Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Parapija šiandien

Parapijos teritorija nuo terasos

Visai lietuvių tautai reikšmingas simbolis – Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilika įpareigoja parapijiečius krikščioniškai gyventi ir uoliai apaštalauti. Kristaus Prisikėlimo parapijoje tęsiamos nuo jos įkūrimo gyvai plėtotos krikščioniškosios socialinės tarnystės tradicijos. Palyginti su tarpukario laikotarpiu, pasikeitė parapijos ribose gyvenančiųjų socialinis statusas, neliko vargingų lūšnynų kvartalų. Nors Eigulių mikrorajone įkūrus Pal. Jurgio Matulaičio parapiją, Prisikėlimo parapijos teritorija kiek sumažėjo, sielovados barai prasiplėtė: Kauno akademinėse klinikose veikia koplyčia.

Pagal 2003 m. Kauno arkivyskupo dekretą Kristaus Prisikėlimo parapija ribojasi su Pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio, Šv. Antano Paduviečio, Šv. apaštalų Petro ir Povilo (arkikatedros bazilikos) ir Šv. Kryžiaus parapijomis. Parapijos teritorijoje gyvena apie 40 tūkst. gyventojų, iš jų apie 30 tūkst. katalikų.


Šv. Mišios

Kristaus Prisikėlimo bazilikoje dažnai vyksta visuomeniniai bei kultūriniai renginiai nacionaliniu ar miesto bendruomenės mastu. Bažnyčioje rengiami koncertai, parapijos salėje – teminiai susitikimai.

2016 m. atnaujintą parapijos pastoracinę tarybą sudaro 28 nariai, pagal veiklos sritis išskirtos šios sekcijos: ekonominė, liturginė, spaudos, šeimos, Caritas, jaunimo

Mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje kasdien vyksta Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Parapijos institucijos ir bendruomenė aktyviai įsitraukė į:

Evangelinės žinios tūkstantmetei Lietuvai Jubiliejaus šventimą (2009 m.);

Padėkos Dievui už Laisvę metų šventimą (2010 m.);

Dievo Gailestingumo metų šventimą (2011 m.);


Adoracija mažojoje bažnytėlėje

Parapijos liturginį gyvenimą gyvina chorai. Bazilikos Sumos chore "In Vivo Dei" gieda apie 50 žmonių. Paminklinės bažnyčios atstatymo laikotarpiu susibūrė choras “Prisikėlimas”, 2016 m. susibūrė " Bazilikos jungtinis kamerinis choras „Pastoralės giesmė“.

Liturgijoje talkina jaunųjų ministrantų grupė, jaunimo Šv. Damijono maldos grupė, Biblijos studijos ir Šv. Rašto skaitovų grupė.

Parapijoje vaikai, jaunuoliai ir suaugusieji rengiami priimti sakramentus. Vaikų ir jaunimo katechezės vyksta grupelėse, kurios sudaromos pagal katechizuojamųjų amžių. Taip pat teikiamos individualios konsultacijos tikėjimo ir dvasinio gyvenimo klausimais.

Kristaus Prisikėlimo parapijos tikybos mokytojų metodinis centras skirtas 8 parapijos teritorijoje esančių mokyklų tikybos mokytojams. Centre dalijamasi informacija bei patirtimi, rūpinamasi dvasiniu ugdymu ir keliama profesinė kvalifikacija.


Sutvirtinimo apeigos 2014 m.

Caritas organizacija parapijoje plėtojosi nuo pat Lietuvos atgimimo. Beje, parapijos teritorijoje įsikūrusi ir centrinė Lietuvos Caritas įstaiga. 2002 m. Kristaus Prisikėlimo Caritas organizacijos veikla parapijoje grindžiama meile ir gailestingumu. Dalinama labdara, lankomi ligoniai, teikiama pagalba daugiavaikėms šeimoms, didelis dėmesys skiriamas kultūrinei pažintinei veiklai, sielovadai. Parapijai priklauso Kauno arkivyskupijos Caritas sriubos valgykla, kurioje maitinasi nuo 400 iki 600 asmenų. Caritas valgyklos tikslas – užtikrinti socialiai remtinų asmenų maitinimą.

Žaliakalnio vaikų dienos centras socialiai apleistiems vaikams ugdyti įkurtas 2002 m. Vaikų dienos centro projekte bendradarbiauja parapija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Savivaldybė.

Kristaus Prisikėlimo parapijoje veikia Šeimų bendruomenė , 2006 m. įsikūrė parapijos jaunų šeimų ratelis „Židinys“


Velykos 2014 m.

2007 m. susikūrė Pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“.

2009 m. pavasarį susikūrė Šventojo Rašto pažinimo grupelė, kuri 2015 m. pakeitė pavadinimą į „Biblijos studija“, jai šiuo metu vadovauja kun.A. Akelaitis

2011 m. liepos 13 d. įsteigta Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos draugija

Leidžiamas parapijos laikraštis „Prisikėlimas“.

2008 metais rugsėjo mėn. 13 d. pašventintas parapijos namų kertinis akmuo, o jau 2009 metais gruodžio 26 d. pašventinti nauji parapijos namai.

Iš parapijos gyvenimo

tolyn
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021