Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Seminaras vargonininkams (2011-10-17)

Paskelbta: 2011-10-18

 

Spalio 17 d. Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje vyko Kauno I dekanato bažnyčių ir rektoratų vargonininkų seminaras.

Dekanas mons. Vytautas Grigaravičius pasveikino susirinkusius ir pristatė svečią – Katalikų teologijos VDU doktorantą, teol. lic. grig. gied. lic. kun. Vilių Sikorską.

 

Monsinjoras kalbėjo, kad stipriausia maldos galybės ir visų tikinčiųjų aktyvaus dalyvavimo liturginiame šventime išraiška yra bendras visų tikinčiųjų giedojimas. Apie tai primena ir Kauno arkivyskupijos II Sinodas.

Šiandieninis vargonininkas turėtų taisyklingai giedoti šv. Mišių metu, laikantis visų liturginių nuostatų. Jis turi mokyti tinkama katecheze ir pratybomis prieš šv. Mišias tikinčiuosius bendruomeniškai giedoti, o laidotuvėse giedoti giesmes, kurios yra tam skirtos, ypač atkreipti dėmesį į tai, ar jos atitinka liturgijos reikalavimus.

Bažn. muz. mag. kun. Vilius Sikorskas pravedė konferenciją apie giesmių parinkimą šv. Mišių šventimo metu, taip pat aptarė liturginio sambūrio giedojimo atlikėjus: liturgijos vadovas (kunigas), kantorius – psalmininkas, vargonininkas ir bendruomenė.


Nuo 1964 m. iki 2001 m. atsakingos Romos kurijos dikasterijos išleido penkias instrukcijas dėl tinkamo Vatikano II Susirinkimo konstitucijos Sacrosanctum Concilium įgyvendinimo.

Konferencijos metu daugiausia buvo remtasi 1967 m. instrukcija Musicam Sacram bei reformuoto 1970 m. (2008 m. 3-ąja pataisyta laida) Mišiolo įvadinėmis nuorodomis.

Konferencijos pabaigoje buvo atsakinėjama į  pateiktus klausimus.

Ateityje numatoma vystyti pradėtą bažnytinės muzikos temą vargonininkams bei giesmių mylėtojams.

Atsiliepimai: Gerb. dekane, nuoširdžiai dėkoju Jums už seminarą vargonininkams. Manau, kad tokie seminarai turėtų vykti dažniau, nes praturtina tiek teorines, tiek praktines žinias. Gerbiamam kun. Vuliui Sikorskui noriu padėkoti už įdomiai pravestą seminarą.

       Pagarbiai, Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vargonininkė Snieguolė Urbonienė.

                                              Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021