Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Marijos legiono veikla vasaros metu (2011-08-29)

Paskelbta: 2011-08-29

 

Vasaros metu Marijos legiono nariai rinkdavosi Švč. Sakramento koplyčioje. Kiekvieną trečiadienį 15.00 val. adoruodavo Švč. Sakramentą, kalbėjo Jėzaus Gailestingumo vainikėlį ir kitas maldas.

Liepos 10 d. kartu su vienuolėmis benediktinėmis meldėsi, prašant Dievo palaimos, globos ir malonių sesėms, kurios tą dieną davė laikinus ir amžinuosius vienuolinius įžadus.

Piligriminių kelionių po Lietuvą metu (Kryžių kalnas, Žemaičių Kalvarija, Rainių koplyčia, Telšių katedra) daug bendravo su kitų parapijų Marijos Legiono legionierėmis.

Aktyviai dalyvavo Šv. Dvasios Atsiuntimo (Sekminių) šventėje su „Gyvaisiais akmenimis” Raudondvaryje; 3 dienų Fakuliarų rekolekcijose Girionyse, Kryžių kalno atlaiduose bei piligriminėje eisenoje; Marijampolėje bendravo su Marijonų vienuolyno vienuolėmis; aplankė Šiluvos Dievo Motiną; meldėsi Žolinės iškilmėse Krekenavoje.

Džiugu,  kad KMU Klinikų vyriausiasis kapelionas kun.teol. lic. A. Kazlauskas mus pakvietė ir paragino lankyti ligonius klinikose, tuo parodydamas, kad ML legionieriai svariai prisideda prie apaštalavimo ir artimo meilės darbų ligonių tarpe, suteikiant mums klinikų apaštalautojų statusą.

Mūsų dvasios tėvas, rekt. V. Merkys SJ, šv. Mišių metu nuolat primindavo apie mūsų apaštalavimo ypatumus. 

Vasaros metu nepamiršo ir gailestingumo darbų: lankė ligonius tiek namuose, tiek ligoninėse. Kartu meldėsi, mokė kalbėti Gailestingumo vainikėlį, Švč. M. Marijos rožinį ir kitas maldas. Dalijosi tikėjimo patirtimi, liudijimais. Dalijo įvairius religine tema lankstinukus, knygutes, paveiksliukus, medalikėlius.

                                  Marijos legiono narė Anastazija Mitkuvienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021