Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Iškilmingai paminėta Vasario 16-oji (2012-02-16)

Paskelbta: 2012-02-17

Vasario 16-ąją į iškilmingas 10.00 val. šv. Mišias paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje rinkosi ne tik tikintieji, bet ir Kauno miesto savivaldybės nariai, įvairių organizacijų, aukštųjų mokyklų atstovai su savo vėliavomis.

 

Šv. Mišių liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo vyskupas Jonas Ivanauskas, prel. prof. dr.Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, kurijos kancleris mons. bažn. t. lic. Adolfas Grušas, Kunigų seminarijos rektorius mons. teol. lic. Aurelijus Žukauskas, Marijos radijo direktorius kun. teol. dr. Kęstutis Kėvalas, mons. dr. Artūras Jagelavičius, kan. prof. Robertas Pukenis, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir kiti atvykę kunigai, patarnavo Kauno kunigų seminarijos klierikai.

 

Arkivyskupas homilijoje kalbėjo: „Esame laimingi, kad gyvename laisvoje Lietuvoje. Padėkokime Viešpačiui už šią dovaną ir drauge atsiprašykime, jog ne viską padarėme, kad Tėvynės laisvės žingsniai būtų šviesesni ir tvirtesni“ (išsamiai žr.: Kauno arkivyskupijos int. svetainėje).

Po šv. Mišių eisena pajudėjo Žemaičių g. į Vytauto Didžiojo karo istorijos sodelį, kur vyko Vasario 16-tai skirtas renginys.


Vakare 18.00 val. šv. Mišias už Tėvynės laisvę aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, konselebravo alt. jubil. Vaclovas Aleksandravičius, giedojo Kauno mišrus choras „Leliumai“, vadovaujamas prof. Albino Petrausko.

Homilijoje monsinjoras kalbėjo, kad lietuvių tautai daug kartų teko patirti svetimšalių okupaciją, tačiau visais laikais mūsų tauta turėjo sumanių, išmintingų piliečių, kurie garsino Lietuvą pasaulyje, drąsių, garbingų vadų, kurie kėlė tautos dvasią ir vedė ją į kovą. Jų dėka Lietuva išliko kaip savarankiška valstybė, jos vardas neišnyko pasaulio žemėlapyje.

Evangelijoje pagal Morkų Jėzus paklausė savo mokinių: „Pasakykite, kuo mane žmonės laiko?“ (Mk 8,27) ir antras Jo klausimas buvo: „O jūs kuo mane laikote?“ (Mk 8,29). Jis klausia ir mūsų to paties. Ar tikime, kad Jis yra tikrasis Dievas, tik Jo malonės dėka esame tauta, kuriai suteiktas dar vienas šansas gyventi laisvai, kurti ir dirbti, realizuoti Dievo duotus talentus vardan tautos, mylimos tėvynės.

Tikėkime. Tik tikėjimas gali išgelbėti mus. Prašykime Šventosios Dvasios malonės tikėjimu apšvisti mūsų vadovus, nes tik tikėjimas gali padėti jiems atsigręžti į žmogų, pasiaukojančiai, savarankiškai veiklai vardan Lietuvos ir jos žmonių.

Po šv. Mišių vyko Kauno mišrus choro „Leliumai“ koncertas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Skambėjo kūriniai apdainuojantys Lietuvos grožį, meilę Tėvynei.

Ši koncertą tradiciškai tikintiesiems padovanojo Aleksandra ir Vytas Bancevičiai, koncertą vedė ir eiles skaitė aktorius Saulius Čiučelis.

Nuoširdus ačiū Aleksandrai ir Vytui Bancevičiams, „Leliumai“ choristams bei jų vadovui prof. Albinui Petrauskui, kurie jau eilę metų Vasario 16-tą džiugina tikinčiuosius.

 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021