Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Telaimina ir tepašventina mus užgimęs Kūdikėlis Jėzus!

Paskelbta: 2014-12-24


Mieli broliai ir seserys Kristuje, viename Rytų Bažnyčios kalėdiniame himne meldžiamasi: „Ką turėtume Tau atnešti, o Kristau, kuris dėl mūsų gimei žemėje kaip žmogus? Kiekvienas tavo sukurtas kūrinys atneša Tau savo dėkingumo liudijimą: angelai – savo meilę, dangus – žvaigždes, išminčiai – savo dovanas, piemenys – savo nuostabą, žemė – savo olą, dykuma – prakartėlę, mes, žmonės, atnešame tau Mergelę ir Motiną.”

Tad šį džiaugsmingos vilties kupiną šventų Kalėdų rytą tekyla į Jėzų ir mūsų sugrudusios širdies malda: „Viešpatie, aš atnešu Tau prie kojų brangiausia, ką gavau iš Tavęs, – savo gyvenimą. Pažvelk į mane, nuodėmingąjį, ir perkeisk mane, atnaujink mano širdį, padaryk ją panašią į savo širdį, kad gebėčiau kaip Tu su meile žvelgti į visus Tavo sutvertus kūrinius ir tau už viską dėkoti.” Tegul liejasi iš mūsų lūpų Senojo Testamento psalmėje išsakyti didžiausios pagarbos ir padėkos žodžiai Viešpačiui Kūrėjui:

Šlovinkite Dievą džiaugsmo šauksmais, visa žeme,
giedokite šlovės giesmę jo vardui,
teikite jam iškilmingą garbę!
Kartokite Dievui: „Kokie nuostabūs tavo darbai!
Tavo jėga tokia didi,
kad tavo priešai gūžiasi prieš tave!
Tegarbina tave visa žemė,
tegieda tau šlovės giesmę, –
tegieda šlovės giesmę tavo vardui! (Ps 66, 1-4).

Mielieji parapijiečiai, štai jau dešimtmetis, kai ateiname į mūsų atstatytąją Tautos šventovę – Dievo namus susitikti su Viešpačiu Jėzumi Kristumi, kartu su Juo garbinti ir šlovinti dangiškąjį Tėvą, vienintelį amžinąjį Dievą, kurio valia viskas vyksta šiame gyvenime. Kai mintimis peržvelgiu prabėgusį laiką, sielą užlieja Dievą šlovinantys posmai, pranokstantys Dovydo psalmių ar žmonijos sukurtų Dievą garbinančių giesmių žodžius. Mūsų bažnyčios – tiek pastato, tiek ir gyvosios – atgimimas yra unikalus liudijimas to, ką gali nuveikti žmonės, jei įsiklauso į Dievo valią ir klusniai ją vykdo. Per tą dešimtmetį patyriau, kaip svarbu sunkiausiomis akimirkomis, kai nežinai, ką daryti, būti tvirtai įsitikinusiam tuo, kad Dievas žino, ką daro, ir Jis ras būdą parodyti, kaip veikti.

Šiandienis žmogus trokšta tapti pasaulio centru, dažniausiai net Dievą paverčia tik įkvėpimo šaltiniu, o ne Tuo, kurį turime šlovinti, garbinti, kurį dieviname ir kuriam turime būti pasirengę tarnauti, kad ir kaip sunku būtų. Žmogui būtina įsisąmoninti,
kad viskas, ką jis turi, ką sugeba atlikti, yra Dievo dovana – begalinės Dievo meilės veiksmas. Todėl jokiais darbais, jokiomis maldomis, pasninkais ar askezėmis  neįmanoma pelnyti, užsitarnauti Jo dovanų. Jėzaus Kristaus palaiminimas: „Palaiminti beturčiai dvasia, nes jų yra Dangaus Karalystė“ (Mt 5, 3) reiškia, jog laimingi tie, kurie suprato, kad patys yra niekas ir neturi nieko, ką galėtų pavadinti savu. Apaštalas Paulius mus moko: „Kas nori girtis, tesigiria Viešpačiu!“ (2 Kor 10,17).

Mielieji, žemiškajame gyvenime turime savų svajonių, siekių, iliuzijų, tačiau krikščioniškajame gyvenime savų tikslų neturime. Jėzus sako: „Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių“ (Jn 15,16). Žvelgiant iš laiko perspektyvos, esu įsitikinęs, kad svarbiausia ne mūsų atliekamas darbas, o palaikomas ryšys su Dievu. Būtina pasitikėti ne savo sugebėjimais, o Dievo išmintimi. Jis ištiria, kiek esame verti, ir paskiria darbą, kuriam atlikti suteiks jėgų, valios ir gebėjimų, nors jis mums patiems atrodytų per sunkus įveikti. Tad nuolat dėkokime Dievui, kad Jis suteikia galimybę kurti gėrį.

Sveikinu visus Šv. Kalėdų proga ir dėkoju Viešpačiui už jus, brangūs broliai ir seserys Kristuje, kad kasdien maldoje prašėte Dievo malonės, jog ši šventovė būtų prikelta naujam gyvenimui, dėkoju visiems, kurie drąsinote žodžiu, negailėjote patarimų, rėmėte ne tik malda, bet ir materialiomis aukomis, be kurių būtų neįmanoma darbų sėkmė. Niekada nepamirškime, kad:

Mūsų viltis VIEŠPATYJE, -
Jis yra mūsų pagalba ir skydas.
Juk jis linksmina mūsų širdį,
nes mes pasitikime jo šventuoju vardu.
Tebūna su mumis tavo ištikima meilė,
VIEŠPATIE, nes mes į tave žvelgiame (Ps 33, 20-22).


                                                        Jūsų klebonas mons. Vytautas Grigaravičius

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021