Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos Marijos legiono narių pasiaukojimo Dievo Motinai šventė - ACIES (2013-04-07)

Paskelbta: 2013-04-08

 

Balandžio 7 dieną Kristaus Prisikėlimo parapijoje vyko šioje parapijoje jau daugiau nei dešimtmetį veikiančio Marijos legiono šventė. Ši šventė parapijoje vyko pirmą kartą, todėl aktyviosios prezidiumo narės šiai dienai rengėsi ypač kruopščiai. Dar prieš šventę, pritariant parapijos klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui ir dvasios vadui klierikui Nerijui Pipirui, buvo pagaminta parapijos Marijos legiono Taikos Karalienės prezidiumo vėliava ir ženkliukai (ženkliukai  bus įteikti įsipareigojusiems ir aktyviems legiono nariams). Pagal seną tradiciją, švenčiant Viešpaties Apreiškimo šventę, Marijos legiono nariai atnaujina savo pažadą Marijai. Kadangi šiemet ši šventė buvo nukelta  iš kovo 25 d. į  balandžio 8 dieną, todėl Kristaus Prisikėlimo parapijoje atnaujinti Marijai duotą pažadą nutarta per Dievo Gailestingumo šventę balandžio 7 dieną. 

Šventė prasidėjo 12 valandą Rožinio malda. Vėliau šv. Mišias aukojo parapijos vikaras kun. Tomas Trečiokas. Simboliška, kad šv. Mišių metu meldėsi ir nemažas būrys vaikų. Antrasis Velykų sekmadienis pagal lietuvišką paprotį dar vadinamas vaikų velykėlėmis.

Sakydamas homiliją, kun. Tomas visus susirinkusius ragino kūdikiškai pasitikėti Dievu taip, kaip Marija. Marija, pasak kunigo, kviečia eiti į pasaulį ir apaštalauti, kaip kariuomenėje – nukariauti pasaulį Dievui. Pamokslininkas ragino vaikus ginkluotis Evangelijos ginklais ir eiti paskui Viešpatį. Mišių pabaigoje kun. Tomas pašventino Marijos legiono vėliavą. Ji bus naudojama reprezentuoti Kristaus Prisikėlimo parapiją įvairiuose renginiuose, Šiluvos atlaiduose.

Po šv. Mišių legionierės meldėsi, kalbėdamos legiono maldas. Dvasios vado klier. Nerijaus Pipiro paraginti, legionieriai ir maldos pagalbininkai atnaujino savo pasižadėjimą Marijai, kiekvienas tardami: „Aš visas, (visa) Tavo, o mano Motina, ir visa, kas mano, yra ir Tavo“.

Vėliau klier. Nerijus Pipiras kalbėjo apie Švč. M. Marijos vaidmenį Išganymo istorijoje ir Bažnyčios gyvenime. Buvo pastebėta, kad Marija, kurią palaimintasis popiežius Jonas Paulius II vadino Eucharistijos moterimi, dosniai dalija Dievišką Gailestingumą. Todėl Ji, visada einančioji ir ėjusioji paskui Viešpatį Jėzų, yra galinga užtarėja. Todėl svarbu per Mariją garbinti tą, kuris su mumis pasiliko Švenčiausiajame Sakramente.

Šventės metu buvo dėkota visiems maldos pagalbininkams, ypač tiems, kurie kiekvieną darbo dieną nuo ryto iki vakaro garbina Viešpatį mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje vyksiančioje Švč. Sakramento adoracijoje. Vėliau šventė tęsėsi konferencijų salėje vykusioje agapėje.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021