Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Visuotinis parapijos susirinkimas (2012-01-29)

Paskelbta: 2012-01-30

Sausio 29 d. įvyko visuotinis parapijos susirinkimas, kuriame dalyvavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, parapijos institucijų vadovai ir atstovai bei parapijiečiai.

Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, pasveikinęs susirinkusius, kalbėjo: „Mieli parapijiečiai, baigėsi 2011-ieji Dievo Gailestingumo metai. Šiuos metus šventėme parapijose dėkodami Dievui ir buvome kviečiami kuo giliau pažinti Dievo meilę bei gailestingumą.

 

 

Šiais, 2012 metais, sukanka 25 metai nuo arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo Palaimintuoju. Rengiantis minėti šią iškilią paskelbimo Palaimintuoju sukaktį ir dėkojant Dievui už suteiktas malones mūsų kraštui ir Visuotinei Bažnyčiai arkivyskupo Jurgio Matulaičio asmenyje, Lietuvos ganytojai nusprendė ir praneša, kad 2012– ieji metai Lietuvoje skelbiami Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio metais. Su šūkiu „Nugalėk blogį gerumu!“

Ganytojai ragina per šiuos metus giliau pažinti Pal. Jurgio Matulaičio, Vilniaus vyskupo bei Lietuvos Apaštališkojo Vizitatoriaus asmenybę, jo nuveiktus darbus, kuriuose ypatingai atsispindi katalikiškojo socialinio mokymo sklaida Lietuvoje, atnaujintą marijonų vienuoliją ir įsteigtas Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų bei Jėzaus Eucharistijoje Tarnaičių seserų kongregacijas, rengti piligrimystės žygius prie Palaimintojo kapo Marijampolėje bei vienytis į tautos bendrą maldos sąjūdį prašant Dievo malonės Palaimintajam arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui suteikti Šventojo garbę.

Mūsų, Kristaus Prisikėlimo parapijoje, tapo tradicija kas metai įvertinti praėjusių metų veiklą.

Monsinjoras Vytautas Grigaravičius, Pastoracinės tarybos narė Rima Lipšienė ir Ekonominės tarybos narys Paulius Martinaitis pateikė veiklos ataskaitą už 2011 metus, kuri buvo vykdoma remiantis Kauno arkivyskupijos II Sinodo nutarimais.

Susirinkimo pabaigoje padėkos raštais buvo pagerbti aktyviausi parapijos bendruomenės nariai.

Smagią nuotaiką dovanojo Kačerginės liaudiškos muzikos kapela „Nemuno vingis“.

Nuoširdus ačiū kapelos vadovui Vytautui Brušniui, muzikantams ir dainininkams už padovanotas nuostabias melodijas. Tai dovana mūsų širdžiai, kuri išliks ilgam.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021