Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Didysis Viešpaties Kančios ir Prisikėlimo tridienis. Naujų Kryžiaus kelio stočių pašventinimas paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje (2012 04 05 - 2012 04 08)

Paskelbta: 2012-04-06

 

Balandžio 5-ąją, Did. ketvirtadienį, 18.00 val. paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje  buvo aukojamos Paskutinės vakarienės  šv. Mišios, kuriomis  prasidėjo Velykų tridienis.

Mišioms  vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, pamaldų eigą aiškino vikaras kun.  Audrius Martusevičius.

Homilijoje klebonas akcentavo svarbiausius Paskutinės vakarienės momentus, kai Kristus atsisveikino su savo mokiniais, žinodamas, jog bus Judo išduotas ir pasmerktas žiauriausiai, labiausiai žeminančiai mirčiai ant kryžiaus, Eucharistijos  ir Kunigystės įsteigimą,  Kristaus meilę išreikštą kojų plovimu mokiniams.

„Didysis ketvirtadienis... Tai įžanga į  Kristaus Kančios dieną, kuria prasideda Didysis tridienis, tai skausmingas Kristaus atsisveikinimas su pačiais artimiausiais  žmonėmis. Per Paskutiniąją vakarienę begalinę meilę saviems Kristus parodė, pirmiausia nuplaudamas jiems kojas, tuo pačiu parodydamas jiems meilės ir nuolankumo pavyzdį:“ Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs taip darytume, kaip aš jums dariau“ (Jn 13,15).Jis pakvietė apaštalus kartu ir mus visus tarpusavio meilei, pasiaukojimui vardan kito, nuolatiniam apsivalymui nuo nuodėmės ir rūpinimuisi sielos tyrumu".

Pabaigoje klebonas kvietė  pamąstyti:  „Ar aš esu tas, kuris vertas Kristaus begalinės meilės, ar aš esu  patrauktųjų tarpe ir ką dar turėčiau padaryti, kad būčiau vertas viso  šito?“

Nutilus vargonams, Paskutinės vakarienės šv. Mišios baigėsi iškilminga procesija, kurioje Švč. Sakramentas buvo perneštas į Švč. Sakramento  koplyčią. Tikintieji  tyloje dar ilgai adoravo Eucharistinį Jėzų.

O Kristau! Tegul Tavo meilė ir nusižeminimas būna mums pavyzdžiu einant prie Dievo stalo.

 

Balandžio 6 d. Did. penktadienio  Kristaus Kančios pamaldos  parapijoje prasidėjo 17.00 val. einat Kryžiaus kelius ir šventinant  naujas  Kryžiaus kelių stotis.

Pamaldoms vadovavo klebonas mons. V. Grigaravičius, procesijoje dalyvavo vikaras kun. Nerijus Šmerauskas, parapijos jaunimas, giedojo Sumos choras. Kiti kunigai tuo metu klausė išpažinčių.

Baigus šią pamaldų dalį, klebonas pasidžiaugė, kad  Kryžiaus kelio stotys, tai nuostabi dovana  Bažnyčiai, kurios laukėme eilę metų.   Monsinjoras  įteikė padėkos raštus  autoriui Juozui Vosyliui ir  visiems, dosniai aukojusiems šioms Kryžiaus kelio stotims.

Po to pakvietė tarti keletą žodžių stočių patį  autorių. Juozas Vosylius yra  tapytojas monumentalistas, vienas iš nedaugelio šiuolaikinių dailininkų, sėkmingai kuriančių sakralinės dailės srityje.

Juozas Vosylius  išsamiai papasakojo kaip gimė šis šedevras taip nuostabiai tinkantis mūsų bažnyčiai. Jis  nuoširdžiai prisipažino, kad jam buvo didelė garbė ir atsakomybė nutapyti šias Kryžiaus kelio stotis, padėkojo  klebonui, komisijai, kurie įvertino jo darbą ir akcentavo esminius dalykus.

Kryžiaus kelio stotyse  vyrauja dvi zonos: juoda ir balta (šviesa ir tamsa)  Juoda  spalva   (tamsa) tarsi užvaldo Kristų ir jo žmones. Viešpačiui teko susidurti su tamsybių siautėjimu. Skiriamoji linija tarp šviesos ir tamsos  yra žaibo (kraujo ) linija.

Erškėčių vainikas kiekvienoje stotyje yra skirtingas, tai blogio įvairovė. Vidinio dramatizmo veiksmą vystė  per rankų, kojų judesius.

Tapydamas veidą, autorius prisiminė Turino drobulę, nenusakoma kančia veide, neįmanoma suskaičiuoti žaizdų.

Padėkos žodį autoriui ir klebonui  tarė prof. Laima Šinkūnaitė.

Pagrindinėms vakaro pamaldoms patarnautojai, dvylika vyrų  ir klebonas prie altoriaus  atėjo  procesijoje.  Monsinjoras atsigulė kryžiumi prieš altorių, tuo primindamas Kristaus kančią.

Pamaldų eigą komentavo vikaras kun. Audrius Martusevičius. Evangeliją pagal Joną klebonui padėjo skaityti aktorius Egidijus Stancikas ir Kauno miesto savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas Sigitas Šležas.

Homilijoje mons. V. Grigaravičius akcentavo žmogaus žiaurumą, kuriam dažnai  nusakyti trūksta žodžių ir fantazijos. Tačiau jokia žmogaus kančia, joks skausmas negali prilygti tam, ką patyrė Jėzus Kristus vardan žmogaus išganymo.

Baigdamas klebonas kvietė, kad ne tik šiandien, bet kiekvieną kartą su meile ir begaliniu dėkingumu artinkimės prie Nukryžiuotojo Jėzaus, prašydami Šventosios Dvasios padėti labiau gailėtis už savo nuodėmes, kurios dar vis iki šių dienų iš naujo atveria Kristaus žaizdas.

Po to sekė Kryžiaus pagarbinimo apeigos  ir Švč. Šakramento pernešimas į Kristaus kapo  vietą.

Balandžio 7 d. Velyknaktis   prasidėjo 20.00 val. Žiburių liturgija.  Velyknakčio liturgijai vadovavęs parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius šventoriuje pašventino ugnį, nuo  užkurto laužo užžiebė velykinę žvakę. Ją  iškėlęs procesijos priešakyje žengė vidun į tamsoje skendinčią bažnyčią giedodamas  „Kristus mums šviečia", o tikintieji tuo metu prisidegė žvakes nuo jo laikomos  velykinės žvakės.

Monsinjoras palaimino Velykų žvakę malda, iškilmingai skelbiančia Velykų šventę. 

Liturgijos eigą aiškinantis vikaras kun. Audrius Martusevičius paskelbė Žodžio  liturgijos dalį.

Kun. A. Matusevičius  komentavo kiekvieną Senojo Testamento skaitinio dalį, penkis  skaitinius  iš Senojo Testamento skaitė jaunimo, parapijiečių ir pastoracinės tarybos nariai.  Sumos choras giedojo psalmes.

Po skaitinių choras užgiedojo „Garbė Dievui aukštybėse". Nuo Didžiojo ketvirtadienio vakaro gedulingai tylėję bažnyčios varpai vėl suskamba, džiaugsmo ir triumfo gaida pritardami šiam angelų himnui. Bažnyčią užliejo šviesa, tamsa nugalėta,  šviesa nugalėjo, Kristus Pasaulio šviesa prisikėlė visiems laikams.

Vikaras kun. Nerijus Šmerauskas perskaitė Epistolę iš šv. apaštalo Pauliaus laiško romiečiams, prof. kan. Robertas Pukenis – Evangeliją pagal Morkų, o klebonas mons. Vytautas Grigaravičius perskaitė Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ Velykinį sveikinimą tikintiesiems.

Krikšto liturgiją įprasmino  du krikštijami katechumenai.  Palaiminamas vanduo, panardinant į jį Velykų žvakę, kuriuo krikštijami krikštijamieji: Aurelius ir Ieva. Kiekvienam iš krikštijamųjų  klebonas įteikė  po uždegtą žvakę. Visi esantys bažnyčioje  dar kartą užsidegė  savo žvakes, kad atnaujintų savo Krikšto pažadus.

Užbaigus Eucharistijos liturgiją, kurią drauge su klebonu koncelebravo parapijos kunigai,  monsinjoras pasveikino naujai pakrikštytuosius bei visus tikinčiuosius sulaukus šventų Velykų.

Balandžio 8 d. Velykų sekmadienio rytą iškilmingas šv. Mišias koncelebravo klebonas mons. V. Grigaravičius. 

Šv. Mišių auką pagyvino iškilminga Eucharistinė procesija, kuri dėl blogo oro, vyko pačioje bažnyčioje ir jungtinio Kauno KTU „Jaunystės“ bei   parapijos Sumos chorų giedamos giesmės.

Baigiantis šv. Mišioms monsinjoras V. Grigaravičius pasveikino susirinkusius, palinkėjo gražių, prasmingų Šv. Velykų, meilės,  santarvės šeimoje. Jis kvietė nuoširdžiai nusišypsoti, paspausti vieni kitiems rankas  ir pasisveikinti: „Su Viešpaties  Prisikėlimo švente, su Šv. Velykomis!“. Bažnyčioje pasigirdo šurmulys ir linkėjimai.

 

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija 

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021