Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Gavėnios rekolekcijos "Saulės" gimnazijos moksleiviams (2011-04-15)

Paskelbta: 2011-04-18

Balandžio 15 d., 9 val., į „Prisikėlimo“ bažnyčią atėjo „Saulės“ gimnazijos moksleiviai kartu su gimnazijos direktore Aldona Seliene, direktorės pavaduotojomis ir būreliu mokytojų. Rekolekcijas vedė teol. dr. kun. Kęstutis Kėvalas.
Pasveikinęs susirinkusius, jis paaiškino Gavėnios rekolekcijų tikslą ir prasmę ir aukojo šv. Mišias, trumpai paaiškindamas kiekvienos šv. Mišių dalies reikšmę.
Homilijoje kunigas kalbėjo apie Šv. Rašto siužetą, kuris savotiškai primena kino filmą ar pasaką, kur, atrodo, blogiukai nugali geruosius, tačiau pabaigoje visada įvyksta savotiškas stebuklas ir nugali gerieji. Jei žmogus gyventų gyvenimą tokį, kokį diktuoja širdis (iš prigimties mes linkę gėriui), koks būtų gražus gyvenimas! Tačiau aplinka verčia būti „kietu“, nes būti geru, silpnu atrodo žeminančiai, tokiais gali būti tik nevykėliai, kuriems gyvenimas nepasisekė.
Toliau kun. Kęstutis trumpai apibūdino Didžiojo tridienio prasmę ir įvykius, kurie atskleidžia begalinę Jėzaus meilę ir gailestingumą kiekvienai sielai. Velykų sekmadienį, – tęsė kunigas, – švęsime pergalę, jei atlaikysime pasaulio spaudimą, nes gyvenime reikia įdėti daug pastangų, norint išlikti geriems.
 Kunigas pasidalijo gyvenimo patirtimi ir papasakojo apie vieną nepaprastą įvykį iš praktikos JAV vaikų dienos centre, kurį lankė įvairių nedarnių šeimų vaikai. Kartą su šio centro vaikais jie aplankė vienuolyną. 7-12 m. vaikai, abejingai ir išdykaudami vaikštinėję po vienuolyną, atsidūrė koplyčioje, kur buvo didžiulis kryžius su Nukryžiuotojo statula. Vienas septynerių metų vaikas apstulbęs sustojo ir garsiai sušuko: „O Dieve, kas čia? Kas Jam taip padarė?“ Paskui paprašė kunigo, kad jį pakeltų aukščiau, ilgai žvelgė į Nukryžiuotąjį Kristų, staiga pasilenkė ir pabučiavo kojas. Tada visi vaikai išsirikiavo ir kiekvienas norėjo būti pakeltas, kad galėtų pabučiuoti Kristui kojas. Galima sakyti, kad įvyko mažytis stebuklas – netikėtas Kryžiaus pagarbinimas. Nepaisant siaubingos aplinkos, kurioje gyveno vaikai, kryžius padarė jiems tokį įspūdį, kad nejučiomis jų širdelėse gimė pagarbos jausmas Išganytojui.
Baigdamas kunigas paragino nuolat į pagalbą kviesti Dievą, kareivijų Viešpatį: jei šaukiuosi Dievo, į pagalbą atskuba visa kareivių armija.
Štai tam ir yra susikaupimo valandos – Dievas veikia tik tada, kai yra kviečiamas. Jei Jis pasiūlys Jums daugiau – imkite užsimerkę! Moksleiviai, kas nebūdinga jiems, neskubėjo išeiti, jų veiduose galėjai įžvelgti susikaupimą ir rimtį.
                                                                 Birutė Vasylienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021