Pranešimas tema: „Mūsų širdys Tautos šventovėje – Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje“. Prelegentas prof. Alvydas Laiškonis - gydytojas infektologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, Lille‘io 2 universiteto (Prancūzija) garbės daktaras (2005 m.).
 9. Diskusijos su prelegentais.

Lapkričio 15 d., šeštadienis

10.00 val. Šv. Mišios piligrimams.
Parapijos pagyvenusių žmonių sambūrio „Senjorai“ piligriminė kelionė į Šventąją žemę, skirta M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kertinio akmens pašventinimo 80 metų jubiliejui ir paminklinės Prisikėlimo bažnyčios konsekracijos 10-čiui paminėti.

Lapkričio 16 d., sekmadienis

07.40 ir 09.15 val. Katechezė „Tikėjimo tiesų mokymas“
11.00 val. Šv. Mišios „Tauta, kuri vaikščioja tamsybėse išvys skaisčią šviesą". Intencija - už visus, ieškančius Dievo. Šv. Mišių liturgijai vadovauja prel. prof. habil. dr. V. S. Vaičiūnas OFS
12.00 val. Prelato prof. habil. dr. V. S. Vaičiūno OFS knygos ,,Tau atviras dangus“ (konferencijų salėje)

Lapkričio 17 d., pirmadienis

17.30 val. Rožinio malda. Intencija - už taiką pasaulyje

Lapkričio 18 d., antradienis

17.30 val. Rožinio malda. Intencija - už sergančius bendruomenės narius prašydami jiems dvasinės ir fizinės sveikatos malonių

Lapkričio 19 d., trečiadienis

17.30 val. Rožinio malda. Intencija - už parapijiečius ieškančius Dievo

Lapkričio 20 d., ketvirtadienis

19.00 val. Taize pamaldos jaunimui. Pamaldoms vadovauja kun. N. Pipiras (mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje)

Lapkričio 21 d., penktadienis

17.00 val. Rožinio malda. Intencija - už parapijos šeimas
17.30 val. Švč. Sakramento adoracija. Malda už parapijos šeimas
20.00 val. Gyvo garso ir liudijimų vakaras (mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje)

Lapkričio 22 d., šeštadienis

12.00–14.00 val. Marijos legiono kongresas „Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą" (mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje)

Lapkričio 22 – 30 d.

Tarptautinis tapybos pleneras „Prisikėlimo šviesa“, skirtas M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kertinio akmens pašventinimo 80 metų jubiliejaus ir Tautos šventovės konsekracijos 10-čiui paminėti.Dalyvauja Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos ir  Lietuvos dailininkai

Lapkričio 23 d., sekmadienis

7.40 ir 09.15 val. Katechezė „Tikėjimo tiesų mokymas“
11.00 val. Šv. Mišios „Aš per tris dienas ją atstatysiu". Šv. Mišiose melsimės už gyvus paminklinės Prisikėlimo bažnyčios statytojus, rėmėjus, aukotojus bei geros valios žmones, prisidėjusius prie Tautos šventovės idėjos įgyvendinimo
12.00 val. Dialogas – Žodis ir Spalva. Žodžio valandoje - aktorė J. Onaitytė, parodų salėje - dailininko Antano Juškevičiaus tapybos paroda

Lapkričio 24 d., pirmadienis

16.00 val. Kristaus Prisikėlimo parapija ir Kauno Įgulos karininkų ramovė kviečia į Paberžės tapybos plenero parodą, skirtą 1863-1864 m sukilimui Lietuvoje paminėti. Paroda Karininkų ramovėje veiks iki gruodžio 22 d.
17.30 val. Rožinio malda. Malda už giesmininkus, vargonininkus, choristus
18.00 val. Šv. Mišios, skirtos Šv. Cecilija garbei. Dekanato giesmininkų pagerbimo iškilmė

Lapkričio 25 d., antradienis

17.30 val. Rožinio malda. Intencija - Malda už krikščionių vienybę

Lapkričio 26 d., trečiadienis

17.30 val. Rožinio malda. Intencija – kad žmonės savo talentus skirtų didesnei Dievo garbei

Lapkričio 27 d., ketvirtadienis

17.30 val. Rožinio malda. Intencija – už plenero dalyvius prašant Šv. Dvasios įkvėpimo kūryboje

Lapkričio 28 d., penktadienis

17.00 val. Rožinio malda. Intencija - už naujus pašaukimus į dvasinį luomą
17.30 val. Švč. Sakramento adoracija. Malda už popiežių Pranciškų, Lietuvos vyskupus ir kunigus

Lapkričio 29 d., šeštadienis

13.00 - 17.00 val. Parapijos bendruomenės ir institucijų atsinaujinimo diena „Tapkite draugais tiems, kurie neturi draugų. Tapkite šeima tiems, kurie neturi šeimos. Tapkite bendruomene tiems, kurie neturi bendruomenės. Visą, ką turime, pasidalykime vieni su kitais kaip vieno Dievo vaikai, Dievo, kuris myli kiekvieną“ .... (J. Paulius II)
Moksleivių meninė programa „Šv. Kalėdų tradicijos ir papročiai”
17.30 val. Rožinio malda. Intencija – už parapijos bendruomenę
18.00 val. Šv. Mišios. Malda už parapijos bendruomenę

Lapkričio 30 d., sekmadienis

07.30 val. Rarotų pamaldos
07.40 ir 09.15 val. Katechezė „Tikėjimo tiesų mokymas“
11.00 val. šv. Mišios „Budėkite". Intencija - už parapijoje dirbusius
ir dirbančius kunigus, vienuolius, parapijos darbuotojus bei visus, kurie skleidžia Dievo Žodį
12.00 val. Adventinis renginys „Belaukiant Kalėdų“. Dalyvauja Gintaro Vilčiausko vadovaujamas Tautinių instrumentų ansamblis „Tūto“.
13.00 val. Tarptautinio plenero uždarymas ir darbų pristatymas (konferencijų salėje)
13.30 val. Sveikatos mokymų ciklas senjorams „Bendruomenės veikla, socialinės veiklos galimybės“ (konferencijų salėje)

Gruodžio 1 d., pirmadienis

17.30 val. Rožinio malda. Intencija – bendruomenė kaupiasi adventui

Gruodžio 2 d., antradienis

17.30 val. Rožinio malda. Intencija – ieškome tikėjimo gilumos

Gruodžio 3 d., trečiadienis

17.30 val. Rožinio malda. Intencija – ieškome Dievo ir artimo meilės

Gruodžio 4 d., ketvirtadienis

18.00 val. Evangelijos pagal Morkų skaitymas. Evangeliją skaito kun. A. Akelaitis (mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje)

Gruodžio 5 d., penktadienis

17.00 val. Rožinio malda. Intencija – už parapijiečių atsivertimą
17.30 val. Švč. Sakramento adoracija. Malda prašant Šv. Dvasios dovanos – atsivertimo malonės nutolusiems nuo Dievo žmonėms
20.00 val. Gyvo garso ir liudijimų vakarai (mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje)

Gruodžio 5 - 7 d.

Rekolekcijos parapijos Šeimų bendruomenei Palendriuose

Gruodžio 5 - 6 d.

Rekolekcijos parapijos institucijoms ir jų vadovams Birštone

Gruodžio 6 d., šeštadienis

17.30 val. Rožinio malda. Intencija – kad bendruomenės nariai per rekolekcijas patirtų dvasinio tobulėjimo džiaugsmą

Gruodžio 7 d., sekmadienis

07.40 ir 09.15 val. Katechezė „Tikėjimo tiesų mokymas“
11.00 val. Šv. Mišios „Aš jus krikštiju vandeniu, o Jis krikštys jus Šventąją Dvasia". Intencija - ištiesinkime Dievo Žodžiui takus, melskime atsivertimo malonės
Švč. Sakramento pagarbinimo procesija
12.00 val. Adventinis renginys „Belaukiant Kalėdų“. Dalyvauja - K. Domarkienės vadovaujamas styginių instrumentų orkestras, solistas - Mindaugas Jankauskas, parodų salėje - Kęstučio Lanausko skulptūrų ir Birutės Šližienės fotografijų paroda

Gruodžio 8 d., pirmadienis

17.30 val. Rožinio malda. Intencija – melžiame nepažįstantiems Dievo tikėjimo malonės

Gruodžio 9 d., antradienis

17.30 val. Rožinio malda. Intencija –Dievo ir artimo meilės šeimoms

Gruodžio 10 d., trečiadienis

17.30 val. Rožinio malda. Intencija – ištikimybės santuokoje ir pagarbos gyvybei

Gruodžio 11 d., ketvirtadienis

16.00 val. Susikaupimo popietė parapijos teritorijoje veikiančių socialinių ir sveikatos priežiūros institucijų darbuotojams (konferencijų salėje)

Gruodžio 12 d., penktadienis

17.30 val. Rožinio malda. Intencija– už parapijos vaikus, kad tėvai juos vestų pas Jėzų
18.00 val. Šv. Mišios.
Pradedama 36 val. Švč. Sakramento adoracija. Malda, mąstymai, konferencijos.

Gruodžio 13 d., šeštadienis

36 val. Švč. Sakramento adoracija. Malda, mąstymai, konferencijos

Gruodžio 14 d., sekmadienis

07.40 ir 09.15 val. Katechezė „Tikėjimo tiesų mokymas“
11.00 val. Šv. Mišios „Viešpaties Dievo Dvasia su manimi, nes Viešpats patepė mane, kad neščiau Gerąją Naujieną vargdieniams". Intencija - už parapijos jaunimą.
Švč. Sakramento adoracijos užbaigimas
12.00 val. Adventinis renginys „Belaukiant Kalėdų“. Dalyvauja Kęstučio Jakeliūno vadovaujamas Kauno vokalinis ansamblis „Acusto“, parodų salėje - Kęstučio Lanausko skulptūrų ir Birutės Šližienės fotografijų paroda
13.00 val. Sveikatos mokymų ciklas senjorams „Psichinė sveikata ir jos komponentai“

Gruodžio 15 d., pirmadienis

17.30 val. Rožinio malda. Intencija – melskime atsivertimo malonės visiems Lietuvos žmonėms

Gruodžio 16 d., antradienis

17.30 val. Rožinio malda. Intencija – melskime Šventosios Dvasios išminties Lietuvos vadovams

Gruodžio 17 d., trečiadienis

17.30 val. Rožinio malda. Rožinio malda. Intencija – melskime Šventosios Dvasios išminties Kauno m. vadovams

Gruodžio 18 d., ketvirtadienis

17.30 val. Rožinio malda. Intencija – meldžiant Šventosios Dvasios išminties vadovams dirbantiems su jaunimu

Gruodžio 19 d., penktadienis

17.00 val. Rožinio malda. Intencija - krikščionių vienybę
17.30 val. Švč. Sakramento adoracija. Malda už krikščionių vienybę
20.00 val. Gyvo garso ir liudijimų vakaras (mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje)

Gruodžio 20 d., šeštadienis

18.00 val. Advento rekolekcijos bendruomenei. Rekolekcijų pradžia. Jas  praves Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos klebonas kun. teol. lic. Audrius Mikitiukas

Gruodžio 21 d., sekmadienis

07.40 ir 09.15 val. Katechezė „Tikėjimo tiesų mokymas“
11.00 val. Šv. Mišios „Štai aš Viešpaties tarnaitė". Intencija - meldžiant bendruomenei atvirumo Dievo valiai.
Advento rekolekcijų bendruomenei užbaigimas
12.00 val. Adventinis renginys „Belaukiant Kalėdų“. Dalyvauja – solistė Judita Leitaitė, parodų salėje – Kęstučio Lanausko skulptūrų ir Birutės Šližienės fotografijų paroda

Gruodžio 22 d., pirmadienis

17.30 val. Rožinio malda. Intencija – Šv. Dvasios įkvėpimo priimant Kūdikėlį Jėzų į savo širdį

Gruodžio 23 d., antradienis

17.30 val. Rožinio malda. Intencija Šv. Dvasios įkvėpimo priimant Kūdikėlį Jėzų į savo širdį

Gruodžio 24 d., trečiadienis

22.00 val. Bernelių šv. Mišios

Gruodžio 25 d., ketvirtadienis

KRISTAUS GIMIMAS. ŠV. KALĖDOS

Gruodžio 26 d., penktadienis

12.00 val. Iškilmingos šv. Mišios. M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kertinio akmens pašventinimo 80 metų jubiliejaus ir Tautos šventovės konsekracijos 10-mečio iškilmių uždarymas. Šv. Mišiose gieda Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis
Kristaus Prisikėlimo bažnyčios ženklo įteikimas parapijai nusipelniusiems žmonėms


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021