Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmė (2013-06-02)

Paskelbta: 2013-06-03

 

Devintinių iškilmė parapijoje prasidėjo šeštadienį, birželio 1 d., 18.00 val. šv. Mišiomis, kurios baigėsi Švč. Sakramento pagarbinimo procesija. Procesijai ir šv. Mišioms vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Tiek homilijoje, tiek prie parengtų keturių altorėlių Evangelijos mastymuose monsinjoras kalbėjo apie Kristaus gailestingumą ir rūpestį žmonėms. Kristus iki šių dienų dalija save mums, kurie su meile ir pasitikėjimu ateiname pas Jį. Ir taip tęsis iki amžių pabaigos... Homilijoje nemažai gražių žodžių buvo skirta tėvams (išsamiau žr.>)

Birželio 2 d., sekmadienį, švenčiant Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę, parapijiečiai dalyvavo Devintinių procesijoje su Švč. Sakramentu. Procesija prasidėjo Švč. Sakramento pagarbinimu Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje, tęsėsi Laisvės alėja, Vilniaus gatve ir baigėsi arkikatedroje bazilikoje šv. Mišiomis. Procesijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ.(Išsamiau žr.>)

16.00 val. paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje buvo giedamas Jėzaus Širdies rožinis už mirusius tėvus (ši šventė sutapo su Tėvo diena).

Devintinių iškilmė baigėsi 18.00 val. šv. Mišiomis, kurioms vadovavo kun. Algirdas Akelaitis. Kunigas prieš šv. Mišias paskelbė intencijas ir informavo, kad šią valandą prasideda Eucharistijos adoracijos valanda vienybėje su popiežiumi Pranciškumi, kuris šiuo metu vadovauja adoracijai Šv. Petro bazilikoje, ir milijonais katalikų pasaulio vyskupijų katedrose visuose žemynuose.

Adoraciją kun. Algirdas pradėjo malda, kurią sukūrė mūsų senoliai gal prieš šimtą metų, o galbūt dar anksčiau. Maldoje kelis kartus skambėjo pasveikinimas „Sveikinu, Tave, Jėzaus mano...“ ir „Šventas, Šventas, Šventas Kūnas ir Kraujas Viešpaties, ,,... gailestingume, .... teisume,... teisme,... darbuose, ... prisikėlime“ ir t.t. Po to kunigas kvietė melstis kartu su pop. Jono XXIII, pop. Pauliaus VI, pop. Jono Pauliaus II malda. Intarpuose tarp maldų, tylos minučių skambėjo iš Jono Evangelijos žodžiai: „Aš esu gyvybės duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš“ (Jn 6,35). „Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kad valgys šią duoną – gyvens per amžius“ (Jn 6,51).

Baigiantis Švč. Sakramento adoracijai kun. A. Akelaitis pakvietė visus šv. Mišiose dalyvavusius tėčius prie altoriaus, apšlakstė pašventintu vandeniu ir suteikė jiems palaiminimą.

 B.Vasylienė, Pastoracinės tarybos narė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021