Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos Marijos legionui – 10 metų (2011-02-08)

Paskelbta: 2011-02-10

 

Prieš 10 metų, padrąsinta ir palaiminta Dvasios vado kunigo Vytauto Merkio, pirmuosius šio Legiono įkūrimo žingsnelius žengė sesė Kristina Jasilionienė.

Pradžioje ji buvo viena su dideliu tikėjimu, kad Švč. M. Marija pasirūpins viskuo, ji ėmėsi apaštalavimo ir naujų narių paieškos. Tiesa, ji nebuvo vieniša, jai daug padėjo kitų parapijų legionieriai.

Neilgai ji blaškėsi viena, jau pirmaisiais įkūrimo metais (2001 m.) Marijos legiono narių skaičius išaugo iki 6. Bėgant metams narių skaičius buvo įvairus, tačiau ne mažesnis negu 6.

Daug meilės, kūrybingumo, dvasingumo suteikė kas metai besikeičiančios ML pirmininkės: sesės Stefanija, sesė Danė. Įsimintini Dvasios vadų kunigų Vaclovo Aleksandravičiaus, Skaidriaus Kondratavičiaus, Audriaus Mikitiuko, Petro Mackevičiaus, Virginijaus Vaitkaus padrąsinantys dvasiniai žodžiai, palaiminimai. Ypač dvasinio pakylėjimo, džiaugsmo, entuziazmo metai prasidėjo, vadovaujant mūsų parapijos klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui.

Dešimt metų kiekvieną savaitę Marijos legiono sesės, palaimintos Dvasios vado su Dievu širdyje, pasikliaudamos Švč. M. Marijos globa ėjo ir ėjo, lankė ir lankė, nešė ir nešė Dievo žodį ligoniams KMK kardiologiniame, akių, ginekologiniame ir kituose skyriuose besigydantiems ligoniams. Šių sesių dėka daugelis, ten besigydančių išmoko melstis, kalbėti Rožinį, pasitikėti Viešpačiu, Marijos globa.

Daugybei sunkių ligonių, jiems sutikus, sesės kviesdavo klinikų koplyčios kunigus, kurie suteikdavo jiems Ligonių sakramentus. Nemažai kūdikėlių, dėka sesių, koplyčios kunigai pakrikštijo. Daugeliui nesusituokusių šeimų, po pokalbių su sesėmis, atsirasdavo noras ir prasmė gyventi santuokoje. Daug paguodos ir padrąsinančių žodžių suradę savyje, sesės sugebėdavo ištarti ir tiems, kurių gyvybė vos ne vos ruseno. Tai žinoma, nebuvo lengva, bet prieš aplankant juos, sesės daug melsdavosi, prašydavo Švč. M. Marijos, Jėzaus pagalbos ir išminties, ir tik tada eidavo ten, kur žmogaus gyvybė, deja, bet kurią minutę galėjo nutrūkti.

Be šių paminėtų apaštalavimo darbų, sesės aktyviai dalyvaudavo ir dalyvauja piligriminėse kelionėse, atsinaujinimo dienose, rekolekcijose, pastoviai tikintiesiems, tiek jaunimui, tiek pagyvenusiems, primena ir aiškina apie Marijos radijo laidų reikšmę.

Šie metai - Jėzaus Gailestingumo metai. Todėl šiek tiek pasikeitė apaštalavimo darbų pobūdis. Apaštalavimo darbai daugiau susitelkė mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnytėlėje. Šioje bažnyčioje pastoviai ML sesės adoruoja prie Švč. Sakramento, pastoviai praveda su atėjusiais tikinčiaisiais ar dėl smalsumo užėjusiais žmonėmis pokalbius apie maldos galią, apie adoraciją, moko kaip kalbėti Rožinį, Dievo gailestingumo vainikėlį. Pokalbių metu tikintieji kviečiami į adoravimo valandas.

Tris dienas per savaitę 15 val. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje prie Jėzaus Gailestingumo paveikslo kartu su visais esančiais šioje bažnytėlėje kalba Jėzaus Gailestingumo vainikėlį, litaniją ir kitas maldas.

Šie metai tik prasidėjo, o sesių jau laukia įvairūs apaštalavimo ir kiti dvasiniai darbai, o jų daug ir įvairių – piligriminės kelionės, rekolekcijos, patricijų sueigos, atlaidai, įvairūs dvasinio tobulėjimo kursai, susitikimai su kitų parapijų legionierėmis, dalijantis gerąja darbų patirtimi.

Mes džiaugiamės, kad Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas monsinjoras, dabartinis Dvasios vadas V.Grigaravičius pastoviai domisi mūsų darbais, teikia patarimus. Dvasiniai pokalbiai visada pateikiami taip, kad kiekvieną kartą ne tik paskatina apmąstyti, bet ir suteikia pasitikėjimo apaštalaujant.

Mes, Marijos legiono sesės, kviečiame visus, dvasingus tikinčiuosius, ateiti pas mus, kartu su mumis dirbti ir tapti Marijos legiono sesėmis ir broliais.

Laukiame jūsų antradieniais mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje nuo 13 val. iki 14.30 val. arba užeikite į parapijos raštinę ir jums bus suteikta visa informacija.

                                               Marijos legiono narė Anastazija Mitkuvienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021