Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kun. dr. Arvydo Petro Žygo (1958 - 2000 - 2011) 1-ųjų mirties metinių paminėjimas (2012-05-05)

Paskelbta: 2012-05-08

 

Gegužės 5 d. 11.00 val. paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kolumbariume šv. Mišiomis buvo paminėtos pirmosios kun. dr. Arvydo  Petro Žygo mirties metinės.

Šv. Mišioms vadovavo arkivyskupas metropolitas Sigitas  Tamkevičius SJ, koncelebravo Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas kun. eduk.  mgr. Gintaras  Vitkus SJ, Marijos radijo programų direktorius kun. teol. dr. Kęstutis Kėvalas.

Įžangoje kun. G.Vitkus pasakė, kad ką tik aplankė kun. Arvydo tėvų kapines, kur Gerojo Ganytojo statulos įvaizdis labai gerai atspindi Dievo rūpestį žemiškuoju žmogaus gyvenimu. Tačiau ramybės neduoda mintis: „Kodėl Dievas elgiasi nelogiškai, pasiimdamas iš šio gyvenimo geriausius? Kodėl Jis pasiima tuos, kurie čia žemėje Jo labui nuveiktų daug darbų?“ Matomai taip  žmogui duodami ženklai. Galbūt ten reikia  gerų užtarėjų. Būdami artumoje Dievo tokie, kaip kun. Arvydas ir vos prieš kelias dienas palaidotas diakonas Gvidas Vainorius gali daugiau nuveikti Lietuvos dvasiniame pakilime negu būnant čia, žemėje.

Homiliją sakė kun. Kęstutis. Jis kalbėjo: „Kai žvelgiau į tekstus, kurie skirti paminėti mirusius, tai pamaniau, kad jie  tiesiogiai įsikūnijo Arvydo asmenyje“. Toliau dar kartą perskaitė Evangelijos pagal Matą Paskutiniojo teismo ištrauką (Mt 25,35-37).

 

Prisiminė, kaip apie kun. Arvydą nuolat sukosi daugybė žmonių ir jis stengėsi, negailėdamas savęs, kiekvienam iš jų skirti laiko, paguosti, patarti, nuraminti. „Jis turėjo kažkokį magnetizmą, kuris traukė žmones. Aš pats dažnai norėdavau ateiti pas jį pasikalbėti, bet suprasdamas, koks jis yra užimtas, nedrįsdavau dažnai trukdyti“, - kalbėjo kun. Kęstutis. 

Kun. K. Kėvalas  taip pat atkreipė dėmesį į tam tikrus ženklus. Kai kun. Arvydo  palaikai buvo parvežti į oro uostą, žengė jų pasitikti  kurijos kancleris mons. bažn. t. lic. Adolfas Grušas, pirmas, kurį jis sutiko buvo prof. Vytautas Landsbergis.

Ir štai šiandien, išeinant iš kapinių, vėl sutikome profesorių. Galima sakyti, kad atsitiktinumai, bet galima manyti, kad tai Dievas šypsosi mums, duoda kažkokią žinią. Profesorius V. Landsbergis – Lietuvos laisvės simbolis, laisvės už kurią karštai pasisakė Arvydas.

Daug kas  įspėdavo, kad Arvydas saugotų save, tačiau jis nepaisė ir galima sakyti, kad sudegė kaip ta žvakė ant altoriaus.

Homiliją kun. Kęstutis baigė, sakydamas, jog metinės yra vilties pagrindas, kad Tėvas laiko  kun. Arvydą savo rankose ir paskyrė jam savo Dangaus karalystę.

Šv. Mišių auką papuošė giesmės, kurias atliko ateitininkai, vadovaujami kun. K. Kėvalo ir kun. G. Vitkaus.

Po Mišių visi susirinkusieji konferencijų salėje  prie arbatos puodelio dalijosi prisiminimais, žiūrėjo filmą iš kun. A. Žygo gyvenimo.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021