Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Fatimos Dievo Motinos statulos piligrimystė Kauno arkivyskupijoje (2012-08-24)

Paskelbta: 2012-08-29

Tradiciškai  baigiantis vasarai Lietuvą aplanko Dievo Motinos statula iš Fatimos. Ją lydi už krikščioniškąsias vertybes susikūrusios bendruomenės TFP (Tradicija, Šeima, Nuosavybė) nariai.

 

Kaune jos kelionė prasidėjo Arkivyskupijos kurijoje rugpjūčio 24 d. 9.30 val. Vėliau 10 val. tikintieji galėjo išgirsti organizacijos pristatymą per Marijos radiją. 11.30 val. Švč. M. Marijos statula buvo atnešta į Arkikatedrą, kur 12.00 val. buvo aukojamos šv. Mišios. Šv. Mišių liturgijai  vadovavo arkivyskupas S. Tamkevičius SJ. Po Mišių vyko svečių priėmimas Jono Pauliaus II namuose. Čia arkivyskupas svečiams įteikė Kronikos ir pal. Jono Pauliaus II piligrimų kelio knygas. Vėliau  TFP nariams buvo suorganizuota ekskursija po miestą, o 15. 30 val. įvyko susitikimas su Kauno miesto meru.

 

Tuo tarpu Kristaus Prisikėlimo šventovėje uoliausieji tikintieji nuo 17.00 val. nekantriai laukė viešnios iš Fatimos.
Lygiai 17. 30 val. pasigirdo užvedantis giesmę klebono mons. V. Grigaravičiaus sodrus balsas „Salve Regina!” ir jau gerai pažįstami TFP organizacijos nariai iškilmingai atnešė prie altoriaus Fatimos Marijos statulą.

Svečiai sugiedojo Liturgines valandas, po to vadovaujant klebonui buvo giedama Švč. M. Marijos litanija, šlovinimo giesmės Marijai.

 

Šv. Mišioms vadovavo mons. V. Grigaravičius, taip pat koncelebravo altarista kun. V. Aleksandravičius.

Homilijoje klebonas dėkojo TFP nariams, kurių dėka kasmet sulaukiame Dievo Motinos statulos iš Fatimos viešnagės, priminė šios organizacijos pastangas maldomis ir konkrečia pagalba mums kovojant už laisvę. Taip pat priminė svarbiausius Marijos bruožus, jos nuopelnus dalyvaujant žmonijos išganyme. Ji paliko mums nuostabų Viešpaties garbinimo himną - didžiojo tikėjimo maldą. Marija taip pat yra puikus pavyzdys rodantis, jog nebūtina atlikti ypatingų žygdarbių, užsiimti gilias teologiniais svarstymais, kad patiktume Dievui. Mes turime mokytis iš Marijos tikėjimo be nuolankumo, nuolat prašyti užtarimo pas Dievą. Šiandiena turime galimybę tai padaryti prie Dievo Motinos statulos ir Fatimos.

Po šv. Mišių būrelis tikinčiųjų apie valandą meldėsi prie Švč. M. Marijos, o svečiai vaišinosi ir bendravo su bendruomenės nariais parapijos konferencijų salėje.

Lietučiui laiminant ištikimiausieji Marijos garbintojai išlydėjo statulą į kelionę. Ilgesys ir liūdesy jų akyse tarytum sakė: „Iki ateinančių metų, mieloji Marija!”

B.Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021