Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Festivalis - koncertas „Giesmės Marijai – 2011“ (2011-05-11)

Paskelbta: 2011-05-15

 

Nesuvaldomas pavasario žydėjimas, žaliu daigeliu pro asfaltą besiveržianti gyvybė primena mums šviesią pareigą – dėkoti Dievo Motinai ir ją šlovinti už atvestą į žemę Kristų – Viešpatį.

Kokia miela ir nuoširdi buvo kaimo altorėlių („mojinių“) tradicija! Mes, Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai šiandien galime džiaugtis, galėdami šlovinti Mariją giesmėmis, Dievo mums dovanotais balsais.
Pilniausia to išraiška – festivaliai „Giesmės Marijai“, inicijuoti ir jau 6 metai organizuojami Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorės Nijolės Jautakienės. Šiame darbe mums padeda ir priima po savo stogu Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia. Ir šiemet, pristatydamas projektą – festivalį „Giesmės Marijai – 2011“, bažnyčios klebonas dekanas mons. Vytautas Grigaravičius kalbėjo apie panašių renginių svarbą jaunimo dvasiniam ugdymui, įvertino Sakralinės muzikos mokyklos kryptingą veiką, chorų pastangas, nenuilstantį direktorės tikėjimą muzikos auklėjamąja galia.

Mokyklos direktorė Nijolė Jautakienė paantrino kunigui mons. Vytautui Grigaravičiui, išreiškusi viltį, kad mokyklos veika, chorų sakralios giesmės yra atsvara plintančiai trankiai, agresyviai muzikai, jaunimui brukamos menkavertės kultūros pasiūlai.
Festivalio koncerto repertuarą sudarė aukšto meninio lygio įvairių tautų kompozitorių kūriniai, atlikti keturių mokyklos chorų, akompanuojant mokyklos instrumentiniam ansambliui, kuriam vadovauja ir kūrinius aranžuoja mokytoja Dileta Kubilienė. Solo partiją atliko, akompanavo vargonais mokytojas Egidijus Bavikinas, žinomas operos dainininkas. Atskirai reikėtų pažymėti itin sudėtingą chorinį kūrinį – Marten Lauridsen‘o “O magnum mysterium“, kurį atliko choras „Giesmė“, ką tik grįžęs iš įdomios ir turiningos koncertinės kelionės po Angliją. Jo vadovė ir dirigentė Salvinija Jautakaitė – Hargreaves.

Ryškiausias šventės akcentas ir puošmena tapo jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ viešnagė. Jie atliko eilę labai sudėtingų sakralinės muzikos kūrinių, diriguojamų Vytauto Miškinio, ilgamečio choro vadovo, dirigento ir kompozitoriaus, daugelio kūrinių autoriaus. Akompanavo žinoma vargonininkė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytoja Renata Marcinkutė.

Ir visai netikėta buvo, kai prie jaunuolių choro nuėjo grupė choro „Pastoralė“ merginų ir be repeticijos sugiedojo su jais Vytauto Miškinio „Ave Maria“.

Šventė baigėsi jungtiniam visų dalyvių chorui sugiedojus senąsias šventas lietuviškas giesmes, tapusias tikinčiųjų himnais (kaip antai „Marija, Marija“).

Ankstesnių metų festivaliuose dalyvaudavo įvairių mokyklų chorai, net iš tolimesnių miestų. Labai kviečiame šią tradiciją atgaivinti, mokytis po keletą giesmių ir dar sutartiniau, iš daugelio širdžių giedoti šlovę Šventajai Marijai.
                                                  
                  Gintarė  Aleksandravičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021