Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Atsisveikinimas su a.a. tikybos mokytoju Tomu Žemaičiu (1974 05 30 - 2011 08 14)

Paskelbta: 2011-08-17

 

Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų šventės rytas prasidėjo šventiškai. Žmonės pasipuošę  margaspalvėmis gėlių puokštėmis  skubėjo į šv. Mišias.


 

 

 

 

 

Tačiau tą rytą Tomo Žemaičio šeimoje tvyrojo skausmas ir neviltis. Žmona Miglė ir du mieli vaikučiai gedėjo mylimo vyro, rūpestingo tėčio.

Šventės išvakarėse šeima poilsiavo. Tomas, nusprendęs dar kartą išsimaudyti, šoko į vandenį ir... Tai buvo paskutinis jo šuolis šiame žemiškame gyvenime. Tomas nebeišniro, jo siela apleido kūną ir iškeliavo į amžinybę.

Tomas Žemaitis dėstė tikybą Kauno „Saulės“ gimnazijoje, pavasarį baigė VDU Katalikų teologijos fakulteto magistrantūrą ir įgijo teologijos mokslų magistro laipsnį. Paskutiniais metais vadovavo Kauno Prisikėlimo parapijos tikybos metodiniam centrui. Tomas buvo nuoširdus, paslaugus, paprastumu ir optimizmu pavergdavo aplinkinius.

Rugpjūčio 17 d. Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje įvyko gedulingos atsisveikinimo šv. Mišios. Joms vadovavo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, konselebravo Vilniaus arkikatedros bazilikos rez. prof. teol.dr. Andrius Narbekovas, Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčios rekt. teol. lic. Ričardas Doveika, Tabariškių Kristaus Karaliaus bažnyčios klebonas kun. Rimantas Baltrušaitis, Varėnos arkang. Mykolo bažnyčios klebonas dek. teol. lic. Justinas Aleknavičius, Kauno Švč. Jėzaus širdies bažnyčios klebonas Virginijus Birjotas, Kauno Šv. apašt. Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos adm. teol. lic. Evaldas Vitulskis, Palemono Švč. M. Marijos, Rožančiaus Karalienės bažnyčios klebonas Massimo Bianco SDB.   

Prie karsto garbės sargyboje stovėjo Tomo auklėtiniai, būsimieji abiturientai. Paskutinę pagarbą atidavė ir „Saulės“ gimnazijos vadovai.   

Gilūs ir prasmingi žodžiai apie gyvenimo prasmę, apie žmogaus išėjimą į amžinybę skambėjo monsinjoro V. Grigaravičiaus homilijoje (išsamiai žr. http://www.prisikelimas.lt/index.php?id=16

 Parapija neteko jauno, perspektyvaus Kristaus mokslo liudytojo. Telaimina Viešpats jo sielą ir tesuteikia džiaugsmą savo karalystėje.

                                                              

                                                    Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021