Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Čenstakavos Dievo Motinos ikonos piligriminis kelias Kauno arkivyskupijoje (2012-08-09)

Paskelbta: 2012-08-09

 

Šiluvoje

Rugpjūčio 8 d., gerokai prieš 11.00 val. Šiluvoje prie Apreiškimo koplyčios nemažas būrys tikinčiųjų kartu su arkivyskupu  metropolitu Sigitu Tamkevičiumi SJ, Kauno I dekanato dekanu monsinjoru Vytautu Grigaravičiumi ir dar keletu Kauno arkivyskupijos kunigų nekantriai laukė iš Telšių vyskupijos atvykstančios Čenstakavos Dievo Motinos ikonos. Pasitikti ikonos atvyko gausus būrys jaunimo iš Jonavos. Juos atlydėjo kun. teol. lic. Gintaras Blužas OFS ir sesė Pranciška Bubelytė FDCJ.

Netrukus pasirodė koplytėlė ant ratų su laukiamu Juodosios Madonos atvaizdu. Skambant Švč. M. Marijos litanijai (ją giedojo Raseinių bažnyčios choras), procesija, kurios priekyje buvo iškilmingai nešama Dievo Motinos ikona, pajudėjo link Švč. M. Marijos bazilikos.

Šioje bazilikoje 11.30 val. mons. V.Grigaravičius  pravedė katechezę tema: „Čenstakavos Dievo Motinos istorija ir piligrimystės tikslas“ (žr.čia...) Dekanas glaustai papasakojo šios ikonos istoriją. Akcentavo tai, kad ši piligrimystė yra svarbi visiems mums, kuriuos jaudina sparčiai auganti mirtį nešanti kultūra. Mūsų šalis kaip ir visas pasaulis išgyvena ne tik ekonominę, bet ir dvasinę krizę.  Tai atsiliepia santykiams šeimoje, iškreipia normalų požiūrį į ją. Todėl kvietė prie stebuklais garsėjančio Dievo Motinos atvaizdo prašyti Dievo malonės šeimoms, ypač moterims ryžto atsinaujinti, atgimti ir pasukti Švč. M. Marijos pasirinktu motiniškumo keliu.

Šv. Mišių liturgijai vadovavo arkivyskupas S. Tamkevičius SJ. Arkivyskupas tęsdamas katechezės mintį kvietė melstis už šeimą, gyvybę ir tikrąją meilę, o vėliau pasakė homiliją (žr.čia...) 

Po šv. Mišių didelis būrys tikinčiųjų suklupo prie ikonos maldai tyloje. 

Kaune

Tą pačią dieną 15.30 val. arkivyskupas S. Tamkevičius kartu su kunigais, vienuoliais, klierikais ir pasauliečiais, ikoną pasitiko prie Kauno arkikatedros, Valančiaus gatvėje.

 

 Skambant arkikatedros varpams Dievo Motinos ikona buvo įnešta į šventovę.

 

16.00 val. sesės vienuolės pravedė Rožinio maldą. Vėliau iki 17.30 val. prie paveikslo vyko malda tyloje.

Prieš šv. Mišias mons. V. Grigaravičius savo  katechezėje ir kauniečius supažindino su Čenstakavos Dievos Motinos ikonos istorija bei pasauliniu piligriminiu žygiu už šeimą ir gyvybę. 

Vakaro iškilmingai Eucharistijos  liturgijai vadovavo arkivyskupas S. Tamkevičius SJ, koncelebravo gausus kunigų būrys, tarpe jų - prelatas prof. dr. V. S. Vaičiūnas OFS, Kunigų seminarijos rektorius mons. teol. lic. A. Žukauskas, „Marijos radijo" programų direktorius kun. dr. K. Kėvalas.  Giedojo arkikatedros choras.

 

Homiliją sakęs kun. dr. K. Kėvalas kvietė tokiam tikėjimui ir pasitikėjimui Dievu, kurį  turėjo moteris kananietė Evangelijoje pagal Matą (Mt 15,21-28). Iš jos mes galime pasimokyti meilės savo vaikui, būtent per tikėjimą, kuris vis augo moteriai bendraujant su Jėzumi. Kartu šios moters tikėjimas buvo giedras, šviesus, turintis viltį. Mes, tikintieji,  taip pat turime eiti per pasaulį ramia, giedra širdimi. Mes neturime smerkti, kovoti, nusistatyti prieš tuos, kurie skatina mirtį, bet nuolat melstis už juos, kad jiems nušvistų tikėjimo horizontai.

Po šv. Mišių skambėjo Akatistas -  himnas Dievo Motinai, kuriam vadovavo kun. dr. K. Kėvalas, kun. G.Stumbras, kun. M. Bianco SDB ir sesės vienuolės. Vakaras baigėsi Šeimų centro maldos vigilija.

 

Rugpjūčio 9 d. jau nuo ankstaus ryto rikiavosi  tikintieji prie Dievo Motinos ikonos, kad kiekvienas asmeniškai galėtų prieiti arčiau, paliesti, priglusti netgi pabučiuoti Marijos atvaizdą. Ši eilė nesumažėjo net per šv. Mišias, kurias aukojo arkivyskupas S.Tamkevičius, koncelebravo dekanas mons. V. Grigaravičius ir katedros kunigai.

Arkivyskupas homilijoje  kalbėjo, kad šiandien minime šv. Teresę - žydę konvertitę, kuri buvo nužudyta koncentracijos stovykloje, tačiau visų mūsų žvilgsniai krypsta į Čenstakavos Dievo Motiną Mariją, keliaujančią per kontinentą. Marija buvo ir yra meilės, pasitikėjimo Dievu pavyzdys. Evangelija pagal Joną aprašo Kanos vestuvių vaizdą, kai jaunieji vos nepateko į nemalonę  pritrūkus vyno. Jau tuomet Marija žinodama Jėzaus galias paprašė Jo gelbėti padėtį. Nors Jėzus grubokai atsakė, ji liepė tarnams daryti visa, ką Jis lieps.

Ir mes su pasitikėjimu melsdamiesi už gyvybę prašykime: „O skaisčiausioji Dievo Motina tau pavedame šeimas, negimusius kūdikius, kuriuos motinos ruošiasi nužudyti“.

Kaip sakė ganytojas, dar niekada nebuvo vedama tokia arši kova prieš šeimą, nors šūkiai ir gražūs.  Dar niekada nebuvo taip puolama Bažnyčia, kunigai, nes tik jie pasisako už tvirtą moralią šeimą, prieš abortus ir visas neigiamas apraiškas nukreiptas prieš tvirtą krikščionišką šeimą. Bažnyčia nieko nenori pasmerkti, suniekinti, ji kenčia kartu su tais, kurie pasiduoda mirties kultūros propagandai. Homiliją arkivyskupas baigė trumpa malda: „Dievo Motina, mes esame bėdoje, padėk, kad laimėtų ne mirties, bet gyvybės civilizacija.“ (visą homiliją žr. čia...)

 

 Po šv. Mišių mons. V. Grigaravičiui vadovaujant buvo giedamas Rožinis, pasiaukojimo Marijai giesmė. Arkivyskupas perskaitė pasiaukojimo Čenstakavos Dievo Motinai aktą.

Skambant giesmei: „Sveika, sveika, sveika,  Marija!“ ikona iškilmingai buvo palydėta iki koplytėlės prie katedros. Dar ilgais plojimais ir rankų mostais minia tikinčiųjų lydėjo link Kaišiadorių išvykstančią ikoną.

Žvelgiant į tolstantį Marijos atvaizdą, į  pamišusio kareivio kardu paliktą randą jos veide, nenoromis susimąstai, kiek daug randų mūsų širdyse, mūsų tėvynėje, visame pasaulyje. Ir visa tai pirmoji iškentė Motina Marija, matydama kenčiantį savo Sūnų, žiauriai budelių kankinamą ir kalamą prie kryžiaus. O Motina, Marija, sustiprink mus, padėk mums pakilti iš savo nuoskaudų, žaizdų ir nevilties.

P.S. Nuoširdus ačiū p. Karinai Fedinai už nuotraukas.

                                                                  Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021