Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Vasario 16-os iškilmė Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (2012-02-16)

Paskelbta: 2013-02-18

Vasario 16 d. 10 val. į iškilmingas šv. Mišias, skirtas  paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje gausiai susirinko tikintieji bei nemažas moksleivių, studentų ir visuomeninių organizacijų atstovų būrys su vėliavomis, taip  pat  atvyko Kauno m. meras A. Kupčinskas ir miesto tarybos nariai,  LR Seimo narė R. Juknevičienė bei kiti garbingi svečiai.

Eucharistijos liturgijai vadovavo  Kauno arkivyskupas metropolitas  Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo vyskupas augziliaras dr. K. Kėvalas, mons. bažn. t. lic. A.Grušas, prel. prof. habil. dr. V. S. Vaičiūnas OFS, Kunigų seminarijos rektorius mons. teol. lic. A. Žukauskas,  seminarijos dvasios tėvas kun. teol. lic. A. Arštikaitis, seminarijos  prefektas kun. K. Genys, Šv. Antano parapijos klebonas  kun. V. Vaškelis, Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius šventinę  homiliją pradėjo prisiminimu iš susitikimo Vokietijoje su kardinolu J. A. Ratzingeriu, būsimuoju popiežiumi Benediktu XI, ir jo pasakytus gerus žodžius apie Lietuvą. Šalis, esanti tokioje geografinėje padėtyje, turi praturtinančią malonę, t.y. kultūrų susiliejimą. Lietuvos miestai – Vilnius ir Kaunas buvo XIX a. kovų dėl nepriklausomybės centrai. Šiuo metu kovos tęsiasi dvasiniu lygmeniu. Tarpusavio susipriešinimas, radikalumo apraiškos įvairiose institucijos veda į tautos susinaikinimą. Arkivyskupas kvietė pasitelkti evangelinį  požiūrį į žmogų, suprasti, kad šalia esantis žmogus yra mūsų brolis ir sesuo. Gavėnios metu esame kviečiami atsiversti ir prisikelti, esame kviečiami   mąstyti, o ypač Lietuvos nepriklausomybės dieną.(išsamiau homiliją žr.>>>)

Šv. Mišiose giedojo mišrus choras "Neris", vadovaujamas Tomo Lapinsko.

Po šv. Mišių eisena iš bažnyčios patraukė  į Kauno  karo muziejaus sodelį – istorinę aikštę, kur vyko minėjimas.

Vakare 17 val. Tautos šventovėje ta proga  įvyko sakralinės muzikos koncertas, kuris pagal tradiciją jau dešimtą kartą organizuojamas  Kauno m. savivaldybės nario Vyto Bancevičiaus  ir parapijos klebono.

Mons. V. Grigaravičiaus, perskaitęs  Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti skirtą pranešimą, pakvietė pasiklausyti  Kauno mišraus choro „Leliumai“ atliekamų patriotinių dainų bei giesmių (choro vadovas profesorius Albinas Petrauskas,  vargonininkė Dalia Jautakaitė).

Skambėjo „Tautiška giesmė“, „Tėvynė“ ir kt. kūriniai. Klausytojų širdis taip pat sujaudino Kauno valstybinio muzikinio teatro solisto Liudo Mikalausko atliekami kūriniai, ypač Ūdrio arija iš operos „Pilėnai“.

Gausiai susirinkę kauniečiai aplodismentais dėkojo atlikėjams ir organizatoriams už  prasmingą muzikinę valandą.

Po koncerto parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius aukojo vakaro šv. Mišias už tėvynę Lietuvą. 

Homilijoje klebonas  kvietė jungtis vieningoje maldoje, prašant Dievo malonės mūsų tautai.

„Laisvė atgauta, tačiau kova su blogiu dar nelaimėta, kol kas blogis viršija gėrį. Dabar ypač reikia maldos, kad tylioje, nematomoje kovoje sustiprintume gėrio potencialą, kuriuo galėtume  paskandinti blogį. Tegul Viešpaties šviesa nutiesia tikrosios laisvės kelią per nuodėmių ir klaidų tamsos labirintus,“ – baigė homiliją  monsinjoras. 

 

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021